Assegurances de lleure - Informació general

Assegurança de Lleure

Centres d’esplai i agrupaments. Colònies, rutes i casals d’estiu. Activitats de lleure i vacances.

Catalana Occidente Assegurances - AON

Informació general

Cost i vigència

Extracte de cobertures

Condicions

En cas d'accident

Preguntes més freqüents

Què ofereix l'assegurança de lleure?

Adherir-vos com a entitat organitzadora d’una activitat a les pòlisses contractades per la Fundació Pere Tarrés - Servei Colònies de Vacances, en les quals hi ha gairebé 112.000 infants i monitors assegurats a un preu molt assequible.

Període de vigència de la pòlissa:

 • Anual: de l'1 de setembre al 31 d´agost.
 • Temporal: 90 dies com a màxim.

Les adhesions tenen vigència a partir de la data de contractació fins al final de l'anualitat.

Aquestes pòlisses cobreixen:

1. Accidents

Indemnització per invalidesa permanent fins a:

 • 10.000 € per assistent
 • 12.000 € per monitor

Indemnització per mort accidental, d'acord amb els següents límits:

 • 5.000 € per assistent
 • 6.000 € per monitor
 • En cas que els nens i/o monitors tinguin menys de 14 anys, aquesta prestació s'haurà d'entendre com a despeses de sepeli.

Assistència sanitària per accident 6.000 €, en centres de lliure elecció (**)

Per quedar cobert per la prestació d'assistència sanitària il·limitada és necessari comunicar l'accident el més ràpid possible a la companyia asseguradora, indicant el centre sanitari on es vulgui ingressar l'accidentat i sol·licitar a l'asseguradora l'acceptació i l'autorització de la prestació, previ acord amb el centre sanitari.

2. Responsabilitat Civil general fins a un límit per sinistre de 2.000.000 €

3. Franquícia de 150,25 € pels danys ocasionats en els cultius i la vegetació.

(**) Dins de les condicions especials d'aquesta pòlissa, queda modificat el límit assegurat fixat en l'apartat 10.4. de la Cobertura de Assistencial Sanitària per accident, i les prestacions efectuades per professionals o proveïdors sanitaris no concertats per l'assegurador es garantissin fins a 6.000€ per sinistre. A efectes d'aquesta cobertura no obstant això, l'assegurat s'obliga a comunicar el sinistre en el termini establert a l'apartat 15.1, i acceptar la derivació a un centre mèdic recomanat per l'assegurador, un cop superada l'assistència mèdica d'urgència, sempre que aquesta derivació sigui possible en l'àrea geogràfica de l'ocurrència del sinistre.

Com adherir-se a l'assegurança?

Hi ha dues modalitats d’adhesió a l’assegurança:

1. Activitats anuals, per a aquelles persones que realitzen activitats continuades durant tot l’any.Inclou les colònies, els casals, els campaments d’estiu, etc. L’assegurança anual es realitza durant el període de l’1 de setembre al 31 d'agost.

2. Per a una activitat determinada, adherint-vos només per a una colònia, campament, convivència, casal, sortida, etc., d’una durada concreta, cal sol·licitar una adhesió per a cada activitat (màxima durada 90 dies).

En els dos casos heu de:

 • Facilitar les dades del centre, la persona responsable i el nombre de persones assegurades: infants, joves, mestres, monitors, etc.
 • Lliurar un llistat on hi constin el nom i cognoms de les persones assegurades: per una banda, els infants i els joves i, per l’altra, l’equip responsable.
 • Abonar la prima corresponent, tal com s’indica en els formularis d’adhesió.

Consideracions a tenir presents

És obligatori assegurar els infants i monitors d’accidents i responsabilitat civil sempre que es realitzi qualsevol tipus d’activitat amb ells, tant en la pròpia població, com per a les sortides i en el període de vacances.

