El model de formació online de la Facultat Pere Tarrés

Màsters i Postgraus de la Facultat Pere Tarrés - URL

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés presenta una oferta formativa en format online fonamentada en dos aspectes essencials:

  • El compromís de socialització del coneixement de la Facultat, que cerca que els coneixements, l’expertesa i les àrees de formació vinculades a la intervenció social siguin assequibles també a públics que, per motius diferents, no poden participar de la rica oferta formativa que la Facultat ofereix de forma presencial.
  • El desenvolupament de metodologies didàctiques basades en les possibilitats tecnològiques vinculades a l’educació universitària que, mitjançant un sistema online de tipus blended i centrat en el procés formatiu de l’estudiant (Self Directed Based Learning), ofereix uns resultats més satisfactoris pel que fa a la comprensió i assoliment de les competències pròpies de cada àrea de coneixement.

La metodologia formativa online que ofereix la Facultat Pere Tarrés es fonamenta en vint-i-cinc anys d’expertesa en el camp de la formació en l’àmbit social i aprofita el model pedagògic que ha anat madurant al llarg del temps dins de la Fundació Pere Tarrés, i que ara integra les possibilitats de la formació a distància en format virtual.

Model pedagògic

La proposta pedagògica i educativa de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés té com a finalitat la formació de professionals competents en l’acció socioeducativa per donar resposta a les necessitats dinàmiques i canviants de la societat. Es tracta d’una formació molt vinculada a la realitat de la societat i dels professionals, amb un professorat que disposa d’una àmplia experiència acadèmica i professional.

El procés formatiu descansa en el sistema d’avaluació continuada, de manera que l’estudiant manté des del primer moment un contacte molt proper amb l’equip docent, que l’orienta en el desenvolupament de competències pròpies del seu itinerari formatiu.

Per altra banda, aquesta modalitat aprofita totes les potencialitats de les tecnologies de la informació i les entronca amb l’àmplia experiència en formació presencial, de manera que permet adequar el procés d’aprenentatge a un entorn flexible i adaptat a les necessitats dels estudiants.

La plataforma

El procés d’aprenentatge recolza en un campus virtual on s’organitza la vida de tota la comunitat educativa.

Cada titulació compta amb unes aules específiques on l’estudiant troba tots els recursos necessaris per assegurar el seu procés d’aprenentatge:

  • Disposa d’una exhaustiva guia d’aprenentatge amb la presentació de l’assignatura, les competències que es volen desenvolupar, els continguts de treball i el sistema d’avaluació.
  • Compta amb les pautes d’avaluació contínua calendaritzada, amb una detallada presentació de les activitats que la constitueixen.
  • Disposa de tot un conjunt de materials, ja sigui en forma de textos, guies de lectura, materials audiovisuals i vídeos explicatius elaborats pels docents o d’accés lliure relatius als temes clau del temari.
  • L’aula compta també amb un conjunt d’eines didàctiques com ara els fòrums de participació amb els diferents alumnes i docents, així com espais de treball online sincrònics on el grup d’estudiants rep el suport i l’orientació del docent/tutor.

La metodologia

La metodologia d’aquest model d’aprenentatge es basa en un sistema online de tipus blended i centrat en el procés formatiu de l’estudiant (Self Directed Based Learning), amb un seguiment proper per part del docent/tutor, que estructura la formació en un procés d’avaluació contínua. S’assoleix així un escenari de treball col·laboratiu, actiu i reflexiu construït entre el docent/tutor i l’estudiant.

Paral·lelament al guiatge tutorial, es potencia des del primer moment el treball cooperatiu entre estudiants amb l’ús d’estratègies formatives com pot ser l’anàlisi de casos, la resolució de problemes o les simulacions de situacions reals que han de gestionar-se en equips de treball interdisciplinari.

Aquesta metodologia de treball requereix el compromís, l’autonomia i la constància de l’estudiant, que és corresponsable del seu propi procés formatiu i del desenvolupament de competències pròpies del programa formatiu.

Avaluació contínua, retroactiva i col·laborativa

L’avaluació és un instrument de retroalimentació permanent cap a l’estudiant, de manera que pugui tenir consciència de la seva progressió. L’eix central és l’avaluació contínua, que es desenvolupa al llarg del semestre. Consisteix en la realització d’activitats d’aprenentatge de caràcter divers (activitats d’aula, treballs d’aprofundiment, anàlisi documental, experiències de recerca i recollida d’informació, etc.), que permeten conèixer tant al docent com a l’estudiant com va incorporant les competències formatives previstes en les guies d’aprenentatge.

En conjunt, l’oferta formativa online de la Facultat Pere Tarrés es nodreix dels anys d’experiència docent de la Facultat, de l’experiència professional dels seus docents/tutors i del bagatge educatiu de tot l’equip de la Fundació Pere Tarrés, que cobreix nombroses àrees de l’àmbit socioeducatiu i d’intervenció social.