MOBILITAT INTERNACIONAL OUTGOING

Mobilitat PDI/PAS outgoing

Mobilitat PDI/PAS (Teaching and Administrative Staff Mobility) outgoing

La mobilitat internacional no és només per als estudiants! La nostra facultat fomenta la internacionalització de la docència i dels serveis administratius i proporciona al seu personal docent i administratiu suport per als seus projectes de mobilitat a través de la convocatòria de beques del programa Erasmus+ Staff Mobility.

El personal docent i investigador (PDI) pot optar a beques, tant de docència (Teaching Mobility) com de formació (Training Mobility), en funció de si es vol fer una mobilitat que inclogui impartir ensenyament o no.

El personal d’administració i serveis (PAS) pot, únicament, optar a beques de formació (Training Mobiliy).

Mobilitat de docència (Erasmus+ Teaching Staff Mobility)

Aquest programa permet al personal docent de la nostra facultat impartir un període de docència (almenys cinc hores i possibilitat de desenvolupar altres activitats) en un centre d’ensenyament superior d’un altre país europeu. El programa subvenciona un màxim de cinc dies laborables (viatge i dietes).

Mobilitat de formació (Erasmus+ Training Staff Mobility)

Aquest programa permet que personal docent i administratiu visiti un centre d’ensenyament superior d’un altre país europeu, per exemple, per participar en una international week o descobrir el funcionament d’un departament de la universitat sòcia i aprendre de les seves experiències i bones pràctiques. El programa subvenciona un màxim de cinc dies laborables de formació (viatges i dietes).

El centre d’acollida ha de ser signatari de la Carta Erasmus i ha de tenir un conveni Erasmus+ per a intercanvi de docents amb la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL.