Informació acadèmica: matrícula

A partir del 2 de maig de 2022.

Per matricular-te tens tres possibilitats:

1) De forma presencial, demanant cita prèvia a través del web.

2) Per correu electrònic, enviant la documentació en format pdf a matricula@peretarres.org. Una vegada iniciat el curs, hauràs de presentar els originals de la documentació relativa a la via d’accés i una fotografia de carnet.

3) Per correu postal, enviant la documentació al Servei d’Atenció als Estudiants (c. Santaló 37, 08021, Barcelona).

 • Full de sol·licitud de plaça emplenat i signat.
 • Acceptació de la matrícula condicionada, només en cas de matrícula per correu electrònic. 
 • fotografia de mida carnet en format paper. En cas de matrícula per correu electrònic, també una fotografia digital en format jpg. La fotografia digital és imprescindible per poder obtenir el carnet d’estudiant.
 • 1 còpia del currículum (c. v.).
 • Original o fotocòpia compulsada del títol universitari que dona accés a la formació de màster (en cas de matrícula presencial, la compulsa del títol la pots realitzar al Servei d’Atenció als Estudiants presentant l’original). En cas que el document porti codi de verificació segur (CVS) o codi QR, no cal presentar l’original.
 • Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic amb la nota mitjana (només en cas de màsters universitaris).
 • Carta de motivació  (només en cas de màsters universitaris).
 • Només per a menors de 28 anys, fotocòpia del document on consti el número d’afiliació a la Seguretat Social amb el nom de l’estudiant (no és la targeta sanitària). Pots sol·licitar-lo a qualsevol oficina de la Seguretat Social o bé fotocopiar la capçalera d’una nòmina o vida laboral.
 • Només en el cas de pagar la matrícula a terminis, fotocòpia de la llibreta bancària o document de titularitat bancària en el qual consti el número de compte bancari i el(s) titular(s) del compte per fer la domiciliació dels rebuts. 
 • Només en el cas de pagar la matrícula a terminis, document d’autorització d’ús de les dades bancàries facilitades, signat pel titular del compte. 
 • Full de matrícula emplenat amb la selecció de les assignatures que es volen cursar. Ves al llistat
 • Autorització de cessió de les dades personals, signada per l’estudiant.
 • Carta de compromís de fer un bon ús del campus virtual, signada per l’estudiant.
 • Comprovant de l’abonament de la taxa de preinscripció (no retornable).

IMPORTANT: No es podrà formalitzar la matrícula sense tota la documentació requerida

Llistat de fulls de matrícula

Àmbit d'infància, adolèscencia i família

Àmbit de direcció i gestió en entitats del tercer sector

Àmbit d’inserció laboral i eines d’intervenció socioeducativa

Àmbit d’ètica

Àmbit de gerontologia i autonomia personal

Àmbit de drogodependència

Àmbit de cooperació, desenvolupament i acció humanitària

Àmbit de counselling

El pagament de la matrícula es pot realitzar de dues formes:

- Pagament únic per ingrés bancari del 100 % del cost de la matrícula.

- Pagament fraccionat en 4 terminis:

 • Alumnes de màster i postgrau per a matrícules anteriors a l’1 de desembre:
  • 1r pagament en el termini de 7 dies des del moment de formalització de la matrícula per ingrés bancari a qualsevol oficina de CaixaBank: 20 % + taxes de matrícula.
  • 2n, 3r i 4t pagament per domiciliació bancària: 30 % l’1 de desembre, 30 % l’1 de febrer i 20 % l’1 d’abril. 
 • Alumnes de màster i postgrau per a matrícules posteriors a l’1 de desembre:
  • 1r pagament en el termini de 7 dies des del moment de formalització de la matrícula per ingrés bancari en qualsevol oficina de CaixaBank: 20 % + taxes de matrícula.
  • 2n, 3r i 4t pagament per domiciliació bancària: 30 % l’1 de febrer, 30 % l’1 d’abril i 20 % l’1 de juny.

L’import total de la matrícula es calcula multiplicant el nombre de crèdits matriculats pel preu del crèdit, més la taxa de matrícula.

Per als alumnes que es matriculin a un màster i/o diploma universitari:

Pagament en 11 quotes:

 • 1r pagament en el termini de 7 dies des del moment de formalització de la matrícula per ingrés bancari a qualsevol oficina de CaixaBank: 20 % + taxes de matrícula.
 • 10 pagaments del 8 % per domiciliació bancària + taxes de 100 € de gestió: els dies 1 de setembre, 1 d’octubre, 1 de novembre, 1 de desembre, 1 de gener, 1 de febrer, 1 de març, 1 d’abril, 1 de maig, 1 de juny.