L’assegurança d’accidents és un complement a la targeta de la Seguretat Social o Mútua que qualsevol infant o monitor/a té. En cas d’accident cal utilitzar en primer lloc aquesta targeta perquè el tràmit és molt més senzill. Només cal mostrar una fotocòpia de la targeta o donar el número per telèfon.

El cost de la nostra assegurança col·lectiva es mantindrà, per tal que tots els grups assegurats en surtin beneficiats. Si s’utilitza molt la pòlissa d’assegurances, l’any següent augmenta el preu de les primes.

Què cal fer en cas d'accident o sinistre?

Prestar immediata assistència als accidentats.

Presentar fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de la Mútua al centre mèdic on sigui atesa la persona accidentada, o bé facilitar posteriorment i per telèfon el número de la targeta.

NOTA IMPORTANT: si heu presentat la targeta de la Seguretat Social o n’heu donat el número, no heu d’entregar la declaració d’accident al Centre Sanitari, encara que aquest la demani.

Per a tenir dret d’ús de l’assegurança de lleure, l’entitat te que haver donat d’alta a tots els participants i responsables.

Quan la persona no té cobertura de la Seguretat Social o de la Mútua, o quan, per qualsevol altre motiu, heu d’utilitzar la pòlissa d’assegurança, cal que: complimenteu el full de declaració d’accident, sense oblidar cloure-hi el nom de la vostra entitat i el n. d’adhesió a la pòlissa.

1. El metge ha d’omplir l’apartat que té reservat i signar el full.

2. L’entrega de l’original al Centre Sanitari ha de ser suficient per no pagar l’assistència rebuda.

Cal trametre a AON Risk Services, corredoria d’assegurances, una còpia de la declaració d’accident i una fotocòpia del butlletí d’adhesió. Feu sempre fotocòpies de tot, de la declaració d’accidents i del butlletí d’adhesió, per si mai heu de reclamar a la companyia. Més informació aquí.

Incidències que es poden produir

Pot ser que un centre sanitari no admeti cap tipus d’assegurança i us vulgui cobrar l’atenció mèdica. En aquest cas el metge ha d’omplir la declaració d’accidents i us l’heu de quedar vosaltres. De tot el que pagueu heu de demanar la factura. Posteriorment, la declaració d’accidents ben completa més totes les factures heu d’adreçar-ho a AON Risk Services, indicant qui ha efectuat el pagament. No us oblideu de posar el nom del vostre centre i el número d’adhesió a la pòlissa general del SCV - FPT.

Si considereu que l’accident que s’ha produït és greu o que pot tenir conseqüències de qualsevol ordre, convé que el metge ompli la declaració d’accidents i que l'afectat o afectats siguin atesos per la Seguretat Social, per facilitar una major cobertura. En aquest cas, envieu, també, còpia de la declaració a AON Risk Services per si en un futur se’n poguessin derivar reclamacions o conseqüències (invalidesa parcial, total o mort de l’accidentat).

Responsabilitat Civil. Quan es faci mal a terceres persones o a propietats que no pertanyen al grup, cal que us poseu en contacte amb AON Risk Services perquè us indiquin els tràmits concrets que caldrà fer abans que pugueu rebre qualsevol reclamació. És imprescindible advertir a la Companyia Asseguradora a través d’AON Risk Services, si després voleu que us cobreixi la pòlissa davant qualsevol eventualitat.

Extracte de cobertures assegurança d’accidents i de responsabilitat civil de lleure

1. Accidents

1.1. Objecte de l’assegurança

La pòlissa cobreix:

 • Les persones inscrites a les activitats anuals o bé a l’activitat determinada que organitza l’entitat adherida.
 • Els responsables de l’activitat (monitors, caps, mestres, etc.) sempre que constin a les llistes nominals respectives (la de participants i la de responsables).
 • Els accidents que puguin produir-se mentre els assegurats estiguin realitzant activitats organitzades per l’entitat, incloent el risc in itinere, sempre que l’entitat organitzadora de l’activitat estigui al corrent del pagament de les primes corresponents.

L’àmbit territorial de cobertura és tot el món. La pòlissa té les exclusions habituals: guerres, terratrèmols, malalties, embriaguesa, suïcidi o temptativa, baralles, apostes, exposició voluntària a perills inútils, ús d’aeronaus i esports considerats d’alt risc.

1.2. Garanties i capitals assegurats

 • Mort per accident 5.000 € (Participants) 6.000 € (Monitors i responsables)
 • Invalidesa permanent per accident 10.000 € (Participants ) 12.000 € (Monitors i responsables)
 • Assistència sanitària per accident 6.000 € (Participants)  (**) 6.000 € (Monitors i responsables) (**)

Per tal que la prestació d’assistència sanitària pugui arribar a ser il·limitada és necessari comunicar l’accident a la companyia asseguradora, indicant el centre sanitari on es pretén ingressar l’accidentat, i demanar a l’asseguradora l’acceptació i autorització de la prestació. En relació als nois fins a 14 anys, el capital assegurat en cas de mort té com a finalitat única la cobertura de les despeses del sepeli. En cas d’invalidesa permanent parcial, la indemnització és un percentatge del capital total d’acord amb un barem que figura a la pòlissa.

(**) Dins de les condicions especials d'aquesta pòlissa, queda modificat el límit assegurat fixat en l'apartat 10.4. de la Cobertura de Assistencial Sanitària per accident, i les prestacions efectuades per professionals o proveïdors sanitaris no concertats per l'assegurador es garantissin fins a 6.000€ per sinistre. A efectes d'aquesta cobertura no obstant això, l'assegurat s'obliga a comunicar el sinistre en el termini establert a l'apartat 15.1, i acceptar la derivació a un centre mèdic recomanat per l'assegurador, un cop superada l'assistència mèdica d'urgència, sempre que aquesta derivació sigui possible en l'àrea geogràfica de l'ocurrència del sinistre.

Les Associacions / Entitats que s’adhereixin a l’ Assegurança deuran de portar un control sobre el Col·lectiu total de persones Assegurades, de tal manera que la proporció de persones de mes de 85 anys no superi el percentatge del 4% sobre el total, cas de que es superi la xifra indicada, deuran de posar-ho en coneixement explícit de la Fundació Pere Tarrés per estudiar cas a cas la excepció sobre la norma.

2. Responsabilitat civil

2.1. Objecte de l’assegurança

La pòlissa garanteix la responsabilitat civil general imputable als professors, monitors, caps i altres persones al seu servei, com a conseqüència de danys corporals i materials causats a tercers per ells mateixos o per les persones de les quals hagin de respondre. Garanteix també la responsabilitat civil pels danys corporals dels quals puguin ser víctimes els propis participants en la utilització dels locals, les instal·lacions, i en les activitats organitzades o controlades pel centre o escola. Queda coberta la prestació de fiances civils, així com la defensa i prestació de fiances per cobrir la responsabilitat criminal. L’àmbit de la cobertura és tot el món, excepte els EEUU i el Canadà. La pòlissa té les exclusions habituals. Les més importants són els danys ocasionats en estat etílic, per vehicles a motor o per obligacions contractuals, i els danys produïts en el medi ambient.

2.2. Garanties i capitals assegurats

La Companyia cobreix la responsabilitat civil fins al límit màxim per sinistre i anualitat de 2.000.000 €, en qualsevol cas de sinistre dels coberts per la pòlissa. Aquest és, també, el límit per respondre de les fiances civils que s’obliguin a disposar en qualsevol cas de sinistre.

3. Franquícia

Franquícia per danys ocasionats a cultius i vegetació: 150,25 €. És l'agent interventor de la pòlissa al qual us heu d’adreçar només en cas de sinistre, no per adherir-vos a la pòlissa.

Centres mèdics recomenats

Consulta aquest link

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal