Quins són els principis de la Xarxa?

L’educació com a mitjà de promoció

En un context en què l’ensenyament s’ha universalitzat, creiem en l’educació no formal com a mitjà imprescindible per garantir la igualtat d’oportunitats.

El treball de la interioritat

Des del màxim respecte a les opcions familiars i personals, el model educatiu que proposa la Xarxa de Centres Socioeducatius, fa del treball de la interioritat un referent per a la plenitud de la persona.

L’apoderament de les famílies

La família és la unitat social que en primera instància ha d’assegurar l’estima, la protecció i el desenvolupament de tot infant i adolescent. Entenem que el treball educatiu i pedagògic que es fa amb l’infant és imprescindible, però que en paral·lel s’ha de treballar també amb la família.

L’educador com a referent

Creiem en l’educador com a referent positiu per als infants i adolescents, que els guia i els forma en les diferents dimensions personals, i que ha de viure els valors que proposa.

El treball en xarxa

Creiem que el tot és més que la suma de les parts. Els centres adherits a la Xarxa de Centres Socioeducatius treballen en xarxa a tots els nivells (de barri, de districte, de sector, etc.), principalment amb aquelles entitats o institucions que treballen per al desenvolupament dels infants i dels adolescents.

La formació de qualitat

Creiem que una formació continuada i de qualitat és imprescindible per assegurar que tots els professionals porten a terme la seva feina amb la qualitat i responsabilitat que els infants i adolescents mereixen.

La recerca com a base per a la innovació

Entenem la recerca com a font de coneixement per orientar les nostres accions i innovar en l’àmbit pedagògic i de gestió.

L’avaluació com a eina de millora contínua

Creiem que l’avaluació dels objectius de l’entitat i de la tasca educativa que s’hi desenvolupa és imprescindible per detectar àrees de millora pedagògiques i de gestió i per comunicar de manera efectiva allò que s’està aconseguint a través del treball educatiu amb els infants i les seves famílies.

La incidència social i política

Les entitats arrelades a un territori són coneixedores de la seva realitat social. Cal aprofitar aquest coneixement i potenciar les entitats vinculades a un territori perquè, des de la base, es manifestin les mancances i es contribueixi a la creació de models socials i polítics que millorin la promoció de la infància i l’adolescència.

La bona gestió com a fonament per desenvolupar una tasca socioeducativa de qualitat

És imprescindible que la gestió dels Centres Socioeducatius estigui a l’alçada de la seva responsabilitat social. Treballem perquè tots els Centres Socioeducatius porten a terme una gestió: transparent, eficient, sostenible, austera i disposen d’òrgans de govern independents que vetllen per al bon funcionament de l’entitat.