Informació acadèmica: matrícula

La matrícula es realitza presencialment al Servei d’Atenció als Estudiants (c. Santaló, 37, Barcelona), sol·licitant cita prèvia al telèfon 93 415 25 51 o al correu electrònic infofacultat@peretarres.org.

Informació COVID-19: Atesa la crisi sanitària, hi ha dues opcions per fer la matrícula.

1ª: Es podrà donar hora per fer la matrícula presencialment quan s’obri l’edifici de la Facultat (sol.licitar cita prèvia al telèfon 626 05 15 96 o al correu electrònic infofacultat@peretarres.org.)

2ª Per a qui ho prefereixi també s’ha habilitat fer la matrícula online descarregant aquest document i enviant tota la documentació per correu electrònic a secretaria.facultat@peretarres.org.

Per poder fer la matrícula presencial, és imprescindible que porteu la documentació següent al Servei d’Atenció als Estudiants. En el cas de matrícula online enviant tota la documentació a secretaria.facultat@peretarres.org

 • Full de sol·licitud de plaça.
 • Acceptació de la matrícula condicionada (matrícula online).
 • fotocòpia del DNI, NIE o el passaport.
 • fotografia mida carnet (original).
 • Original i fotocòpia del certificat amb la nota mitjana d’accés a la universitat de les PAU o cicles formatius de grau superior (CFGS) o documentació relativa d’altres vies d’accés.
 • Fotocòpia del document en el qual consti el número d’afiliació a la Seguretat Social només per a menors de 28 anys (no és la targeta sanitària). Pots sol·licitar-la a qualsevol oficina de la Seguretat Social o bé fotocopiar la capçalera d’una nòmina o vida laboral.
 • Fotocòpia de la llibreta bancària o document on consti el número de compte bancari, l‘entitat i el(s)titular(s) del compte per a la domiciliació dels rebuts. (Aquest document no és necessari si es paga la matrícula en un sol pagament).
 • En cas d’estar en possessió del certificat d’acreditació d’una tercera llengua, cal presentar el certificat original o fotocòpia compulsada al SAE.
 • Comprovant de l’abonament de la taxa de preinscripció (no retornable).

Documentació que haureu d’omplir al Servei d’Atenció als Estudiants o portar descarregada: 

IMPORTANT: No es podrà formalitzar la matrícula si no portes tota la documentació requerida.

El pagament de la matrícula es pot realitzar de dues maneres:

 • Pagament únic per ingrés bancari 100% del cost de la matrícula.
 • Pagament fraccionat: en 4 pagaments: 20% + 89€ de taxes de matrículaen el termini de 7 dies des del moment de formalització de la matrícula, aquest pagament es pot fer per ingrés bancari o en qualsevol oficina de CaixaBank. La resta de pagaments són per domiciliació bancària en les dates següents: 30% el 10 de setembre30% l’1 de novembre i 20% l’1 de març.

La matrícula mínima és de 30 ECTS tant per al grau d’Educació Social, com per al grau de Treball Social.

La matrícula màxima és de 90 ECTS tant per al grau d’Educació Social, com per al grau de Treball Social.

Sí, aquest tràmit el poden sol·licitar aquells estudiants que han iniciat o finalitzat estudis universitaris i han superat assignatures que podrien ser reconeguts per assignatures dels estudis de grau.

Pel que fa l’experiència laboral, es pot reconèixer si es té un estudi universitari finalitzat i un mínim de 2 anys d’experiència laboral en el sector social.

Els responsables acadèmics estudien l’expedient d’origen i elaboren una proposta de reconeixements de crèdits del grau que ha d’autoritzar la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon Llull. Totes aquelles assignatures o crèdits reconeguts només tenen un cost del 25% del preu del crèdit.

Cal tenir en compte que aquest procés triga uns 20 dies de mitjana, en estar llest.

El procediment que cal seguir per sol·licitar un estudi de reconeixements requereix la presentació de la documentació següent abans de formalitzar la matrícula:

 • Formulari de sol·licitud de l’estudi d’expedient
 • Certificat acadèmic dels estudis universitaris (original o fotocòpia compulsada).
 • Programes acadèmics compulsats.
 • Pla d’estudis compulsat.
 • Títol universitari compulsat.
 • Experiència professional en el sector social (mínim 2 anys) contractes laborals, certificat de les tasques específiques desenvolupades, informe de vida laboral, etc.
 • Comprovant de pagament de les taxes

Per a més informació podeu contactar amb el Servei Atenció als Estudiants, contactant a través del telèfon 93 415 25 51 o al correu electrònic secretaria.facultat@peretarres.org.