CURS 2024-2025    

Modalitat
Online

Idioma
Castellà

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
30 ECTS

Durada
Octubre 2024 - juny 2025

Preu
2970 € (99 €/ECTS). El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 31 de maig i gaudeix del 10% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

La complexitat del mercat de treball comporta una sèrie de desafiaments en la inserció laboral que estan influenciats per diversos factors socials, econòmics i tecnològics. Alguns dels reptes més destacats són:

 • L'automatització i desplaçament laboral: L'automatització i la intel·ligència artificial estan transformant ràpidament molts sectors laborals, cosa que pot resultar en la pèrdua de llocs de treball tradicionals i la necessitat d'adquirir noves habilitats per a rols emergents. Això pot dificultar la inserció laboral per a aquelles persones les habilitats de les quals no són fàcilment transferibles o que no tenen accés a la formació necessària.
 • La precarització de l'ocupació: Molts llocs de treball disponibles actualment són precaris, amb salaris baixos, contractes temporals, manca de seguretat laboral i beneficis mínims. Això pot dificultar que les persones trobin feina que els permeti satisfer les necessitats bàsiques i tenir estabilitat econòmica.
 • La bretxa d'habilitats: Hi ha una bretxa entre les habilitats que demanen els ocupadors i les habilitats que tenen les persones treballadores. Això pot dificultar la inserció laboral de persones que no compten amb les habilitats tècniques, digitals o toves necessàries per a les feines disponibles al mercat laboral actual.
 • La desigualtat de gènere i discriminació: Les dones, les persones de minories ètniques, les persones amb discapacitat i altres grups minoritaris enfronten barreres addicionals per accedir a l'ocupació i avançar a les seves carreres a causa de la discriminació i la desigualtat de gènere persistent en molts entorns laborals.
 • L'atur juvenil: Els joves sovint enfronten dificultats per ingressar al mercat laboral a causa de la manca d'experiència laboral, la competència per feines limitades i la bretxa d'habilitats. La desocupació juvenil pot tenir efectes duradors en la trajectòria laboral i en la capacitat per assolir la independència financera.
 • L'adaptació a l'era digital: La ràpida evolució de la tecnologia i la digitalització de l'economia requereixen que les persones treballadores adquireixin habilitats digitals per poder competir al mercat laboral actual. Aquells que no tenen aquestes habilitats poden enfrontar dificultats per trobar feina o avançar en les seves carreres.

Es calcula que el 80% dels llocs de treball del 2030 encara no existeixen. La IA posa en risc 300 milions de llocs de treball al món. En aquest context, les persones es quedaran a l'atur sinó actualitzen les seves competències.  Per això, l'orientació i prospecció laboral ha passat a tenir un paper encara més essencial.

La persona tècnica orientadora laboral realitza la seva tasca a través de quatre pilars: 

 • L'acollida: treballar perquè la persona rebi la informació del procés que pot iniciar, fer una foto ràpida de la seva situació i expectatives inicials, per a informar-lo del que és el servei d’orientació i per a poder vincular la persona en un moment inicial. 
 • L'orientació: anàlisi en profunditat de com poder conèixer la vida laboral d’una persona, les seves competències, diagnosticar diversos perfils d’ocupabilitat i com encaixen amb la demanda que té al mercat de treball. 
 • La prospecció: el contacte amb les empreses és igualment important per a poder conèixer les seves necessitats i cercar les millors persones. 
 • La intermediació: identificació entre la vacant de l’empresa i les persones que es troben en procés d’inserció laboral.

També realitza diagnòstics ocupacionals, coneixent en profunditat el mercat de treball i les polítiques púbiques laborals, així com les barreres d'inserció de certs col·lectius específics per poder combatre-les.

Aquest diploma forma i dota d’eines a les i els professionals que acompanyen la trajectòria laboral de les persones al mercat de treball, orientant i establint vincles entre les necessitats de les persones i els seus objectius sociolaborals i els de les organitzacions que ofereixen el servei.

El programa formatiu permet conèixer la tasca de les persones professionals de la inserció laboral, l’acompanyament a les persones en cerca o millora de feina mitjançant l’orientació, la situació del mercat laboral, les polítiques i programes de formació i inserció laboral, i les estratègies d’intervenció per a les persones i també per a les empreses que generen els llocs de feina. Alhora, promou el desenvolupament de competències per a l’acompliment de tasques professionals com l’orientació, la creació d’itineraris d’inserció, l’elaboració de projectes.

Formació d'interès en serveis socials 

OBJECTIUS

 • Conèixer l’àmbit d’actuació dels professionals de la inserció laboral.
 • Orientar, gestionar formació i establir vincles entre les necessitats i objectius sociolaborals de cada persona i els de les organitzacions.
 • Conèixer la situació actual del mercat laboral i estratègies en la recerca de feina.
 • Promoure el desenvolupament de competències per a l’acompliment de les tasques d’orientació, formació professional per a l’ocupació, intermediació laboral o prospecció d’empreses entre les quals destaquen: entrevistes d’acollida per competències, tècniques de cerca de feina actuals, planificar i realitzar formacions específiques entre d’altres.
 • Conèixer les polítiques i els programes per a l’ocupació vigents a nivell europeu, nacional i l’agenda local de desenvolupament.
 • Conèixer les dificultats i barrers d’inserció amb què es troben les persones amb risc d’exclusió social des d'una perspectiva interseccional.
 • Analitzar i practicar l’elaboració de diagnòstics ocupacionals i dissenyar itineraris d’inserció.

METODOLOGIA

Es combina el treball en l’aula virtual (participació en fòrums, discussió de casos i de supòsits pràctics, anàlisi de lectures...) amb dues sessions sincròniques: una a l’inici de cada mòdul, per contextualitzar-lo i presentar-ne els eixos conceptuals fonamentals; i una altra d’anàlisi de casos pràctics i de tancament de mòdul. La metodologia es fonamenta en un model d’investigació-acció, orientat a la millora reflexiva de la praxi professional.

PRÀCTIQUES

En aquesta titulació no hi ha pràctiques.

SORTIDES PROFESSIONALS

Les sortides professionals són:

 • Tècnic/a d’ocupació
 • Orientador/a laboral
 • Tècnic/a de formació
 • Inseridor/a laboral 
 • Tècnic/a d’intermediació 
 • Prospector/a laboral

A QUI S'ADREÇA

Qualsevol persona que vulgui orientar la seva professió cap a la inserció laboral, especialment en el Tercer Sector. Els perfils idonis són:

 • Recent graduats/des, en especial en Relacions Laborals, Treball Social o Educació Social, que estan als inicis de la seva carrera professional i volen dedicar-se a la inserció laboral.
 • Professionals responsables de serveis que busquen una especialització en aquest àmbit.
 • Persones sènior (>45 anys) amb àmplia experiència laboral en altres sectors i que volen canviar de professió.
 • Persones que estan en un moment vital de repensar la seva carrera professional i volen adquirir eines per aplicar-les al seu propi cas.
 • Persones que volen fer els estudis perquè puntua per les oposicions a l'Administració Pública.

PER QUÈ AQUEST PROGRAMA

 • La trajectòria en aquest àmbit avala la solidesa del programa i el seu posicionament com a referent en el sector.
 • La Fundació Pere Tarrés, a la qual pertany la Facultat d'Educació Social i Treball Social, és el centre especialitzat més gran de Catalunya en atenció a la infància i adolescència en risc social, atenent més de 300.000 beneficiaris cada any i l´únic que fa intervenció i formació universitària per abordar els reptes del moment i les solucions més punteres i innovadores. 
 • La Fundació Pere Tarrés imparteix formació a més de 16000 persones en risc d'exclusió social.
 • La Fundació Pere Tarrés té experiència de llarga trajectòria en la Inserció Laboral de joves en risc d'exclusió.
 • El nostre professorat és professional en actiu que trasllada la seva expertesa a l'aula que combina amb la seva experiència acadèmica.
 • La recerca de la Facultat desenvolupa eines innovadores per a la intervenció que després es transfereixen a l'aula perquè, alhora, puguin transformar-se en intervencions eficaces. El grup de recerca GIAS genera i difon coneixement en l'àmbit de l'acció social i educativa amb l’objectiu de millorar la cohesió social i la qualitat de vida de les persones.
 • Usem metodologies actives: estudi de casos, ABP, simulacions, classes invertides, entre d'altres.
 • Adquirir mèrits per a oposicions a l'Administració Pública.
 • Grups reduïts, que permeten un acompanyament personalitzat a través de tutories individuals.
 • Accés als avantatges de la Facultat:
  • Servei de pràctiques i Borsa de Treball
  • Beques i ajuts i facilitats de finançament.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR