Els centres de titularitat pròpia

La Fundació Pere Tarrés és sensible i entén quines són les necessitats pedagògiques i de gestió d’un centre socioeducatiu, ja que són centres que no només actuen dins del sector del lleure educatiu, sinó que sobretot s’emmarquen dins el sector de l’acció social i sovint compten amb una forta complexitat de projectes i àrees d’intervenció.

És per això que la Fundació Pere Tarrés ha assumit la titularitat d’alguns centres socioeducatius tradicionalment gestionats per parròquies o institucions afins que, per la complexitat que han anat adquirint, no podien seguir assumint la seva gestió. 

La Fundació Pere Tarrés ofereix una estructura especialitzada per als centres socioeducatius amb l’objectiu que puguin garantir una millor educació i atenció als i les usuàries dels centres. 

Tot i així, independentment de la titularitat, l’atenció educativa als infants, les necessitats dels centres i el seu model educatiu i de gestió no presenten diferències. Per a la Fundació Pere Tarrés, les sinergies que es generen entre tots els centres, adherits i propis, són enteses com grans oportunitats. 

Per això tots els centres s’agrupen en la Xarxa de Centres Socioeducatius, sempre en consonància amb l’opció institucional de potenciar la iniciativa social en el territori i, per tant, donant lloc a diferents tipus de relació amb la Fundació Pere Tarrés. 

Actualment són 7 els centres socioeducatius de titularitat pròpia de la Fundació Pere Tarrés:

Origen i trajectòria del projecte:

El Centre Socioeducatiu Poblenou és el continuador de l’acció iniciada amb el Centre Diari Sagrat Cor, del qual n’era titular la Parròquia del Sagrat Cor de Poblenou. El projecte de centre diari neix de l’empenta i compromís de diverses persones que també formaven part (o havien format) del Centre d’Esplai Sagrat Cor (el centre d’esplai de la parròquia). 

Atesa la situació econòmica i social de moltes famílies del barri del Poblenou, el curs 2010-2011 la Fundació Pere Tarrés atén la petició feta per aquestes persones iniciadores del projecte i destina recursos, majoritàriament provinents del programa ProInfància de l’Obra Social “la Caixa”, per impulsar un projecte d’atenció diària conjuntament amb el Centre Diari Sagrat Cor. 

Amb el temps, aquest projecte va anar creixent i ampliant les seves activitats. Per assolir el reconeixement de centre obert, es fa necessari comptar amb unes importants reformes... alhora, la gestió del projecte requereix de més recursos.  Per això, l’any 2014, i d’acord amb l’equip iniciador, la Fundació Pere Tarrés va assumir la gestió del centre, esdevenint l’actual Centre Socioeducatiu Poblenou – Fundació Pere Tarrés. 

Actualment, el centre d’esplai i el centre socioeducatiu comparteixen equipament i projecte comunitari en el marc d’aquesta parròquia de Poblenou de Barcelona. 

Entorn social del barri:              

Els infants atesos al Centre Socioeducatiu Poblenou són derivats en més d’un 85% pels Serveis Socials del districte degut a les problemàtiques a les que s’enfronten a nivell social, familiar, econòmic o educatiu, i molts són fills i filles de famílies immigrades principalment del Magreb que presenten dificultats en l’aprenentatge i en el suport que les famílies els poden oferir degut a la baixa qualificació de la majoria dels pares i mares. 

Principals activitats que s’hi realitzen: 

Al CS Poblenou s’atenen diàriament a gairebé un centenar d’infants d’entre 0 i 16 anys, mitjançant els serveis de:

 • Centre obert / serveis d’intervenció socioeducativa
 • Centre diari
 • Espai materno-infantil
 • Acompanyament psicològic
 • Tallers amb les famílies
 • Casal d’estiu
 • Colònies d’estiu
 • Diverses activitats comunitàries 

Principals finançadors: 

Principals finançadors

Dades de contacte del centre

 

Origen i trajectòria del projecte: 

A començaments de la dècada dels anys 80 es va fundar el Centre d’Esplai Xerinola al barri del Poble-sec de Barcelona. Aquest centre d’esplai va néixer com una opció lúdica i educativa en espai de cap de setmana per als infants del barri del Poble-sec. 

