capsalera-faqs.jpg

Preguntes freqüents

A continuació trobareu un sèrie de preguntes i respostes que, de manera freqüent, ens adreceu quan us disposeu a tramitar i gestionar les vostres assegurances. 

Estan organitzades en diversos aparats temàtics que us poden servir d’ajuda a l’hora de trobar les diverses preguntes i resoldre els dubtes que tingueu. 

Òbviament, en el cas que no trobeu resposta als vostres dubtes, podeu adreçar-vos a la Fundació Pere Tarrés (telèfon 93.430.16.06 o correu electrònic assegurances@peretarres.org per plantejar nous dubtes o demanar aclariments a qüestions que encara no quedin resoltes. 

Malgrat la vigència de les respostes que es donen a les diferents preguntes, en el cas que alguna resposta es contradigui o no s’ajusti de manera exacta al que diuen els documents de “Condicions i cobertures”, que podeu consultar en aquest web, sempre prevaldrà el que s’hi digui en els citats documents.

Sobre les cobertures i condicions

Estan incloses totes les activitats plàstiques, d'expressió i de caràcter formatiu a la natura i física-esportives d'iniciació bàsica, que són pròpies de les entitats de lleure educatiu, sociocultural i del mon del lleure amb infants, joves i adults. 

Totes aquestes activitats es realitzen en diversos equipaments, instal·lacions i ubicacions, i poden ser desenvolupades en espais exteriors o interiors. Alhora aquestes activitats es poden desenvolupar emmarcades en colònies, campaments, estades, campus, acampades, rutes, casals de vacances, ludoteques, centres oberts o clubs d'esplai. 

Us recomanem una lectura atenta del document “Extracte de condicions i cobertures de les assegurances de lleure”.

Queda exclòs l'exercici de les activitats següents: espeleobusseig, parapent, ala delta, globus aerostàtic, paracaigudisme, paramotor, ultralleuger, vol a vela i vol a motor. No es poden assegurar cursos que impliquin riscos com fusteria, paleta o qualsevol curs de formació professional (ni en condició de voluntari que fa la classe, ni en condició d’alumne que hi assisteix).

Us recomanem una lectura atenta del document “Extracte de condicions i cobertures de les assegurances de lleure”.

Convé tenir present que les nostres assegurances (de responsabilitat civil i d’accidents) són diferents a les assegurances de viatge. Les nostres assegurances no inclouen cobertures pròpies d’aquesta tipologia d’assegurances, com ara cobertura mèdica per malalties comunes, ni despeses de repatriació o despeses de viatge.

Podran adherir-se a la pòlissa els voluntaris i voluntàries de qualsevol grup, entitat i/o associació que estigui a l'àmbit del lleure, l’oci, el camp social i el cultural.

Us recomanem una lectura atenta del document “Extracte de condicions i cobertures de les assegurances per al voluntariat”

Per a les assegurances de voluntariat, estan cobertes l’acció de les persones que realitzin activitats sempre que actuïn com a voluntaris i voluntàries. El personal col·laborador de les entitats només està cobert quan realitza activitats de voluntariat. 

Les activitats realitzades per aquests voluntaris han d’estar incloses en l’àmbit social (en un sentit ampli: cultural, assistencial, ambiental, educatiu, comunitari, etc.). 

Aquesta assegurança no cobreix l’acció de persones amb relació laboral, encara que actuïn en entitats de voluntariat.

Us recomanem una lectura atenta del document “Extracte de condicions i cobertures de les assegurances per al voluntariat”

En aquest mateix web, per a cada una de les assegurances, trobareu un apartat específic que recull els documents de condicions i cobertures. 

En el cas de les assegurances de lleure i les de voluntariat, trobareu un primer document explicatiu de resum (amb un extracte de condicions i cobertures). 

Així mateix, trobareu els documents originals de les pòlisses d’assegurances en cada un d’aquests apartats.  

La pòlissa dona cobertura arreu del món, excepte al territori dels Estats Units d’Amèrica, del Canadà i de Mèxic. 

Les entitats que contracten les assegurances han de tenir NIF de l’Estat espanyol. En el cas que la contractació la realitzin persones particulars, han de tenir DNI o NIE de l’Estat espanyol.  

Tipologia de persones i organitzacions que podem assegurar

En el cas de les assegurances de voluntariat, cal tenir en compte que el que cobreix l’assegurança són les persones voluntàries per cobrir els accidents i la responsabilitat civil de les tasques que realitzen quan actuen com a voluntaris i voluntàries. Per tant, una persona autònoma podria contractar una assegurança, però només per adherir-hi un grup de persones que actuïn com a voluntàries. 

De la mateixa manera, en el cas de les assegurances de lleure, una persona autònoma pot assegurar un equip de monitors/es i un grup de participants per a activitats de lleure educatiu.

Sí, una persona particular es pot adherir a l’assegurança, sempre que sigui per actuar com a voluntari (en el cas de les assegurances de voluntariat) o bé com a integrant d’una activitat de lleure (en el cas de les assegurances de lleure). 

