Informació acadèmica: matrícula

Quan rebis per correu electrònic la carta d’admissió, en els dies posteriors d’haver fet la preinscripció (a partir del 2 de maig de 2020).

Per correu electrònic:

Atesa la crisi sanitària, s’ha habilitat l’opció de fer la matrícula online descarregant aquest document i enviant tota la documentació per correu electrònic a infofacultat@peretarres.org

Posteriorment, a l’inici del curs s’haurà de presentar la documentació en format físic al Servei d’Atenció als Estudiants o per correu postal enviant tota la documentació a la Facultat, c/Santaló 37, 08021 Barcelona, adreçat al Servei d’Atenció als Estudiants.

La via d’accés, el títol universitari, haurà d’estar compulsat.

Presencialment:

En els casos en què no sigui possible fer l’enviament per correu electrònic, es pot tramitar la matrícula presencialment. Per fer-ho, has de sol·licitar cita prèvia.

És imprescindible la documentació següent:

 • Full de sol·licitud de plaça.
 • Acceptació de la matrícula condicionada (només per matrícula online). 
 • 1 fotocòpia del DNI, el NIE o el passaport.
 • fotografia mida carnet format digital, jpg (matrícula online) i fotografia en format físic (matrícula presencial).
 • 1 còpia del CV.
 • Original o fotocòpia compulsada del títol universitari que dona accés a la formació de màster (la compulsa del títol la pots realitzar al Servei d’Atenció als Estudiants presentant l’original).
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic amb la nota mitjana. Només si et matricules a un màster oficial.
 • Carta de motivacióNomés si et matricules a un màster oficial.
 • Fotocòpia del document en el qual consti el número d’afiliació a la Seguretat Social només per a menors de 28 anys (no és la targeta sanitària). Pots sol·licitar-la a qualsevol oficina de la Seguretat Social o bé fotocopiar la capçalera d’una nòmina o vida laboral.
 • Fotocòpia de la llibreta bancària o document en el qual consti el número de compte bancari i el(s) titular(s) del compte, per fer la domiciliació dels rebuts. Només en el cas de pagar la matrícula en terminis.
 • Document d’autorització d’ús de les dades bancàries facilitades, signat pel titular del compte. Només en el cas de pagar la matrícula en terminis.
 • Full de matrícula emplenat amb la selecció de les assignatures que es volen cursar. Ves al llistat
 • Autorització de cessió de les dades personals, signada per l’estudiant.
 • Carta de compromís de fer un bon ús del campus virtual, signada per l’estudiant.
 • Comprovant de l’abonament de la taxa de preinscripció (no retornable).

Malauradament, no et podrem fer la matrícula si no portes tota la documentació requerida.

Llistat de Fulls de Matrícula

Àmbit d'infància, adolèscencia i família

Àmbit de direcció i gestió en entitats del tercer sector

Àmbit d'inserció laboral i eines d'intervenció socioeducativa

Àmbit d'ètica

Àmbit de gerontologia i autonomia personal

Àmbit de drogodependència

Àmbit de cooperació, desenvolupament i acció humanitària

Àmbit de counselling

El pagament de la matrícula es pot realitzar en:

 • Únic rebut: 100% del cost de la matrícula.
 • Fraccionat en quatre pagaments: 20% en el moment de formalització de la matrícula amb el full de pagament bancari i efectuant el pagament a qualsevol oficina de CaixaBank, 30% al febrer, 30% a l’abril i 20% al juny (per domiciliació bancària)

Descomptes en la matrícula

 • Formalitzant la matrícula abans del 13 de gener de 2021, 5% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
 • Formalitzant la matricula abans del 10 de febrer de 2021, 2,5% de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
 • Exalumnes: 25% de descompte en el primer any després de finalitzar estudis de grau.
 • Alumni de la Facultat: 15% de descompte.
 • Membre de la comunitat URL i col·legiats (consultar els col·legis professionals amb conveni): 10% de descompte.
 • Responsables dels centres de pràctiques en conveni: consulteu els descomptes.

Sí, aquest tràmit el poden sol·licitar aquells estudiants que han finalitzat estudis universitaris i han superat assignatures o tenen experiència laboral que podrien ser reconeguts per assignatures dels estudis de màster que es desitja cursar.

Els responsables acadèmics estudien l’expedient d’origen i elaboren una proposta de reconeixements de crèdits del màster que ha d’autoritzar la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon Llull. Totes aquelles assignatures o crèdits reconeguts només tenen un cost del 25% del preu del crèdit.

Cal tenir en compte que aquest procés triga uns 20 dies de mitjana, en estar llest.

El procediment que cal seguir per sol·licitar un estudi de reconeixements requereix la presentació de la documentació abans de formalitzar la matrícula:

Informació COVID-19: Atesa la crisi sanitària, en aquests moments la presentació de la documentació per realitzar l’estudi d’expedient serà en format digital, enviant tota la documentació següent al correu electrònic: secretaria.facultat@peretarres.org

 • Formulari de sol·licitud de l’estudi d’expedient
 • Certificat acadèmic dels estudis universitaris (original o fotocòpia compulsada).
 • Programes acadèmics compulsats.
 • Pla d’estudis compulsat.
 • Títol universitari compulsat.
 • Experiència professional en el sector social (mínim 2 anys) contractes laborals, certificat de les tasques específiques desenvolupades, informe de vida laboral, etc.
 • Comprovant de pagament de les taxes

Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Atenció als Estudiants, contactant a través del telèfon 93 415 25 51 o al correu electrònic secretaria.facultat@peretarres.org.