DESCOMPTES EN LA MATRÍCULA:

Descomptes per a alumnes que formalitzin la matrícula:

Inici a l’octubre de 2022

 • Abans del 31 de maig de 2022: 20 % de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).  
 • Abans del 15 de juny de 2022: 15 % de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).  
 • Abans del 20 de juliol de 2022: 10 % de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses). Aquest descompte pot ser acumulable amb altres descomptes/ajuts.*
 • Abans del 20 de setembre de 2022: 5 % de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses). Aquest descompte pot ser acumulable amb altres descomptes/ajuts.*

Inici al febrer de 2023

 • Abans del 15 de setembre de 2022: 20 % de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
 • Abans del 15 d’octubre de 2022: 15 % de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses).
 • Abans del 19 de desembre de 2022: 10 % de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses). Aquest descompte pot ser acumulable amb altres descomptes/ajuts.*
 • Abans del 31 de gener de 2023: 5 % de descompte de l’import del curs (taxes de matrícula no incloses). Aquest descompte pot ser acumulable amb altres descomptes/ajuts.*

ALTRES DESCOMPTES/AJUTS*

AJUTS PER A ANTICS ALUMNES

Adreçats a: estudiants que ja han finalitzat els seus estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés i volen cursar algun postgrau.
Import: 15 % de descompte en la matrícula (taxes de matrícula no incloses).
Et pots donar d’alta com a antic alumne aquí.

AJUTS PER A CAPS DE PRÀCTIQUES

Adreçats a: estudiants de grau, màster i postgrau que volen iniciar la seva titulació a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
Import: consulta-ho a infofacultat@peretarres.org

AJUTS PER A EXALUMNES DE PRIMER ANY

Adreçats a: estudiants de grau de la Facultat durant el primer any després de finalitzar els estudis que volen cursar un postgrau.
Import: 25 % de descompte en la matrícula (taxes de matrícula no incloses).

AJUTS PER A COL·LEGIATS

Adreçats a: professionals que estiguin col·legiats. Consulta els col·legis professionals amb conveni a infofacultat@peretarres.org
Import: 10 % de descompte en la matrícula (taxes de matrícula no incloses).

AJUTS PER A ENTITATS

Adreçats a: entitats col·laboradores com a centres de pràctiques.
Import: 10 % de descompte en la matrícula (taxes de matrícula no incloses).

Per a consultes específiques d’aquest àmbit i possibles convenis, contacta amb infofacultat@peretarres.org

Sí, aquest tràmit el poden sol·licitar aquells estudiants que han finalitzat estudis universitaris i han superat assignatures o tenen experiència laboral que podrien ser reconegudes per assignatures dels estudis de formació de postgrau que es desitja cursar.

Els responsables acadèmics estudien l’expedient d’origen i elaboren una proposta de reconeixement de crèdits dels estudis, que l’ha d’autoritzar la Comissió de Reconeixements de la Universitat Ramon Llull. Totes aquelles assignatures o crèdits reconeguts només tenen un cost del 25 % del preu del crèdit.

Cal tenir en compte que aquest procés triga uns 20 dies de mitjana.

L’estudi s’ha de realitzar abans de formalitzar la matrícula.

Per sol·licitar un estudi de reconeixements cal presentar al Servei d’Atenció als Estudiants (SAE), de forma presencial o per correu postal, la documentació següent: 

 • Formulari de sol·licitud de l’estudi d’expedient
 • Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda (original o fotocòpia compulsada).
 • Fotocòpia compulsada* dels programes d’aquelles assignatures cursades i superades que siguin susceptibles de transferència o reconeixement.
 • Fotocòpia compulsada* del pla d’estudis.
 • Fotocòpia compulsada* del títol universitari.
 • Experiència professional en el sector social (mínim dos anys): contractes laborals, certificat de les tasques específiques desenvolupades, informe de vida laboral, etc.
 • Comprovant de pagament de les taxes

*En cas que el document porti codi de verificació segur (CSV) o codi QR, no cal que la fotocòpia estigui compulsada.

Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Atenció als Estudiants, a través del telèfon 93 415 25 51 o al correu electrònic secretaria.facultat@peretarres.org.