Vídeo resum del Congrés

Comunicacions

Comunicacions

Actes de les comunicacions

Erika Tobalina, responsable acadèmica de l'Àrea de Formació de la Fundació Pere Tarrés i membre del Comitè Científic i Organitzador del Congrés, assenyala tres consells útils a tenir en compte per presentar comunicacions al I Congrés Internacional de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural.

Qüestions organitzatives i de normativa

 1. Només s’acceptaran treballs originals.
 2. Cada comunicació pot estar signada per un màxim de quatre persones.
 3. Totes les persones que figurin a l’autoria del treball remès hauran d’estar inscrites al congrés.
 4. El nom de les persones participants haurà d’aparèixer amb els dos cognoms sempre que en disposin.
 5. Una vegada confirmada la participació, no es poden fer modificacions en les comunicacions.
 6. Cada persona pot participar en un màxim de dues comunicacions.
 7. L’idioma del congrés serà el castellà, només s’acceptaran comunicacions en aquesta llengua.
 8. Totes les notificacions es realitzaran via web/email. Serà requisit indispensable indicar l’adreça de correu electrònic i el telèfon de contacte (mòbil) de cada participant.
 9. Totes les comunicacions admeses seran publicades en un llibre d’actes amb ISBN.
 10. L’enviament del resum de la comunicació pressuposa l’acceptació íntegra d’aquests criteris. El resultat de l’avaluació de les comunicacions per part del comitè científic serà inapel·lable. L’organització rebutjarà les comunicacions que no s’adaptin a les normes exposades. Les persones que signen l'autoria declaren ésser les autores originals i són responsables en cas de reclamacions de drets d’autoria.
 11. La data límit de lliurament de les comunicacions és el 6 de juny de 2022.
 12. Aquelles persones que participin amb una comunicació, tindran la possibilitat d'enviar les propostes de capítols per publicar-les en un monogràfic en format EPUB d'una editorial d'impacte com és l'editorial Graó (SPI Q1). Els treballs estaran escrits en castellà i es podran enviar fins al 15 de desembre al correu electrònic (congresoocio2022@peretarres.org). Un comitè d'experts seleccionarà les obres amb més qualitat científica.

Temàtiques

Es plantegen sis taules i s’agruparan les comunicacions segons reptes/temàtiques. Es distribueixen a raó de dues taules simultànies de comunicacions per a cada franja horària amb una durada de noranta minuts per franja i taula.

D’aquesta manera està previst fer sis taules amb les temàtiques següents:

Taula de comunicacions FRANJA 1 (90 min):

 • 1.1 Garantir un accés universal al lleure educatiu i a l’acció sociocultural (especialment als més vulnerables i amb perspectiva intergeneracional). QUINES POLÍTIQUES ES REQUEREIXEN? (Infants i joves) (90 min).

 • 1.2 Garantir un accés universal al lleure educatiu i a l’acció sociocultural (especialment als més vulnerables i amb perspectiva intergeneracional). QUINES POLÍTIQUES ES REQUEREIXEN? (Adults i gent gran) (90 min).

Taula de comunicacions FRANJA 2 (90 min)

 • 2.1 Generar reconeixement i treball conjunt entre els principals agents educatius (educació 360º, lleure al llarg de la vida). COM GENEREM VALORACIÓ I TREBALL CONJUNT? (Comunitat, treball en xarxa) (90 min).

 • 2.2 Generar reconeixement i treball conjunt entre els principals agents educatius (educació 360º, lleure al llarg de la vida) COM GENEREM VALORACIÓ I TREBALL CONJUNT? (Edats, col·lectius) (90 min).

Taula de comunicacions FRANJA 3 (90 min) - 2 taules

 • 3.1 Compartir metodologies i pràctiques validades/contrastades per a la millora de programes de lleure educatiu i acció sociocultural. A PARTIR DE QUINES METODOLOGIES I PRÀCTIQUES? (90 min).

Procés de presentació

Els resums de les propostes han de respectar el format de la plantilla del congrés (Annex 1) i s’enviaran en format PDF a través del següent correu electrònic (congresoocio2022@peretarres.org) abans del 6 de juny del 2022.

Constarà dels apartats següents:

 • TÍTOL: Concís, màxim 25 paraules (sense abreviatures).
 • AUTORIA: nom, cognoms, afiliació i correu electrònic de cada participant (màxim 4).
 • RESUM: entre 250-400 paraules. S’utilitzaran abreviatures estandarditzades. Quan es facin servir abreviatures específiques o inusuals s’utilitzaran entre parèntesis, darrere del terme complet la primera vegada que apareguin.
 • Tipus de treball: recerca, experiència/cas o projecte
 • Àmbit/repte en què es desenvolupa

Les comunicacions es poden presentar en una d’aquestes tres temàtiques:

 • QUINES POLÍTIQUES ES REQUEREIXEN?
 • COM GENEREM VALORACIÓ I TREBALL CONJUNT?
 • A PARTIR DE QUINES METODOLOGIES I PRÀCTIQUES?
  • Objectius
  • Metodologia
  • Avançament de resultats (recerca o experiència-cas) / resultats que s’esperen (projecte) 

PARAULES CLAU:
Les comunicacions es poden presentar en una d’aquestes tres modalitats: recerca, experiències o cas pràctic i projecte.

Revisió doble cec per parells de les propostes

Cada proposta serà avaluada per dos membres del comitè científic. La revisió és cega i els criteris de valoració seran els següents:

 • 30% Connexió amb els reptes i les línies temàtiques del congrés.
 • 20% Qualitat científica/pràctica de la proposta.
 • 40% Contingut del resum: es presenten els aspectes més rellevants: tipus de treball, àmbit en què es desenvolupa, objectius, metodologia, avançament de resultats, etc.
 • 10% Grau d’innovació i interès científic i professional de la proposta.

El comitè científic revisarà les propostes rebudes d’acord amb els criteris esmentats i especificarà l’acceptació o el rebuig de cadascun dels treballs abans del 30 de juny de 2022.

L’acceptació de les propostes es farà efectiva a través de la inscripció al congrés abans del 31 de juliol de 2022 (inscripció amb descompte). Almenys hi ha d’haver una persona inscrita en les participacions amb coautoria per poder rebre el certificat de participació. Si hi assistís més d’un coautor o coautora, també s’hi hauria d’inscriure.

Acceptació de resums

Els resums seran avaluats, i en resultarà una de les resolucions següents:

 • Acceptat: quan tots dos membres ho hagin indicat així.
 • Acceptat condicionat a modificacions: quan algun dels dos membres avaluadors ho sol·liciti.
 • Denegat: quan almenys un dels dos membres avaluadors ho indiqui.

En el cas de resultar “acceptat condicionat a modificacions”, es concedirà a les persones que signen l’autoria un termini de cinc dies per remetre la proposta modificada. El membre avaluador que hagi sol·licitat la revisió serà l’encarregat de concloure si la proposta és acceptada o rebutjada definitivament.

Calendari

 

DATA

Finalitza el termini de presentació de resums

6 de juny de 2022

Inici d’avaluació de resums per part del comitè científic

10 de juny de 2022

Final d’avaluació de resums per part del comitè científic

30 de juny de 2022

Comunicació de la resolució a cadascun dels autors/es

15 de juliol de 2022

Data límit per inscriure’s al congrés a totes les persones que estiguin vinculades a una comunicació

31 de juliol de 2022

Data límit per enviar comunicació per a capítol en format EPUB

15 de desembre de 2022

En finalitzar aquest termini es distribuiran les sessions i es comunicarà a cada autor/s o autora/es quin és el seu horari de presentació.

Presentació de les comunicacions el dia del congrés

La relació definitiva de comunicacions, així com la data i l’hora de presentació, es publicarà a través del web del congrés.

L’espai de comunicacions es desenvoluparà mitjançant un format de taula de debat, en què cada representant de les diferents comunicacions que hi participen disposarà d’un màxim de 5-6 minuts per presentar la seva proposta.

Un cop exposats tots els treballs, la persona que moderi la sessió dinamitzarà l’espai perquè les persones assistents al congrés puguin participar mitjançant preguntes i reflexions al voltant dels treballs, en conversa amb els autors/es.

Els passos a seguir per part de les comunicacions, previs al congrés, són els següents:

 1. Un cop acceptada la proposta, se sol·licitarà a l’autor/a l’enviament d’una presentació perquè els congressistes puguin visionar-la.
 2. L’exposició oral de la comunicació es farà en directe, i el temps màxim establert és de 5-6 minuts.
 3. Aquesta presentació contindrà d’1 a 8 diapositives i s’haurà d’enviar en format PDF, i l’arxiu no serà de més de 2 Megabytes.
 4. La presentació s’ha de fer usant la plantilla de PowerPoint del congrés, que es facilitarà en el moment de l'acceptació de la comunicació.
 5. La primera diapositiva contindrà la següent informació:
  1. Títol
  2. Autor/a i coautors/es.
  3. Paraules clau.
 6. Hauran de remetre aquesta presentació en PDF abans del 15 d’octubre de 2022 a través del següent correu electrònic (congresoocio2022@peretarres.org).
 7. La presentació serà revisada pel comitè científic.

Presentació de capítols

Aquelles persones que participin amb una comunicació tindran la possibilitat d'enviar les propostes de capítols per publicar-les en un monogràfic en format EPUB d'una editorial d'impacte com és l'editorial Graó (SPI Q1).

Els treballs estaran escrits en castellà i es podran enviar fins al 15 de desembre al correu electrònic (congresoocio2022@peretarres.org). Un comitè d'experts seleccionarà les obres amb més qualitat científica.

Format per a l'enviament:

 • Títol: Times New Roman 14, centrat.
 • Autoria, adreça electrònica de contacte i afiliació: Times New Roman 11, centrat.
 • Resum de 150-200 paraules que condensi el contingut principal del treball: Times New Roman 11, espaiat senzill.
 • Cos del text: Times New Roman 12, interlineat 1,5. Cal incloure-hi introducció i conclusions.
 • Sistema de citació APA (7a edició).
 • Extensió: mínima de 21.000 i màxima 23.100 caràcters amb espais, incloent-hi resum i referències.
 • Format Word (.doc i .docx).

Annex I. Plantilla de comunicacions

Descarregar plantilla