assegurances-de-responsables-peretarres.jpg

Assegurances per a responsables de fundacions i associacions

Assegurança de responsabilitat civil de patrons i membres de juntes d'associacions i gerents d’entitats sense ànim de lucre.

Què es proposa assegurar?

La responsabilitat civil derivada de la responsabilitat que els patrons, membres de les juntes d’associacions, els gerents o directors generals puguin tenir sobre errors u omissions en la gestió de fundacions o associacions amb conseqüències perjudicials sobre tercers.

Legislació que ho regula

A Catalunya, l’art 332-11 del Codi Civil català regula la responsabilitat dels patrons pels danys que causin a la fundació per la pressa de decisions que siguin contraries a la llei i/o Estatuts. I l’art 322-17 regula, així mateix, la responsabilitat dels membres de l’òrgan de govern pels danys que causin a l’associació en aquests mateixos casos. Configurant-se així una acció de responsabilitat contra els patrons o membres de l’òrgan de govern en interès de l’associació / fundació .

Aquesta responsabilitat es independent de la que a més pugui correspondre als associats o tercers que hagin vist lesionats els seus interessos per actes o omissions dels membres del òrgans de govern ( associacions) o dels patrons (fundacions).

A nivell estatal:

 • Ley 50/2002, de 26 de diciembre de fundacions, estableix, en el seu article 17, que els patrons respondran solidàriament davant de la fundació dels danys i perjudicis que causin per actes contraris a la llei als estatuts, o pels realitzats sense la diligència amb la qual han d'ocupar el càrrec.
 • Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, Art. 15 d’associacions

Segons la legislació vigent, patrons, membres de juntes d’associacions, responen de forma il·limitada, solidàriament, havent de demostrar que són del tot innocents davant demandes de tercers que es poden produir per les causes més inversemblants possible.

Què garanteix la pòlissa?

La pòlissa que presentem garanteix el límit fixat la Responsabilitat Civil de les persones membres de les juntes i els màxims directius, però no la responsabilitat civil de l’entitat per l’activitat que aquesta porti a terme.

Diferenciem la Responsabilitat Civil

 • Responsabilitat civil de l’Entitat en el desenvolupament de la seva tasca: aquella derivada de la pròpia activitat que l’Entitat realitza. Exemple: la indemnització que cal pagar a una persona atesa per la nostra entitat fruit de la negligència involuntària d’un voluntari o professional contractat.
 • Responsabilitat civil de patrons o membres de la junta: Aquella derivada del càrrec que individualment ocupen. Exemple: reclamacions fundades o infundades per falta de diligència en el desenvolupament del càrrec (mala gestió de l’Entitat o allunyar-se de l’objectiu inicial de l’Entitat).

Quin seria l’àmbit de cobertura de l’assegurança?

Objecte de la pòlissa

La pòlissa cobreix les despeses defensa i la indemnització dels , fundadors, patrons i associats per la reclamacions que li siguin presentades, per una suposada falta de diligència en el desenvolupament del seu càrrec.

Altres Cobertures incloses

S’inclouen, despeses de representació legal resultants d’una investigació formal, reclamacions en matèria laboral, reclamacions contra el cònjuge, hereus, etc.

Queda exclòs

Per qüestions legals: mala fe, reclamacions anteriors, circumstàncies conegudes.

Riscos coberts per altres pòlisses: danys materials i corporals, Responsabilitat Civil Professional, contaminació.

Capital assegurat i prima d’assegurança

* Es possible la contractació d’un límit d’indemnització superior prèvia sol·licitud

Aquestes primes inclouen el 6,15% d’impostos legalment repercutibles. Aquests preus són orientatius, i podran ser modificats per la Companyia en base a l’estudi de la informació que les entitats li traspassin.

Condicions a complir per part de l’entitat per poder assegurar el seu Òrgan de Govern

 • Tenir personalitat jurídica pròpia i estar domiciliada a Espanya.
 • Tenir més de dos anys d’activitat.
 • Ingressos mínims anuals de 100.000 € i màxims de 30 milions.
 • Fons propis i resultat positius de l’últim exercici.
 • No es poden assegurar òrgans de cap administració ni organitzacions polítiques.
 • No tenir pòlissa en vigor amb Markel
 • No tenir reclamacions o coneixement de circumstàncies que poguessin originar una reclamació.

Una assegurança és un contracte entre dues parts fet lliurement per les dues. La companyia pot decidir no assegurar una entitat a la vista de la informació que per contractar aquesta pòlissa es demanarà al considerar que el risc que contrau és excessiu. Demanar l’adhesió a l’assegurança suposa acceptar aquest criteri així com les condicions de la pòlissa.

Com adherir-se a la pòlissa?

Cal trametre escanejat per mail a assegurances@peretarres.org el qüestionari de sol·licitud degudament complimentat, firmat i segellat per l’entitat amb totes les dades financeres requerides. També es podrà remetre altra informació complementària que la companyia d’assegurances consideri necessària per a l’adhesió de la pòlissa.

La companyia d’assegurances podrà demanar altra informació complementària.

Consideracions a tenir presents

En un període aproximat de 15 dies la companyia dirà si accepta la contractació de la pòlissa, fixarà el preu de la prima de l’any i com celebrar-la. Un cop abonada la prima es considerarà assegurada l’entitat. Es rebrà directament a l’adreça facilitada de l’entitat assegurada. En un temps raonable rebrà a la seva adreça social la pòlissa de l’assegurança.

La pòlissa es de renovació tàcita i es demanarà revisió cada dos anys de la informació financera corresponent, reservant-se la companyia d’assegurances a modificar les condicions . Un cop revisada i acceptada la renovació es farà el càrrec del rebut anual.

Aquest document té exclusivament una finalitat divulgativa sobre l’assegurança. Les condicions de la mateixa són exclusivament les pactades a través de la pòlissa d’assegurances.

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal