CURS 2024-2025    

Modalitat
Semipresencial

Idioma
Castellà

Horaris
Dimecres i divendres de 16.00 a 21.00 h

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
15 ECTS

Durada
Octubre 2024 - febrer 2025

Preu
1560 € (104 €/ECTS). El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 31 de maig i gaudeix del 10% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

La salut mental ha esdevingut una prioritat mundial pel patiment que suposa per a les persones d’arreu del planeta i la despesa econòmica que representa per als països. Així, organismes internacionals com l’OMS insten als governs perquè elaborin programes en prevenció i intervenció en salut mental des d’un enfocament d’atenció comunitària, superant l’actuació únicament en contextos sanitaris.

En el nostre context, per fer front a aquest repte, es fa imprescindible que les polítiques públiques de salut superin el model biomèdic i realment integrin les aportacions del model biopsicosocial en l’atenció del benestar emocional i la salut mental de la ciutadania. Tanmateix, encara s’entén la salut majoritàriament com a resultat de variables biològiques i es deixen en segon pla factors que també tenen una gran importància, entre els quals destaquen els de tipus socials.  

L’expert universitari en benestar emocional i salut comunitària ofereix una actualització en aquests àmbits. Així, es vol aprofundir en la importància de la dimensió social i en l’abordatge comunitari i multidisciplinar en la promoció del benestar emocional de la ciutadania (inclosos els i les professionals) i en l’abordatge de problemes en salut mental, addiccions i diversitat funcional.

OBJECTIUS

Els objectius generals són:

 • Proporcionar formació d’expertesa en l’abordatge de la salut comunitària i del benestar emocional des d’un model biopsicosocial i salutogènic.
 • Identificar els condicionants socials que influencien en el benestar emocional i en la salut de persones, famílies i comunitats.
 • Conèixer les principals polítiques de salut pública.
 • Adquirir competències per crear estratègies d’intervenció comunitària que promoguin el benestar emocional i la salut.

METODOLOGIA

Aquesta titulació combina lectures, exercicis, participació en els fòrums de la plataforma virtual, reflexió i recerca personal, etc. I proporciona espais de trobada per a la deliberació, la reflexió, l’aprofundiment i la concreció de respostes a les qüestions estudiades i a les problemàtiques detectades en la pràctica professional. Addicionalment el màster contempla pràctiques professionals amb un seguiment tutoritzat.

PRÀCTIQUES

En aquesta titulació no es realitzen pràctiques.

SORTIDES PROFESSIONALS

Cursar aquest expert afegeix un valor a aquelles titulacions que capaciten per a les següents sortides professionals, entre d’altres:

 • Disseny, implementació i avaluació de programes de millora de la qualitat de vida de la ciutadania i de polítiques públiques de salut.
 • Atenció en Unitats funcionals de recuperació i projecte de vida.
 • Atenció en l’àmbit de la rehabilitació comunitària o psicosocial.
 • Atenció en salut mental en contextos d’alta complexitat.
 • Desenvolupament de Programes de Preinscripció social i d’actius comunitaris.
 • Serveis especialitzats en atenció telefònica en moments crítics de salut mental.
 • Atenció comunitària en diversitat funcional.
 • Atenció a les persones grans en contextos institucionals i no institucionals.
 • Figura del Referent de benestar emocional comunitari en centres d’atenció primària.

A QUI S'ADREÇA

A tota persona que tingui un títol universitari oficial (graduat/da, llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/da, mestre/a, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a). Tindran preferència els titulats en formacions dels àmbits de les ciències socials i de la salut.

També hi podran accedir persones sense titulació universitària (màxim un 20% de les places), les quals no podran obtenir el títol i rebran un diploma/certificat d’extensió universitària en Benestar emocional i salut comunitària.

En cas que la direcció de la titulació ho consideri oportú, es realitzarà una entrevista personal prèvia a la matriculació.

PER QUÈ AQUEST PROGRAMA

Perquè cal un canvi en la mirada de com s’entén i es promou el benestar emocional i la salut mental de la ciutadania, buscant actuacions innovadores des de l’enfocament comunitari i amb nous perfils professionals, d’acord amb les directrius promogudes pel Pla de salut de Catalunya 2021-2025.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR