Informació acadèmica: matrícula

Contacta amb el Servei d’orientació al futur estudiant infofacultat@peretarres.org o al 626 051 596.

Per matricular-se hi ha tres possibilitats:

1) De forma online, enviant la documentació per correu electrònic a les adreces secretaria.facultat@peretarres.org i infofacultat@peretarres.org indicant al assumpte Matrícula: nom i cognom del estudiant.

En aquest cas s'haurà de presentar posteriorment la documentació en format físic de forma presencial o enviar-la directament per correu postal. 

2) De forma presencial, demanant cita prèvia a través del web. 

3) Per correu postal, enviant la documentació adreçada al Servei d'Atenció a l'Estudiant (c.Santaló 37, 08021, Barcelona) 

 • Full de sol·licitud de plaça.
 • Acceptació de la matrícula condicionada (només en cas de fer la matrícula online). 
 • 1 fotocòpia del DNI, el NIE o el passaport.
 • fotografia mida carnet format digital (jpg) i fotografia en format físic. La fotografia digital es imprescindible per poder obtenir el carnet d’estudiant.
 • 1 còpia del CV.
 • Original o fotocòpia compulsada del títol universitari que dona accés a la formació de màster (en cas de matrícula presencial la compulsa del títol la pots realitzar al Servei d'Atenció als Estudiants presentant l'original).
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic amb la nota mitjana. Només si et matricules a un màster oficial.
 • Carta de motivacióNomés si et matricules a un màster oficial.
 • Fotocòpia del document en el qual consti el número d’afiliació a la Seguretat Social només per a menors de 28 anys (no és la targeta sanitària). Pots sol·licitar-la a qualsevol oficina de la Seguretat Social o bé fotocopiar la capçalera d’una nòmina o vida laboral.
 • Fotocòpia de la llibreta bancària o document en el qual consti el número de compte bancari i el(s) titular(s) del compte, per fer la domiciliació dels rebuts. Només en el cas de pagar la matrícula en terminis.
 • Document d’autorització d’ús de les dades bancàries facilitades, signat pel titular del compte. Només en el cas de pagar la matrícula en terminis.
 • Full de matrícula emplenat amb la selecció de les assignatures que es volen cursar. Ves al llistat
 • Autorització de cessió de les dades personals, signada per l’estudiant.
 • Carta de compromís de fer un bon ús del campus virtual, signada per l’estudiant.
 • Comprovant de l’abonament de la taxa de preinscripció (no retornable).

Pots enviar la documentació per correu electrònic a les adreces secretaria.facultat@peretarres.org i infofacultat@peretarres.org indicant al assumpte Matrícula: nom i cognom del estudiant.

Llistat de Fulls de Matrícula

Àmbit d'infància, adolèscencia i família

Àmbit de direcció i gestió en entitats del tercer sector

Àmbit d'inserció laboral i eines d'intervenció socioeducativa

Àmbit d'ètica

Àmbit de gerontologia i autonomia personal

Àmbit de drogodependència

Àmbit de cooperació, desenvolupament i acció humanitària

Àmbit de counselling

El pagament de la matrícula es pot realitzar de les formes següents:

 • Únic rebut: 100% del cost de la matrícula.
 • Alumnes de màster i postgrau. Inici a l’octubre de 2021: 20% en el moment de la formalització de la matrícula, 30% al desembre, 30% al febrer i 20% a l’abril (per domiciliació bancària).
 • Alumnes de màster i postgrau. Inici al febrer – març de 2022: 20% en el moment de formalització de la matrícula, 30% al febrer, 30% a l’abril i 20% al juny (per domiciliació bancària).

L’import total de la matrícula es calcula multiplicant el nombre de crèdits matriculats pel preu del crèdit.

Descomptes per a alumnes que formalitzin la matrícula:

Postgraus: inici a l’octubre de 2021

 • Abans de l’1 de juliol de 2021: 10% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
 • Abans del 15 de setembre de 2021: 5% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).

Postgraus: inici al febrer de 2022

 • Abans del 15 de desembre de 2021: 10% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
 • Abans del 31 de gener de 2022: 5% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).

Altres ajuts

AJUTS PER A ANTICS ALUMNES

Adreçats a: estudiants que ja han finalitzat els seus estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés i volen cursar algun postgrau.
Import: 15% de descompte en la matrícula.
Dona’t d’alta com a antic alumne aquí

AJUTS PER A CAPS DE PRÀCTIQUES

Adreçats a: estudiants de grau, màsters i postgraus que volen iniciar la seva titulació a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
Import: consulta a infofacultat.

AJUTS PER A EXALUMNES DE PRIMER ANY

Adreçats a: estudiants de grau de la Facultat durant el primer any després de finalitzar els estudis que volen cursar un postgrau.
Import: 25% de descompte en la matrícula.

AJUTS PER A COL·LEGIATS

Adreçats a: professionals que estiguin col·legiats. Consulta els col·legis professionals amb conveni a infofacultat@peretarres.org.
Import: 10% de descompte en la matrícula.

AJUTS PER A ENTITATS

Adreçats a: entitats col·laboradores com a centres de pràctiques.
Import: 10% de descompte en la matrícula.

Per a consultes específiques d’aquest àmbit i possibles convenis, contacta amb infofacultat@peretarres.org

Sí, aquest tràmit el poden sol·licitar aquells estudiants que han finalitzat estudis universitaris i han superat assignatures o tenen experiència laboral que podrien ser reconeguts per assignatures dels estudis de màster que es desitja cursar.

Els responsables acadèmics estudien l’expedient d’origen i elaboren una proposta de reconeixements de crèdits del màster que ha d’autoritzar la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon Llull. Totes aquelles assignatures o crèdits reconeguts només tenen un cost del 25% del preu del crèdit.

Cal tenir en compte que aquest procés triga uns 20 dies de mitjana, en estar llest.

El procediment que cal seguir per sol·licitar un estudi de reconeixements requereix la presentació de la documentació abans de formalitzar la matrícula:

Informació COVID-19: Atesa la crisi sanitària, en aquests moments la presentació de la documentació per realitzar l’estudi d’expedient serà en format digital, enviant tota la documentació següent al correu electrònic: secretaria.facultat@peretarres.org

 • Formulari de sol·licitud de l’estudi d’expedient
 • Certificat acadèmic dels estudis universitaris (original o fotocòpia compulsada).
 • Programes acadèmics compulsats.
 • Pla d’estudis compulsat.
 • Títol universitari compulsat.
 • Experiència professional en el sector social (mínim 2 anys) contractes laborals, certificat de les tasques específiques desenvolupades, informe de vida laboral, etc.
 • Comprovant de pagament de les taxes

Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Atenció als Estudiants, contactant a través del telèfon 93 415 25 51 o al correu electrònic secretaria.facultat@peretarres.org.