Informació acadèmica: matrícula

Quan rebis per correu electrònic la carta d’admissió, en els dies posteriors d’haver fet la preinscripció (a partir del 3 de maig de 2021).

Per matricular-se hi ha tres possibilitats:

1) De forma online, enviant la documentació per correu electrònic a les adreces secretaria.facultat@peretarres.org i infofacultat@peretarres.org indicant al assumpte Matrícula: nom i cognom del estudiant.

En aquest cas s'haurà de presentar posteriorment la documentació en format físic de forma presencial o enviar-la directament per correu postal. 

2) De forma presencial, demanant cita prèvia a través del web. 

3) Per correu postal, enviant la documentació adreçada al Servei d'Atenció a l'Estudiant (c.Santaló 37, 08021, Barcelona) 

 • Full de sol·licitud de plaça.
 • Acceptació de la matrícula condicionada (només en cas de fer la matrícula online). 
 • 1 fotocòpia del DNI, el NIE o el passaport.
 • fotografia mida carnet format digital (jpg) i fotografia en format físic. La fotografia digital es imprescindible per poder obtenir el carnet d’estudiant.
 • 1 còpia del CV.
 • Original o fotocòpia compulsada del títol universitari que dona accés a la formació de màster (en cas de matrícula presencial la compulsa del títol la pots realitzar al Servei d'Atenció als Estudiants presentant l'original).
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic amb la nota mitjana. Només si et matricules a un màster oficial.
 • Carta de motivacióNomés si et matricules a un màster oficial.
 • Fotocòpia del document en el qual consti el número d’afiliació a la Seguretat Social només per a menors de 28 anys (no és la targeta sanitària). Pots sol·licitar-la a qualsevol oficina de la Seguretat Social o bé fotocopiar la capçalera d’una nòmina o vida laboral.
 • Fotocòpia de la llibreta bancària o document en el qual consti el número de compte bancari i el(s) titular(s) del compte, per fer la domiciliació dels rebuts. Només en el cas de pagar la matrícula en terminis.
 • Document d’autorització d’ús de les dades bancàries facilitades, signat pel titular del compte. Només en el cas de pagar la matrícula en terminis.
 • Full de matrícula emplenat amb la selecció de les assignatures que es volen cursar. Ves al llistat
 • Autorització de cessió de les dades personals, signada per l’estudiant.
 • Carta de compromís de fer un bon ús del campus virtual, signada per l’estudiant.
 • Comprovant de l’abonament de la taxa de preinscripció (no retornable).

Pots enviar la documentació per correu electrònic a les adreces secretaria.facultat@peretarres.org i infofacultat@peretarres.org indicant al assumpte Matrícula: nom i cognom del estudiant.

Llistat de Fulls de Matrícula

Àmbit d'infància, adolèscencia i família

Àmbit de direcció i gestió en entitats del tercer sector

Àmbit d'inserció laboral i eines d'intervenció socioeducativa

Àmbit d'ètica

Àmbit de gerontologia i autonomia personal

Àmbit de drogodependència

Àmbit de cooperació, desenvolupament i acció humanitària

Àmbit de counselling

El pagament de la matrícula es pot realitzar en:

 • Únic rebut: 100% del cost de la matrícula.
 • Fraccionat en 4 pagaments: 20% en el moment de formalització de la matrícula amb el full de pagament bancari i efectuant el pagament a qualsevol oficina de CaixaBank, 30% al desembre, 30% al febrer i 20% a l’abril (per domiciliació bancària)

L’import total de la matrícula es calcula multiplicant el nombre de crèdits matriculats pel preu del crèdit.

Descomptes en la matrícula (no acumulables)

a) Descomptes per alumnes que formalitzin la matrícula: 

 • Abans de l’1 de juliol de 2021: 10% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).  
 • Abans del 15 de setembre de 2021: 5% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).  

b) Altres descomptes/ajuts:

 • Exalumnes: 25% de descompte en el primer any després de finalitzar estudis de grau. 
 • Alumni de la Facultat: 15% de descompte. 
 • Membre de la comunitat URL i col·legiats (consulteu els col·legis professionals amb conveni): 10% de descompte. 
 • Responsables dels centres de pràctiques en conveni: consulteu els descomptes. 
 • Entitats amb conveni FPT: 10% de descompte (consulteu descomptes per a grups)
 • Xarxa Didània: 10% de descompte

Sí, aquest tràmit el poden sol·licitar aquells estudiants que han finalitzat estudis universitaris i han superat assignatures o tenen experiència laboral que podrien ser reconeguts per assignatures dels estudis de màster que es desitja cursar.

Els responsables acadèmics estudien l’expedient d’origen i elaboren una proposta de reconeixements de crèdits del màster que ha d’autoritzar la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon Llull. Totes aquelles assignatures o crèdits reconeguts només tenen un cost del 25% del preu del crèdit.

Cal tenir en compte que aquest procés triga uns 20 dies de mitjana, en estar llest.

El procediment que cal seguir per sol·licitar un estudi de reconeixements requereix la presentació de la documentació abans de formalitzar la matrícula:

Informació COVID-19: Atesa la crisi sanitària, en aquests moments la presentació de la documentació per realitzar l’estudi d’expedient serà en format digital, enviant tota la documentació següent al correu electrònic: secretaria.facultat@peretarres.org

 • Formulari de sol·licitud de l’estudi d’expedient
 • Certificat acadèmic dels estudis universitaris (original o fotocòpia compulsada).
 • Programes acadèmics compulsats.
 • Pla d’estudis compulsat.
 • Títol universitari compulsat.
 • Experiència professional en el sector social (mínim 2 anys) contractes laborals, certificat de les tasques específiques desenvolupades, informe de vida laboral, etc.
 • Comprovant de pagament de les taxes

Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Atenció als Estudiants, contactant a través del telèfon 93 415 25 51 o al correu electrònic secretaria.facultat@peretarres.org.