Així doncs, la contractació la pot realitzar la mateixa entitat o organització, com la persona interessada a l'assegurança, si escau.

Sí, es poden assegurar infants de 0 a 3 anys. També es poden assegurar persones menors de 18 anys. En aquest sentit, convé que es tingui en compte el que s’especifica en els documents de condicions i cobertures sobre els tipus de persones adherides i condicions addicionals.

Sí, es poden assegurar persones estrangeres que facin activitats amb una entitat domiciliada a l’Estat espanyol. Si per adherir aquesta persona cal indicar un document, caldrà fer-ho amb el NIE o el passaport.

El que és habitual en les activitats de lleure educatiu és que els participants a les activitats siguin menors i els monitors/es siguin majors. Som conscients que algunes entitats de lleure organitzen activitats en què participen persones que ja són majors d’edat. 

No hi ha cap inconvenient en el fet que, com a entitat, opteu per organitzar els llistats d’assegurances de manera que els participants (siguin majors o menors) constin com a “participants menors” i així els tingueu diferenciats dels “monitors/es”.

No hi ha cap límit d’edat a les assegurances. 

Únicament, convé que tingueu presents els canvis de “cobertures” i “límits assegurats” per a les persones majors de 79 anys. 

Trobareu aquesta informació al document d’extracte de condicions i cobertures.

Sí, s’hi poden adherir els monitors en pràctiques com a assegurats a les pòlisses de responsabilitat civil i d’accidents de lleure.

Sobre la contractació de les assegurances

Per cada modalitat d’assegurança hem establert uns terminis de vigència i cobertura, dels quals es desprenen les dates de renovació i contractació. 

En les informacions pròpies de cada una de les modalitats d’assegurances d’aquest web trobareu la informació sobre els períodes de cobertura i terminis per a la contractació. 

En termes generals, i a mode de resum:

 • Assegurances de lleure temporal: es poden contractar en qualsevol moment.
 • Assegurances de lleure anual: donen vigència d’un any i és recomanable contractar-les entre finals d’agost i principis de setembre ja que el període de cobertura establert és de l’1 de setembre al 31 d’agost de l’any següent.
 • Assegurances de voluntariat: donen vigència d’un any i és recomanable contractar-les a finals de gener i principis de febrer ja que el període de cobertura establert és de l’1 de febrer fins al 31 de gener de l’any següent.

En el moment que s’acosta la data de venciment de l’assegurança, el sistema automàtic del Portal d’Assegurances de la Fundació Pere Tarrés proposarà una “renovació automàtica” a totes les entitats i particulars que tinguin assegurances contractades susceptibles de ser renovades. 

De manera automàtica, el sistema crearà un “esborrany d’assegurança” i notificarà als clients que s’ha creat. 

En el cas de voler formalitzar la renovació, els clients hauran d’accedir al portal, informar de les persones a adherir per a la renovació i formalitzar el pagament. 

En el cas de no voler fer la renovació, és recomanable entrar igualment al Portal d’Assegurances i eliminar l’esborrany de renovació que s’ha creat automàticament.

Per a la formalització d’assegurances, els clients i usuaris poden optar per pagar les assegurances per diverses vies: 

 • Domiciliació bancària, que no permet una formalització “immediata”, sinó que es demorarà fins que no s’hagi emès el rebut bancari i se’n comprovi el correcte cobrament.
 • Targeta de crèdit, que permet la formalització “immediata” si el pagament conclou de manera satisfactòria. 

Per a les assegurances temporals no es permet el sistema de pagament amb domiciliació bancària. 

En el cas que necessiteu, de manera justificada, realitzar el pagament a través d’un altre sistema diferent als previstos, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

En un principi, les assegurances no arriben a estar formalitzades i vigents fins que s’ha conclòs el procés de pagament de manera satisfactòria. De fet, els documents-comprovants d’adhesió sempre s’han d’acompanyar, perquè siguin efectius, dels corresponents comprovants bancaris. 

Cal que realitzeu els tràmits de contractació amb prou antelació perquè les vostres activitats quedin ben cobertes. Especialment, si necessiteu realitzar el pagament a través del sistema de domiciliació bancària.

En el Portal d’Assegurances de la Fundació Pere Tarrés, podreu veureu diverses categories de classificació. Concretament, tres: 

 • Segons l’estat de contractació: pot ser “formalitzat” (quan hem acabat la tramitació), “esborrany” (quan estem fent la tramitació de contractació) o “anul·lada” (si hem decidit revocar una assegurança que havíem contractat).
 • Segons la vigència: pot ser “vigent” (si el període de cobertura està actiu), “vençuda” (si ja ha finalitzat el període de cobertura), “no vigent” (si encara no ha començat el període de cobertura.
 • Segons l’estat de pagament: pot ser: “pagat”, “pendent” o “retornat”, en funció de l’estat del pagament.

Sí, les pòlisses contractades per la Fundació Pere Tarrés són nominals. En el moment de la contractació cal adjuntar el llistat amb nom, cognom i, en el cas de les persones majors d’edat, el seu DNI.

No es pot modificar ni cobertures ni condicions establertes en l’adhesió.

