Com citar documents

Existeixen moltes formes homologades de citar bibliografia. La que utilitzarem a la Facultat Pere Tarrés segueix l’estil de citació APA (6a ed.).

També us recordem que podeu fer servir el gestor bibliogràfic Mendeley que us facilita el servei de biblioteca  per generar els llistats bibliogràfics de forma automàtica.

 

Com ordenem els llistats bibliogràfics

Ordeneu les referències alfabèticament pel cognom del primer autor, tot seguint el sistema lletra per lletra.

 • Obres on el 1r autor és el mateix: poseu primer les referències en què apareix com a únic autor, i dins aquestes segons l’any de publicació de més antic a més nou.
 • Quan hi ha més d’un autor:  ordeneu alfabèticament pel 2n autor, i si aquest coincideix, pel 3r, i així successivament. Si coincideixen tots els autors, ordeneu per any de publicació de més antic a més nou.
 • Si coincideixen els autors i l’any de publicació: ordeneu alfabèticament pel títol
  • Torralba, F. (2000)
  • Torralba, F. (2008)
  • Torralba, F., Duch, L., i Fabré, M. (2000)
  • Torralba, F., i Marín, M. (1995)
  • Torralba, F., i Marín, M. (1999)
 • Obres amb el 1r autor amb el mateix cognom i diferent nom s’ordenen alfabèticament per la 1a inicial.
 • Obres amb autor corporatiu o sense autor: ordeneu les referències amb autor corporatiu per la primera paraula del nom.

Alfabetitzeu les obres sense autor pel títol.

Les obres amb múltiples autors sovint es citen sota el nom del director, compilador o coordinador. Aquestes són les abreviatures més comuns:

(Ed.) editor
(Comp.) compilador
(Coord.) coordinador
(Dir.) director/s

 

Com citar llibres

Quan l’autor és una persona

1 autor

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial.

Barbero, M. (2002). El Trabajo social en España. Zaragoza: Mira.

Fins a 7 autors

Cognom1, N., Cognom2, N., Cognom3, N., Cognom4, N., Cognom5, N., Cognom6, N., i Cognom7, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial.

Riberas, G., Vilar, J., i Mora, P. (2013). Elaboració de projectes socials: disseny i avaluació de les accions socioeducatives. Barcelona: Claret.

8 o més autors

Cognom1, N., Cognom2, N., Cognom3, N., Cognom4, N., Cognom5, N., Cognom6, N., ...Cognom últim, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial.

Delors, J., Al Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Fay, C., Geremek, B., ...Nanzhao, Z. (1996). Educació: Hi ha un tresor amagat a dins. (2a ed.). Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya.

 

Quan l’autor és una institució o organisme

Nom de la institució o organisme. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat: Editorial.

Ajuntament de Barcelona. (1998). Carta municipal: un instrument al servei dels barcelonins (2a ed.). Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

 

Llibres sense autor 

Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). (any). Ciutat: Editorial.

Introducción al trabajo social. (2003). Madrid: Alianza.

 

Com citar llibres electrònics

Amb DOI*

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol. doi: adreça doi

Zajda, J. (Ed.). (2010). Global pedagogies: schooling for the future. doi: 10.1007/9789048136179

 

Sense DOI (url)

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol. Recuperat a url

Anguera, L. (2001). Delictes i penes: el que volem saber les educadores i educadors socials. Recuperat a http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=615

Nota: Si la cita acaba amb un número DOI o una adreça url, no poseu punt al final

 

Com citar capítols de llibre (en paper)

Cognom, N. autor capítol (any). Títol capítol: Subtítol. Dins  Cognom, N. editor literari del llibre (Ed.), Títol llibre en cursiva: Subtítol (# ed., p. # primera pàgina capítol-# última pàgina capítol). Ciutat: Editorial.

Caballero, J. (2001). Políticas socialdemócratas para la juventud. Dins Fernández, T. (Ed.), Estado de bienestar y social democracia. (p. 266-298). Madrid: Alianza.

 

Com citar capítols de llibres (en versió electrònica)

Cognom, N. autor capítol. (any). Títol capítol: Subtítol. Dins  Cognom, N. editor literari del llibre (Ed.), Títol llibre en cursiva: Subtítol (# ed., p. # primera pàgina capítol-# última pàgina capítol). Recuperat a adreça url

Abdullahi, S. (2010). Rethinking global education in the twenty-first century. Dins  Zajda, J. (Ed.), Global pedagogies: schooling for the future.(p.23-34). Recuperat a http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-90-481-3617-9

 

Com citar una  revista

Es posa la data final si la revista està tancada i un guió si encara es publica.

Títol en cursiva: Subtítol (data inici-data final). Ciutat: Editorial.

Educación Social: Revista de intervención socioeducativa. (1995-). Barcelona: Fundació Pere Tarrés.

Nota: La norma Apa no descriu com citar una revista sencera, aquesta adaptació ha estat realitzada per la UdG.

 

Com citar articles de revista (en paper)

Cognom, N. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva:
Subtítol, # volum (# del número), # primera pàgina de l’article-# última pàgina de l’article.

Berga, A. (2003). La Perspectiva de gènere: una nova mirada a la realitat social. Educació social: revista d’ intervenció educativa, 31, 15-24.

 

Com citar articles de revista (en versió electrònica)

Amb DOI

Cognoms, N. autor article (data). Títol article: Subtítol. Títol revista en cursiva: Subtítol, # volum (# del número), # primera pàgina article-# última pàgina article. doi: DOI

Ortega-Ruiz, R., Casas, J. i Del Rey, R. (2013). Hacia el constructo ciberconvivencia. Infancia y aprendizaje. 37(3), 602-628. doi: 10.1080/02103702.2014.957537

 

Sense DOI

Cognoms, N. de l’autor, i Cognoms, N. de l’autor. (any). Títol article: Subtítol. Títol revista en cursiva: Subtítol, # volum (# del número), # primera pàgina article-# última pàgina article. Recuperat a url

Deslauriers, J. (2010). Los conocimientos en trabajo social. Trabajo social global, 1(1), 39-58. Recuperat a http://www.tsghipatiaeditorial.com/index.php/tsg1/article/view/6

 

Com citar tesis

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol . Tesi doctoral no publicada, Nom
universitat, Ciutat.

Galceran, M. (1992). La Participació en els centres de temps lliure. Tesi doctoral no publicada, Universitat de Barcelona, Barcelona.

 

Com citar legislació

País. Títol de la regulació. Títol de la publicació en cursiva, data de publicació, número, pàgines

Catalunya. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, 16 de juliol 2009, núm. 5422, pp. 56589-56682

Nota: la norma APA recomana citar la legislació segons l’ús vigent a cada país ,per aquesta raó hem escollit el format recomanat per el TERMCAT.

 

Com citar una pel·lícula

Cognom productor, N. (productor) i Cognom director, N. (dir.). (any). Títol en cursiva [Tipus: Pel·lícula, Sèrie televisió, etc.]. País origen: Nom productora

Rubinstein, R. (Productor) i Lambert, M. (Director). (1989). Cementerio de mascotas [Pel·lícula]. Estats Units: Paramount Pictures.

 

Com citar vídeos Youtube

Cognom, N. (any).Títol vídeo [Vídeo]. Recuperat a url

CSUC. (2014). Tutorial PUC [vídeo]. Recuperat a https:// www.youtube.com/watch?

 

Com citar pàgines web

Autoria. (any). Títol. Recuperat a adreça on està accessible

Universitat Ramon Llull. (2010). Universitat Ramon Llull . Recuperat a http://www.url.edu/

Si la cita acaba amb una adreça d’Internet, no poseu punt al final.

 

Com citar missatges fòrums

Cognom emissor, N. (data missatge). Títol missatge: Subtítol. [Missatge #]. Recuperat a url

Simons, D. J. (14 juliol 2000). New resources for visual cognition [Missatge 31]. Recuperat a http://groups.yahoo.com/group/visualcognition/message/31

Si la cita acaba amb una adreça d’Internet, no poseu punt al final.

 

Més informació

Si teniu dubtes podeu consultar també les següents pàgines web: