Informació acadèmica: matrícula

Quan rebis per correu electrònic la carta d’admissió, en els dies posteriors d’haver fet la preinscripció (a partir del 2 de maig de 2020).

Informació COVID-19

Atesa la crisi sanitària, s’ha habilitat l’opció de fer la matrícula online descarregant aquest document i enviant tota la documentació per correu electrònic a secretaria.facultat@peretarres.org

En els casos en què no sigui possible fer l’enviament per correu electrònic, es pot tramitar la matrícula presencialment. Per fer-ho, has de sol·licitar cita prèvia al telèfon 626 051 596 o al correu electrònic infofacultat@peretarres.org.

Per poder fer la matrícula presencial, és imprescindible que porteu la documentació següent al Servei d’Atenció als Estudiants. En el cas de matrícula online enviant tota la documentació a secretaria.facultat@peretarres.org juntament amb l'acceptació de la matrícula condicionada

 • 1 fotocòpia del DNI, el NIE o el passaport.
 • 1 fotografia mida carnet (original).
 • 2 còpies del CV.
 • Original o fotocòpia compulsada del títol universitari que dona accés a la formació de màster (la compulsa del títol la pots realitzar al Servei d’Atenció als Estudiants presentant l’original).
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic amb la nota mitjana. Només si et matricules a un màster oficial.
 • Carta de motivacióNomés si et matricules a un màster oficial.
 • Fotocòpia del document en el qual consti el número d’afiliació a la Seguretat Social només per a menors de 28 anys (no és la targeta sanitària). Pots sol·licitar-la a qualsevol oficina de la Seguretat Social o bé fotocopiar la capçalera d’una nòmina o vida laboral.
 • Fotocòpia de la llibreta bancària o document en el qual consti el número de compte bancari i el(s) titular(s) del compte, per fer la domiciliació dels rebuts. Només en el cas de pagar la matrícula en terminis.

Documentació per formalitzar la matrícula que es pot descarregar del web o obtenir al Servei d’Atenció als Estudiants:

Malauradament, no et podrem fer la matrícula si no portes tota la documentació requerida.

Llistat de Fulls de Matrícula

Àmbit d'infància, adolèscencia i família

Àmbit de direcció i gestió en entitats del tercer sector

Àmbit d'inserció laboral i eines d'intervenció socioeducativa

Àmbit d'ètica

Àmbit de gerontologia i autonomia personal

Àmbit de drogodependència

Àmbit de cooperació, desenvolupament i acció humanitària

Àmbit de counselling

El pagament de la matrícula es pot realitzar en:

 • Un únic termini: un rebut del 100% del cost de la matrícula.
 • Fraccionat en quatre terminis (sense cap cost addicional): 20% + 90€ de taxes de matrícula en el moment de formalització de la matrícula amb el full de pagament bancari i efectuant el ingrés a qualsevol oficina de CaixaBank (termini de pagament als 7 dies màxim); i tres pagaments domiciliats al número de compte que hagueu facilitat, 30% l’1 de desembre, 30% l’1 de febrer i 20% l’1 l’abril.

Descomptes en la matrícula

 • Formalitzant la matrícula abans del 13 de juliol de 2020, 5% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
 • Formalitzant la matricula abans del 14 de setembre de 2020, 2,5% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
 • Exalumnes: 25% de descompte en el primer any després de finalitzar estudis de grau.
 • Alumni de la Facultat: 15% de descompte.
 • Membre de la comunitat URL i col·legiats (consultar els col·legis professionals amb conveni): 10% de descompte.
 • Responsables dels centres de pràctiques en conveni: consulteu els descomptes.

Sí, aquest tràmit el poden sol·licitar aquells estudiants que han finalitzat estudis universitaris i han superat assignatures o tenen experiència laboral que podrien ser reconeguts per assignatures dels estudis de màster que es desitja cursar.

Els responsables acadèmics estudien l’expedient d’origen i elaboren una proposta de reconeixements de crèdits del màster que ha d’autoritzar la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon Llull. Totes aquelles assignatures o crèdits reconeguts només tenen un cost del 25% del preu del crèdit.

El procediment que cal seguir per sol·licitar un estudi de reconeixements requereix la presentació de la documentació següent abans de formalitzar la matrícula:

 • Formulari de sol·licitud de l’estudi d’expedient
 • Certificat acadèmic dels estudis universitaris (original o fotocòpia compulsada).
 • Programes acadèmics compulsats.
 • Pla d’estudis compulsat.
 • Títol universitari compulsat.
 • Experiència professional en el sector social (mínim 2 anys) contractes laborals, certificat de les tasques específiques desenvolupades, informe de vida laboral, etc.
 • Comprovant de pagament de les taxes

Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Atenció als Estudiants, contactant a través del telèfon 93 415 25 51 o al correu electrònic secretaria.facultat@peretarres.org.