Sol·licita una beca individual

Beques i ajuts

Des d’aquest espai web podreu sol·licitar una beca individual a la Fundació Pere Tarrés.

Aquest sistema de petició va adreçat a infants, adolescents i joves que no participen, regularment, d’activitats de la Fundació Pere Tarrés o dels seus centres d’esplai i centres socioeducatius vinculats. (Per a infants vinculats a centres d’esplai o centres socioeducatius, cal tramitar les peticions a través dels sistemes que té habilitat el MCECC i la XACS).

 

ACCEDEIX AL FORMULARI DE PETICIÓ DE BEQUES

 

La sol·licitud de beques ha de comptar amb una persona avaladora de la beca (centre escolar, Parròquia, servei de Càritas,...).

Recordeu adjuntar la documentació sol·licitada al formulari i si no us en sortiu o no podeu fer-ho, ens ho podeu enviar a capinfantsc@peretarres.org indicant a l'assumpte del correu el nom de l'infant pel que es sol·licita la beca.

En tots els casos serà necessari aportar:

 1. El padró municipal o el certificat de convivència.
 2. Fotocòpia del DNI de la persona que es vol inscriure o bé fotocòpia del full del llibre de família on figura la persona que es vol inscriure i del tutor.
 3. Alguna documentació d'aquestes quatre opcions per determinar la necessitat de la beca:
  • Opció 1: Informe social d’un professional de l’atenció social o especialitzada on s’especifiqui la situació socioeconòmica.
  • Opció 2: Fotocòpia de la resolució com a beneficiari del PIRMI de la unitat familiar on viu el noi/noia.
  • Opció 3: En el cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en edat activa hauran de presentar una còpia del document acreditatiu (emès pel SOC) on es consigna si cobren prestació per desocupació o subsidi d’atur o no, com també la quantitat que perceben per aquests conceptes.
  • Opció 4: Declaració de la renda de la unitat familiar: fotocòpia del full de tots els membres de la família que declarin, on consten els membres de la unitat familiar, del full resum de rendiments i deduccions, i document d’ingrés.

 

La presentació d’aquesta sol·licitud no garanteix l’adjudicació d’una plaça d’activitat. La Fundació Pere Tarrés adjudicarà les places en funció de les activitats que s'organitzin i respectant els criteris aquí demanats.

La persona que ha tramitat la sol·licitud de la beca es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats per sol·licitar la concessió d’una beca de la Fundació Pere Tarrés.

Beques i ajuts

Qualsevol falsedat o manipulació de les dades o documents presentats que no es correspongui a la situació socioeconòmica real del demandant seran responsabilitat del mateix, eximint a la Fundació Pere Tarrés de cap responsabilitat civil, contenciosa o penal en què el peticionari de la beca pugui incórrer.