capsalera-responsables.jpg

Assegurances per a responsables de fundacions i associacions

Per a membres de patronats, juntes directives, gerents, directors generals, etc.

Aquesta assegurança vol donar resposta a la cobertura de la responsabilitat civil de membres dels òrgans de govern i gerents i direccions generals d’entitats sense afany de lucre, com són les fundacions i les associacions, que poden incórrer en responsabilitats amb conseqüències perjudicials sobre tercers per la seva actuació (per errors o bé omissions en la seva gestió). 

A Catalunya, la necessitat d’assegurar aquesta responsabilitat civil ve regulada a l’article 332-11 del Codi Civil català, que regula la responsabilitat dels patrons pels danys que causin a la fundació per la presa de decisions que siguin contràries a la llei i/o estatuts. L’article 322-17 també regula la responsabilitat dels membres de l’òrgan de govern pels danys que causin a l’associació en aquests mateixos casos. Configurant-se així una acció de responsabilitat contra els patrons o membres de l’òrgan de govern en interès de l’associació o fundació. 

A l’Estat espanyol, és la Llei 50/2002, de 26 de desembre de fundacions, que estableix, en el seu article 17, que els patrons respondran solidàriament davant de la fundació dels danys i perjudicis que causin per actes contraris a la llei i/o als estatuts, o pels realitzats sense la diligència amb la qual han d'ocupar el càrrec. La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, en el seu article 15, d’associacions, també ho regula. 

Aquesta responsabilitat és independent de la que a més pugui correspondre als associats o tercers que hagin vist lesionats els seus interessos per actes o omissions dels membres dels òrgans de govern (associacions) o dels patrons (fundacions). 

Segons la legislació vigent, patrons i membres de juntes d’associacions responen de forma il·limitada, solidàriament, havent de demostrar que són del tot innocents davant demandes de tercers que es poden produir per les causes al més inversemblants possible. 

Per entendre-ho bé 

Convé establir una diferència entre la responsabilitat civil pròpia de l’entitat o la responsabilitat civil dels membres de les juntes o patrons: 

 • Responsabilitat civil de l’entitat en el desenvolupament de la seva tasca: Aquella derivada de la pròpia activitat que l’entitat realitza. Exemple: la indemnització que cal pagar a una persona atesa per la nostra entitat fruit de la negligència involuntària d’un voluntari o professional contractat.
 • Responsabilitat civil de patrons o membres de la junta: Aquella derivada del càrrec que individualment ocupen. Exemple: reclamacions fundades o infundades per falta de diligència en el desenvolupament del càrrec (mala gestió de l’entitat o allunyar-se de l’objectiu inicial de l’entitat). 

Així doncs, i tenint en compte aquesta diferenciació, què garanteix la pòlissa? 

La pòlissa que oferim garanteix el límit fixat de la responsabilitat civil de les persones membres de les juntes i els màxims directius, però no la responsabilitat civil de l’entitat per a l’activitat que porti a terme.

Cost 

El cost d’aquesta assegurança dependrà de dues variables:

 • Del volum de facturació (ingressos anuals que té una entitat durant un any)
 • De l’opció de “capital assegurat” escollida. El capital assegurat és el “límit d’indemnització per reclamació i anualitat d’assegurança” màxim de què voldrem disposar. 

Taula de costos

* És possible la contractació d’un límit d’indemnització superior prèvia sol·licitud

Aquestes primes inclouen el 6,15% d’impostos legalment repercutibles. Aquests preus són orientatius, i podran ser modificats per la companyia a partir de l’estudi de la informació que les entitats li traspassin.

Vigència

La pòlissa tindrà una vigència d’un any i s’indicarà als documents facilitats un cop contractada.

La pòlissa és de renovació tàcita i cada dos anys es demanarà revisió de la informació financera corresponent. La companyia d’assegurances es reserva el dret a modificar les condicions.

Període de contractació i contractació 

La contractació pot fer-se en qualsevol moment. 

Com adherir-se a la pòlissa? Cal trametre escanejat per mail a assegurances@peretarres.org el qüestionari de sol·licitud que trobareu en aquest web degudament complimentat, firmat i segellat per l’entitat amb totes les dades financeres requerides. També es podrà remetre una altra informació complementària que la companyia d’assegurances consideri necessària per a l’adhesió de la pòlissa. 

La companyia d’assegurances podrà demanar altra informació complementària. 

QÜESTIONARI DE SOL·LICITUD

Consideracions a tenir en compte

En un període aproximat de quinze dies la companyia dirà si accepta la contractació de la pòlissa, fixarà el preu de la prima de l’any i com celebrar-la. Un cop abonada la prima es considerarà assegurada l’entitat. Es rebrà directament a l’adreça facilitada de l’entitat assegurada. En un temps raonable rebrà la pòlissa de l’assegurança a la seva adreça social.

La pòlissa es de renovació tàcita i cada dos anys es demanarà revisió de de la informació financera corresponent. La companyia d’assegurances es reserva el dret a modificar les condicions. Un cop revisada i acceptada la renovació, es farà el càrrec del rebut anual.

Les condicions per adherir-se a la pòlissa són: 

 • Tenir personalitat jurídica pròpia i estar domiciliada a Espanya.
 • Tenir més de dos anys d’activitat.
 • Ingressos mínims anuals de 100.000 € i màxims de 30 milions.
 • Fons propis i resultat positiu de l’últim exercici.
 • No es poden assegurar òrgans de cap administració ni organitzacions polítiques.
 • No tenir pòlissa en vigor amb Markel
 • No tenir reclamacions o coneixement de circumstàncies que poguessin originar una reclamació. 

Una assegurança és un contracte entre dues parts fet lliurement per les dues. La companyia pot decidir no assegurar una entitat a la vista de la informació que, per contractar aquesta pòlissa, es demanarà en considerar que el risc que contrau és excessiu. Demanar l’adhesió a l’assegurança suposa acceptar aquest criteri, així com les condicions de la pòlissa. 

Les cobertures de la pòlissa són: 

 • La pòlissa cobreix les despeses de defensa i la indemnització dels fundadors, patrons i associats per la reclamacions que li siguin presentades, per una suposada falta de diligència en el desenvolupament del seu càrrec.
 • S’hi inclouen despeses de representació legal resultants d’una investigació formal, reclamacions en matèria laboral, reclamacions contra el cònjuge, hereus, etc. 

En queden excloses: 

 • Per qüestions legals: mala fe, reclamacions anteriors, circumstàncies conegudes.
 • Riscos coberts per altres pòlisses: danys materials i corporals, responsabilitat civil professional, contaminació. 

La informació continguda en aquest web té exclusivament una finalitat divulgativa sobre l’assegurança. Les condicions són exclusivament les pactades a través de la pòlissa d’assegurances.

Demana més informació - * Camps obligatoris

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal