Vídeo resum del Congrés

I CONGRÉS INTERNACIONAL DE LLEURE EDUCATIU I ACCIÓ SOCIOCULTURAL: CONSTRUINT MODELS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PERSONES I COMUNITATS. OCIO.ASOC

Objectius

 1. Generar un espai de reflexió i debat al voltant de reptes actuals del lleure educatiu i l’acció sociocultural.
 2. Oferir un espai per a la generació de coneixement on compartir reflexions, construir discurs conjunt i analitzar les pròpies pràctiques, per millorar i transferir a la societat.
 3. Visibilitzar el lleure educatiu i l’acció sociocultural com a camp d’estudi en la recerca i la docència tant a nivell nacional com internacional, en sintonia amb els reptes socials plantejats en els objectius de desenvolupament sostenible 2030 i des d’una perspectiva intergeneracional.
 4. Teixir sinèrgies que possibilitin la creació de xarxes d’investigadors i investigadores, professionals de les entitats socials i escolars i amb la societat.
 5. Potenciar la transferibilitat del coneixement aconseguit.
 6. Generar una publicació que reculli les reflexions, debats, bones pràctiques i reptes sobre la temàtica.

Aquests objectius es desenvoluparan des de tres eixos de treball o reptes amb alguns aspectes que en justifiquen la rellevància:

Garantir l’accés universal al lleure educatiu (especialment als més vulnerables i amb perspectiva intergeneracional): Quines polítiques es requereixen?

 • Aplicació del marc normatiu sobre lleure educatiu i acció sociocultural.
 • Increment de recursos econòmics destinats a polítiques i activitats de lleure educatiu i acció sociocultural.
 • Mínims universals de participació en activitats de lleure educatiu i acció sociocultural.
 • Pla de treball avaluable per modificar legislacions i normatives.
 • Model consensuat de centres socioeducatius, diürns i complementaris a l’escola.
 • Treball socioeducatiu de les diversitats: culturals, socials, socioeconòmiques, funcionals, etc.
 • Conèixer i analitzar pràctiques i programes relacionats amb el lleure educatiu i l’acció sociocultural que afavoreixin la interculturalitat i la mirada intergeneracional.

Generar reconeixement i treball conjunt entre els principals agents socioeducatius: Com generem valoració i treball conjunt?

 • Treball en xarxa i treball conjunt entre els diferents agents de la comunitat.
 • Implicació dels mitjans de comunicació, revistes especialitzades, revistes d’impacte científic i xarxes socials per comunicar els beneficis del lleure educatiu i l’acció sociocultural en relació amb el desenvolupament de persones i per a la millora de les comunitats (barris, territoris, etc.).
 • Reconeixement per part de les famílies del valor de lleure educatiu i l’acció sociocultural per al creixement integral dels infants, adolescents, joves i gent gran.
 • Accions de lleure educatiu i acció sociocultural en l’entorn escolar (AAPP, famílies, mestres, educadors/es socials, etc.) i social (residències, centres de dia, cuidadors/res, treballadors/res socials, etc.), com a complementari i positiu per al benestar i el desenvolupament integral de les persones.

Compartir metodologies i pràctiques contrastades: A partir de quines metodologies i pràctiques?

 • Identificació de bones pràctiques validades científicament sobre lleure educatiu i acció sociocultural (competències per a la vida, interculturalitat, cohesió social, participació, inclusió social, etc.).
 • Reflexió conjunta i debat entre els diferents agents que intervenen en els programes de lleure educatiu i acció sociocultural.
 • Disseny i implementació d’avaluacions d’impacte per identificar bones pràctiques.
 • Generar espais de debat i de formació en metodologies per a la millora dels programes i la seva eficàcia.

A qui s’adreça el congrés?

 • Professionals del treball social, educació social, psicologia i altres disciplines pròpies del sector.
 • Personal directiu de centres públics i entitats del tercer sector social i d’empreses proveïdores de serveis de lleure educatiu i d’acció sociocultural.
 • Responsables polítics i personal tècnic de les administracions públiques en l’àmbit de l’educació, la cultura, l’esport i els serveis socials.
 • Personal investigador, acadèmic i expert en els àmbits de l’educació social, el treball social, la cultura, la psicologia i l’esport.
 • Estudiants de graus, postgraus i de doctorat de disciplines vinculades al lleure educatiu i l’acció sociocultural.
 • Persones voluntàries en l’àmbit del lleure educatiu i l’acció sociocultural.
 • Gestors de formació i docents d'escoles de formació de monitors i directors d’activitats de lleure, professors de cicles formatius de l'àmbit de serveis a la comunitat.