El Centre d’Esplai Xerinola sempre ha mantingut una estreta relació amb el MCECC de la Fundació Pere Tarrés, i l’any 2011, amb l’acompanyament de la Fundació Pere Tarrés, es va decidir crear el Centre Diari Xerinola per donar resposta a les necessitats socials i educatives creixents dels infants del barri del Poble-sec. 

L’any 2015, per iniciativa de l’Agrupació de Parròquies del Poble-sec i amb l’afany de consolidar un projecte socioeducatiu diari, es fa l’encàrrec a la Fundació Pere Tarrés de gestionar el Centre Socioeducatiu Poble-sec. 

Tot i ser un projecte propi de Fundació Pere Tarrés, per proximitat ideològica, pel coneixement del sector i per la presència que té al barri del Poble-sec, el Centre Socioeducatiu Poble-sec manté una estreta col·laboració i relació amb Càritas Diocesana de Barcelona. 

Entorn social del barri: 

El barri del Poble-sec acull població immigrant de diverses cultures. Sovint, aquesta població presenta dificultats amb l’idioma (català), xoc cultural, dol migratori i dificultats laborals, entre d’altres. La situació d’exclusió social i precarietat laboral d’algunes famílies del barri del Poble-sec, tant immigrants com locals, provoca greus dificultats en el nucli familiar, sent els infants els que reben un major impacte negatiu com a conseqüència d’aquesta situació. 

Principals activitats que s’hi realitzen:

Al CS Poble-sec s’atenen infants d’entre 0 i 16 en situació de vulnerabilitat social i les seves famílies. Els àmbits d’intervenció que es duen a terme són els següents:

 • Centre obert / serveis d’intervenció socioeducativa
 • Centre diari
 • Espai materno-infantil
 • Acompanyament psicològic
 • Tallers amb les famílies
 • Casal d’estiu
 • Colònies d’estiu
 • Diverses activitats comunitàries 

Principals finançadors:

Principals finançadors

Dades de contacte del centre

 

Origen i trajectòria del projecte:

Aquest centre és el continuador de l’acció iniciada i realitzada per la Fundació Social del Raval (FSR), una entitat nascuda a l’entorn de la Parròquia de la Mare de Déu del Carme amb la col·laboració de la Fundació Pere Tarrés, l’Escola Pia de Catalunya i l’escola Pia de Sant Antoni. El projecte de la Fundació Social del Raval també és l’hereu de l’activitat del Centre d’Esplai El Carme, nascut a la parròquia a la dècada del seixanta. 

L’any 2019, arran d’alguns canvis en el patronat de la FSR, es va reflexionar sobre quina havia de ser la millor fórmula per donar continuïtat a l’acció social realitzada i fins i tot incrementar-ne l’impacte i nombre de beneficiaris. Per això, es va decidir dissoldre la FSR i que fos la Fundació Pere Tarrés qui assumís la titularitat i gestió del nou Centre Socioeducatiu del Raval. 

Entorn social del barri:

Amb una població de 102.000 persones, el districte de Ciutat Vella concentra el 6,3% dels residents de la ciutat i té una densitat neta superior a la mitjana. Tres de cada quatre persones es troben en edat de treballar (16-64 anys) i l'índex d'envelliment és el més baix de la ciutat. El percentatge d'estrangers és el més alt de Barcelona (46,3%) amb predomini de població pakistanesa, italiana i filipina. El nivell de renda es situa per sota de la mitjana amb un índex del 84,3%. 

Principals activitats que s’hi realitzen:

Al CS del Raval s’atenen infants d’entre 3 i 16 en situació de vulnerabilitat social i les seves famílies. Els àmbits d’intervenció que es duen a terme són els següents:

 • Centre obert / serveis d’intervenció socioeducativa
 • Centre diari
 • Acompanyament psicològic
 • Casal d’estiu
 • Colònies d’estiu
 • Diverses activitats comunitàries 

Principals finançadors:

Principals finançadors

Dades de contacte del centre

 

Origen i trajectòria del projecte: 

L’any 2015, la Fundació Pere Tarrés va obrir una delegació permanent a les Illes Balears. L’acció de la Fundació a les Illes va prioritzar l’atenció a la realitat dels clubs d’esplai existents a l’illa de Mallorca. 

L’encàrrec del Patronat de la FPT per a la nova delegació, en la línia de prioritats generals establertes per al conjunt de l’entitat, també va voler prioritzar l’acció socioeducativa vers la infància vulnerable. 

D’aquesta manera, i a partir de la col·laboració amb entitats, administracions públiques i l’Obra Social “la Caixa”, la Fundació Pere Tarrés va iniciar el projecte Centre Socioeducatiu Can Tàpera. 

L’objectiu d’aquest centre és donar resposta a les necessitats de “Cala Major” i atendre, d’acord amb les entitats de la zona, a infants i adolescents des d’una perspectiva socioeducativa. 

El Centre Socioeducatiu Can Tàpera  és possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Sa Nostra – Bankia, ja que el centre té la seva seu en les instal·lacions de Can Tàpera, edifici emblemàtic de la Fundació Sa Nostra. 

Entorn social del barri: 

Cala Major és un barri de Palma marcat pels contrastos i la manca d'equipaments públics. Amb gairebé la meitat dels seus residents amb nacionalitat estrangera, Cala Major destaca sobre la resta de barris pel que fa a la presència de persones arribades d'un altre país. De les 6.189 persones empadronades, 2.817 són d'una altra nacionalitat.

En aquest barri hi conviuen edificis turístics abandonats amb zones marginals, on s’hi agrupen famílies en risc de vulnerabilitat social. 

Principals activitats que s’hi realitzen:

 • Projecte de Centre Diari
 • Escola d’estiu 

Principals finançadors:

Principals finançadors

Dades de contacte del centre  

 

Origen i trajectòria del projecte: 

L’any 2015, la Fundació Pere Tarrés va obrir una delegació permanent a les Illes Balears. L’acció de la fundació a les Illes va prioritzar l’atenció a la realitat dels Clubs d’Esplai existents a l’illa de Mallorca. 

L’encàrrec del Patronat d’aquesta Fundació per a la nova delegació, en la línia de prioritats generals establertes per al conjunt de l’entitat, també va voler prioritzar l’acció socioeducativa vers la infància vulnerable. 

D’aquesta manera, i a partir de la col·laboració amb entitats, administracions públiques i l’Obra Social “La Caixa”, la Fundació Pere Tarrés proposa obrir el Centre Socioeducatiu Verge de Lluc. 

L’objectiu d’aquest centre és donar resposta a les necessitats d’aquest barri i atendre, d’acord amb les entitats de la zona, a infants i adolescents des d’una perspectiva socioeducativa. 

Entorn social del barri:

Verge de Lluc és un barri de Palma del districte de Llevant. El barri està format per un conjunt de blocs de pisos de protecció oficial i va néixer els anys cinquanta, quan començaren a arribar les grans onades d'immigració espanyola.

Un dels objectius del projecte del CS Verge de Lluc és demostrar que es tracta d’un barri amb esperança i on s’hi poden obrir finestres per poder veure el món des d’una perspectiva més ampla. 

Principals activitats que s’hi realitzen:

 • Projecte de Centre Diari
 • Escola d’estiu 

Principals finançadors:

Principals finançadors

Dades de contacte del centre

 

Origen i trajectòria del projecte: 

Situat al barri de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs, el Centre Socioeducatiu Sant Adrià és continuador de l'acció iniciada i realitzada per l'Associació Juvenil Barnabitas, que ha ofert servei educatiu adreçat a infants i joves del territori des de l'any 1995. És un centre adherit a la Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés.