Trobareu una breu explicació sobre el funcionament d’aquest Portal d’Assegurances a l’apartat del web corresponent.  

Allà, també disposeu d’un manual d’usuari que explica les principals funcions i funcionalitats. Així mateix, al mateix Portal d’Assegurances hi trobareu diversos textos d’ajuda. 

També podeu adreçar-vos a la Fundació Pere Tarrés per demanar-nos ajuda.

Com cal actuar en cas d’accident?

En el transcurs d’una activitat de lleure o una actuació de voluntariat, si alguna persona de les adherides a l’assegurança requereix d’assistència mèdica o té un accident, podrà haver de disposar de l’assegurança d’accidents. 

En el cas que la persona acudeixi a un facultatiu mèdic, aquest pot determinar que els símptomes o patologies que té no s’ajusten als d’un accident i, per tant, pot no demanar-vos disposar de l’assegurança. 

Així doncs, només lliurarem els documents i emplenarem el “comunicat d’accidents - declaració de sinistre” en el cas que se’ns requereixi.

En cas d’accident, la prioritat és la d’atendre la persona o persones accidentades. En aquest sentit, cal rebre atenció mèdica. Per rebre aquesta atenció mèdica, es pot acudir al centre mèdic més proper.

Quan us disposeu a acudir a un centre mèdic per atendre les conseqüències d’un accident, us recomanem que tingueu a l’abast els documents següents:

 • Butlletí d’adhesió.
 • Llistat d’assegurats.
 • Model de declaració d’accidents (o bé connexió al sistema digital de comunicats d’accident). 

Paral·lelament a l’assistència mèdica, i en el cas d’haver de disposar de la pòlissa perquè així se’ns ha requerit, haurem de trucar a la companyia asseguradora (Occident) i demanar un “Número de sinistre”. 

Sigui quin sigui el centre mèdic a què acudiu, haureu de facilitar el comunicat d’accident degudament emplenat i amb el numero d’expedient que us proporcioni Occident. 

Podeu fer tot aquest tràmit amb el sistema digital.

Tota aquesta informació, més detallada, la trobareu a l’apartat “Com actuar en cas d’accident” d’aquest web

Preguntes genèriques sobre les Assegurances

En termes generals, l’obligatorietat (o no) d’haver de contractar una assegurança prové de normatives i regulacions d’àmbit legal. 

Per tant, per a activitats com el voluntariat i l’educació en el lleure, convé consultar el que diuen les normatives corresponents. 

En el cas del voluntariat, a l’Estat espanyol, a banda de la llei estatal, cada comunitat autònoma disposa d’una llei pròpia de voluntariat. 

En el cas del lleure educatiu, també són les diferents comunitats autònomes les que regulen aquestes activitats.

A continuació, llistem i expliquem una sèrie de conceptes que poden generar confusió perquè són molt propis del camp de les assegurances: 

 • Pòlissa d'assegurança: document contractual que recull les obligacions i els drets de les parts contractants (assegurat i entitat asseguradora), així com les condicions de l'assegurança (prestacions, sumes, franquícies i el cost de la pòlissa, anomenat prima en l'argot assegurador).
 • Ampliació/renovació de pòlissa: en casos de pòlisses anuals, són les operacions que duem a terme amb la companyia asseguradora –o amb qui ens gestioni l'assegurança– per tal de renovar el servei o de fer una ampliació del nombre de persones assegurades.
 • Cobertura: es tracta de la contingència sobre la qual s'estableix l'assegurança pel que fa als riscos que es garanteixen (mort, invalidesa, assistència sanitària, responsabilitat civil, etc.)
 • Companyia asseguradora: són les entitats que assumeixen els riscos pactats a la pòlissa, a canvi del cobrament de la prima (cost de l'assegurança).
 • Franquícia: és la quantitat de diners que la companyia d'assegurances ens dedueix de la indemnització a favor de l'assegurat o del perjudicat, en cada sinistre que es declari.
 • Indemnització: és la quantitat de diners que rebem per accident segons està estipulat a l'assegurança.
 • Declaració d'accident: és un document proporcionat per la companyia d'assegurances que cal omplir en cas d'un accident que volem que sigui cobert per la pòlissa.
 • Responsabilitat civil: es refereix literalment als danys que, com a conseqüència d'un error, inobservança o omissió, causem a un tercer. En l'àmbit de les assegurances és un terme tan utilitzat com ambigu. Se sol aplicar a dues situacions:
  • Quan danyem persones, béns o propietats que no pertanyen a la nostra entitat (per exemple, trenquem el vidre d'un cotxe o fem malbé un camp de conreu).
  • Quan un participant de la nostra activitat resulta danyat fent ús d'instal·lacions pròpies de l'entitat.
 • Accident: fet fortuït, sobtat, inevitable, extern i aliè a la voluntat del assegurat, que li causi lesions físiques. No estan garantits els accidents i perjudicis derivats o ocasionats per la pràctica d'esports de risc, baralles, embriaguesa, malalties i ús d'aeronaus com a tripulants.

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal