Assegurances de voluntariat - Informació general

Assegurança de Voluntariat

Els voluntaris i les voluntàries són persones que, lliurement, per responsabilitat social, es comprometen a realitzat una obra d’interès general, ja sigui cívica, educativa, cultural, sanitària, al medi ambient o un servei social.

Catalana Occidente Assegurances - AON

Per aquest treball, la persona voluntària no rep ninguna contraprestació, ni econòmica ni material.

Quan l’acció voluntària es desenvolupa en el marc de l’associació, aquesta ha de recolzar a les persones que accepten col·laborar en el seu projecte. L’entitat ha de motivar-les, formar-les i assegurarles de successos fortuïts que puguin comportar-los conseqüències negatives: accidents, morts o reclamacions per responsabilitat civil.

Informació general

Cost i vigència

Extracte de cobertures

Condicions

L’article 10è, apartat 1r de la Ley Española 45/2015 del 14 d’octubre del voluntariat (BOE. Núm 247 de 15/10/2015) reconeix el dret del voluntariat a que l’organització en la que treballa li ofereixi una assegurança de d’accidents i responsabilitat civil. Així doncs, a més de les consideracions humanes a les que ja hem fet referencia, la legislació vigent obliga a contractar una pòlissa d’assegurança a qualsevol organització de voluntariat.

El període de vigència de la pòlissa: de l’1 de febrer al 31 de gener, de cada any. Les adhesions tenen vigencia a partir de la data de contractació fins el final de l’anualitat.

Què ofereix aquesta assegurança de voluntariat?

L’adhesió, per mitjà d’un formulari senzill, a una assegurança integrada per dues pòlisses contractades per la Fundació Pere Tarrés: una d’accidents i una altra de responsabilitat civil.

Aquesta entitat fa més de vint anys que facilitat assegurances anualment a gairebé 112.000 nens, nenes i joves en activitats de temps lliure i des de fa nou anys a gairebé 54.000 voluntaris.

L’assegurança cobreix:

  • Indemnització per mort per accident fins a 8.150 €
  • Indemnització per invalidesa permanent fins a 16.300 €
  • Assistència sanitària per accidents 1.000 €
  • Responsabilitat civil fins a un límit de 2.000.000 € per sinistre i 3.000.000 € per anualitat de l’assegurança per al conjunt de voluntaris adherits a la pòlissa. La cobertura máxima per danys corporals i sinistre per víctima individual és de 180.000 €. Aquests són també els límits per respondre les fiances civils que s’obliga a depositar en tot sinistre.

L’assistència mèdica en una suposada malaltia està garantitzada pel sistema públic i universal de la Seguretat Social.

Què cal fer en cas d'accident o sinistre?

En cas d'accident, el lesionat ha d'acreditar en la visita d'urgències o primera consulta mèdica l'ocurrència de l'accident i la seva vinculació com a assegurat a la pòlissa mitjançant el Part de Declaració d’Accidents, degudament cumplimentat. Consulteu els passos a seguir en aquest link.

Incidències que es poden produir

Que un centre sanitari no admeti cap tipus d’assegurança i vulgui cobrar l’atenció mèdica; en aquest cas el metge omplirà la declaración d’accident i us l’haureu de quedar. De tot el que pagueu haureu de sol·licitar factura. Posteriorment, l’original de la declaración d’accident, ben cumplimentada, l’enviareu juntament a les factures a AON Risk Services, corredoria d’assegurances, indicant qui ha realitzat el pagament. No oblideu posar el nom de la vostra associació i el número d’adhesió a l’assegurança del voluntariat de la Fundació Pere Tarrés.

Si considereu greu l’accident que s’ha produït o creieu que pot tenir conseqüències de qualsevol ordre, convé que el metge ompli la declaración d’accident encara que l’atenció quedi coberta per la Seguretat Social. En aquest cas, haureu d’enviar també una còpia de la declaració a AON Risk Services, corredoria d’assegurances, per si poden derivar, en el futur, reclamacions o conseqüències (invalidesa parcial, total o mort de l’accidentat).

Responsabilitat Civil. Quan es produeixi algún dany a terceres persones o a propietats que no pertamuom a la vostra associació, haureu de posar-vos en contacte amb AON Risk Services, corredora d’assegurances, per tal que us indiquin els tràmits concrets que haureu de realizar, abans que es produeixi cap altre tipus de reclamació. És imprescindible advertir a la compañía aseguradora a través d’AON Risk Services, corredora d’assegurances, per evitar problemas davant qualsevol eventualitat.

Centres mèdics recomenats

Consulta aquest link

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal