Informació acadèmica: matrícula

A partir del 2 de maig de 2022.

Per matricular-te tens dues possibilitats: 

1) De forma presencial, demanant cita prèvia

2) Per correu electrònic, enviant la documentació en format pdf a matricula@peretarres.org. Una vegada iniciat el curs, hauràs de presentar els originals de la documentació relativa a la via d’accés i una fotografia de carnet.

 • Full de sol·licitud de plaça emplenat i signat.
 • Acceptació de la matrícula condicionada, només en cas de matrícula per correu electrònic / Acceptació de la matrícula condicionada anticipada: per als alumnes que es matriculen amb el descompte del 8 %, vigent fins al 31 de maig de 2022, i document que acrediti els estudis actuals (pot servir la matrícula o el document de qualificacions provisional)
 • fotocòpia del DNI, NIE o el passaport.
 • fotografia de mida carnet en format paper. En cas de matrícula per correu electrònic, també cal una fotografia digital en format jpg. La fotografia digital és imprescindible per poder obtenir el carnet d’estudiant.
 • Original i fotocòpia del certificat amb la nota mitjana d’accés a la universitat, PAU o cicles formatius de grau superior (CFGS) o documentació relativa a altres vies d’accés. En cas que el document porti codi de verificació segur (CSV) o codi QR, no cal presentar l’original al Servei d’Atenció als Estudiants.
 • Només per a menors de 28 anys, fotocòpia del document on consti el número d’afiliació a la Seguretat Social amb el nom de l’estudiant (no és la targeta sanitària). Pots sol·licitar-lo a qualsevol oficina de la Seguretat Social o bé fotocopiar la capçalera d’una nòmina o vida laboral.
 • Només en el cas de pagar la matrícula a terminis, fotocòpia de la llibreta bancària o document de titularitat bancària on consti el número de compte bancari, l’entitat i el(s) titular(s) del compte per a la domiciliació dels rebuts.
 • En cas d’estar en possessió del certificat B2 d’acreditació d’una tercera llengua, cal presentar-ne el certificat original o fotocòpia compulsada al Servei d’Atenció als Estudiants.
 • Autorització de cessió de les dades personals, signada per l’estudiant.
 • Carta de compromís de fer un bon ús del campus virtual, signada per l’estudiant.
 • Full de matrícula emplenat amb la tria d’assignatures del grau d’Educació Social o del grau de Treball Social corresponent.
 • En cas que la teva via d’accés sigui un CFGS en Integració Social, Educació Infantil o Animació Sociocultural, cal omplir també la sol·licitud de convalidacions corresponent.
 • Carta informativa d’acreditació d’una tercera llengua signada per l’estudiant.
 • Només en el cas de pagar la matrícula a terminis, document d’autorització d’ús de les dades bancàries facilitades signat pel titular del compte. Si el titular no és l’alumne, caldrà que un dels titulars del compte corrent l’empleni i el signi.
 • Comprovant de l’abonament de la taxa de preinscripció (no retornable).

IMPORTANT: No es podrà formalitzar la matrícula sense tota la documentació requerida.

El pagament de la matrícula es pot realitzar de tres formes:

 • Pagament únic per ingrés bancari del 100 % del cost de la matrícula.
 • Pagament fraccionat en 4 terminis:
  • 1r pagament en el termini de 7 dies des del moment de formalització de la matrícula per ingrés bancari a qualsevol oficina de CaixaBank: 20 % + taxes de matrícula.
  • 2n, 3r i 4t pagament per domiciliació bancària: 30 % el 10 de setembre, 30 % l’1 de novembre i 20 % l’1 de març.
 • Pagament fraccionat en 11 terminis:
  • 1r pagament en el termini de 7 dies des del moment de formalització de la matrícula per ingrés bancari a qualsevol oficina de CaixaBank: 20 % + taxes de matrícula.
  • 10 pagaments del 8 % per domiciliació bancària + taxes de 100 € de gestió: els dies 1 de setembre, 1 d’octubre, 1 de novembre, 1 de desembre, 1 de gener, 1 de febrer, 1 de març, 1 d’abril, 1 de maig i 1 de juny.

Per a matrícules a partir del segon semestre:

 • 1r pagament en el termini de 7 dies des del moment de formalització de la matrícula per ingrés bancari a qualsevol oficina de CaixaBank: 20 % + taxes de matrícula.
 • 2n, 3r i 4t pagament per domiciliació bancària: 30 % l’1 de febrer, 30 % l’1 d’abril i 20 % l’1 de juny.

L’import total de la matrícula es calcula multiplicant el nombre de crèdits matriculats pel preu del crèdit, més les taxes de matrícula.

AJUTS

Descompte del 8 % sobre el total de la matrícula de grau fins al 31 de maig. Descompte de fins a 552 € per a matrícules de 60 crèdits per als alumnes de 1r curs.

Matrícula condicionada anticipada. 

La matrícula mínima és de 30 ECTS tant per al grau d’Educació Social com per al grau de Treball Social.

La matrícula màxima és de 90 ECTS tant per al grau d’Educació Social com per al grau de Treball Social.

Sí, aquest tràmit el poden sol·licitar aquells estudiants que han finalitzat estudis universitaris i han superat assignatures o tenen experiència laboral de mínim dos anys en el sector, que podrien ser reconegudes per assignatures dels estudis de grau que es desitja cursar.

Els responsables acadèmics estudien l’expedient d’origen i elaboren una proposta de reconeixement de crèdits del grau, que ha d’autoritzar la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon Llull. Totes aquelles assignatures o crèdits reconeguts només tenen un cost del 25 % del preu del crèdit.

Cal tenir en compte que aquest procés triga uns 20 dies de mitjana.

L’estudi s’ha de realitzar abans de formalitzar la matrícula.

Per sol·licitar un estudi de reconeixements cal presentar al Servei d’Atenció als Estudiants (SAE), de forma presencial o per correu postal, la documentació següent: 

 • Formulari de sol·licitud de l’estudi d’expedient
 • Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda (original o fotocòpia compulsada).
 • Fotocòpia compulsada* dels programes d’aquelles assignatures cursades i superades que siguin susceptibles de transferència o reconeixement.
 • Fotocòpia compulsada* del pla d’estudis.
 • Fotocòpia compulsada* del títol universitari.
 • Experiència professional en el sector social (mínim dos anys): contractes laborals, certificat de les tasques específiques desenvolupades, informe de vida laboral, etc.
 • Comprovant de pagament de les taxes

*En cas que el document porti codi de verificació segur (CSV) o codi QR, no cal que la fotocòpia estigui compulsada.

Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Atenció als Estudiants a través del telèfon 93 415 25 51 o al correu electrònic secretaria.facultat@peretarres.org.