L'any 2022, després de vint-i-set anys de trajectòria, i amb necessitat de canvis a la junta directiva, es va reflexionar per trobar la millor manera de donar continuïtat a l'acció social arrelada a les necessitats del territori. Per això, la Junta de l’entitat  va decidir dissoldre l'Associació Juvenil Barnabitas i cedir-ne els actius i passius a la Fundació Pere Tarrés, que n’assumeix la titularitat i s’incorpora com a centre propi amb la denominació de Centre Socioeducatiu Sant Adrià.

Entorn social del barri:

Sant Adrià de Besòs (3,87 km²) és el municipi situat a la desembocadura del riu Besòs, entre els municipis de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Badalona, amb els quals forma una continuïtat urbana. Amb una població de 37.283 habitants (IDESCAT, 2021), on els menors de 18 representen el 20% d'aquesta població i el percentatge de menors de catorze anys és superior al d'altres nivells territorials, podem afirmar que és una ciutat més jove que la mitjana catalana. D'aquests infants i adolescents, trobem un 8% nascut a l'estranger i un 14% amb nacionalitat estrangera (informació extreta del Pla Local d'Infància i Adolescència de Sant Adrià de Besòs). Els infants atesos al Centre Socioeducatiu Sant Adrià són majoritàriament del barri de Sant Joan Baptista, i un 85% derivats de serveis socials o d'altres serveis com l'EAIA. Les famílies es troben en situació d'exclusió i d'alta complexitat per al desenvolupament dels infants, tant en el seu recorregut escolar com en l'aprenentatge d'habilitats socials i emocionals.

Principals activitats que s’hi realitzen:

Al Centre Socioeducatiu Sant Adrià atenem diàriament gairebé un centenar d'infants entre 3 i 18 anys. Els àmbits d'intervenció que duem a terme són:

 • Centre obert
 • Estudi assistit
 • Aula oberta
 • Casal d'estiu
 • Colònies d'estiu
 • Activitats esporàdiques comunitàries

Dades de contacte del centre

 

Antecedents: 

El Centre Socioeducatiu de Sant Miquel es va crear el 2021 per donar suport als infants vulnerables i a les seves famílies en situació de risc social del poble de Ciutadella, una situació que es va agreujar a causa de la pandèmia de la covid-19. La iniciativa va ser possible gràcies a l’aval i el suport de la Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés (XACS). Va ser una prova pilot que va servir per veure quin impacte tenia en els infants i en les famílies del poble de Ciutadella participar en un projecte educatiu com aquest. Tot i haver estat durant un curt període de temps, se’n va poder fer una valoració molt positiva, ja que els infants es varen sentir recolzats en l’àmbit escolar, aportant-los seguretat a l’hora d’acomplir les tasques acadèmiques. També es va valorar positivament l’estona de joc, on es va incidir a educar en valors.

Aquestes valoracions van servir per continuar amb aquesta iniciativa el curs escolar 2021-2022. Sempre amb l’objectiu de millorar i aportar noves idees enfocades en el benestar i la felicitat dels infants. Així doncs, el Centre Socioeducatiu es va reactivar la segona quinzena del mes d’octubre. Durant quatre dies a la setmana, de dilluns a dijous de 16:30 a 19 hores, fins al dia 22 de juny del 2022.

Nombre de persones participants:

Els participants tenen entre 5 i 12 anys. Alguns d’ells venen derivats pels serveis socials de la localitat i d’altres pels mateixos centres educatius. Tots ells tenen un primer contacte amb l’entitat Càritas, amb qui treballem coordinadament.

Col·laboració amb altres entitats i administracions públiques i/o privades:

Col·laborem amb Càritas Arxiprestal de Ciutadella, l’EOEP i la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Ciutadella.

Principals activitats que s’hi realitzen:

 • Centre de dia
 • Reforç escolar
 • Activitats lúdiques i de lleure
 • Suport i acompanyament a les famílies
 • Àpat diari
 • Activitats comunitàries esporàdiques

Dades de contacte del centre