Responsable en Moviment
15 desembre de 2023

18.01.24

Ja queda menys per l'Assemblea General Ordinària (AGO) del MCECC!

Dissabte 27 de gener els Centres i Clubs d’Esplai debatrem el futur del Moviment a Girona, coneixerem les tasques desenvolupades durant el 2023 i donarem pas a les propostes del 2024. Així doncs, tots els Centres i Clubs federats al MCECC participarem de l’AGO exercint el dret i deure d’aquesta assemblea.

Seguint amb la previsió del calendari general del Moviment, l’AGO té lloc l’últim cap de setmana del mes de gener. La reunió, en format presencial, se celebra al Col·legi Maristes Girona (avinguda del President Josep Tarradellas i Joan, 5, Girona).

Teniu temps fins al 22 de gener per inscriure-us a l'AGO!!

L’Assemblea és el principal espai participatiu del Moviment i és important comptar amb l’aportació de tothom.

És important analitzar i treballar els documents amb el vostre equip de monitors/es per poder fer esmenes i aportacions que representin l’opinió del conjunt del Centre o Club d’Esplai per construir plegats el Moviment.

📅 Calendari

 • 24/11/23 | El Consell Directiu comunica les places vacants i s'obre el termini de presentació de candidatures. 

👉 Consulta aquesta notícia. 

 • 24/11/23 | S'obre el termini per presentar candidatures per acollir les trobades del MCECC al 2025. 

👉 Consulta aquesta informació. 

 • 22/12/23 | S'enviarà tota la documentació de l'AGO en una tramesa electrònica. Durant el mes de gener,les zones, territoris i Centres i Clubs d’Esplai treballen els documents i demanen els dubtes als membres del Consell Directiu o de l’Equip Tècnic. També estarà obert el formulari d'aportacions per presentar dubtes, esmenes i propostes. 
 • 07/01/24 | data límit de presentació de candidatures per formar part del Consell Directiu. També ho serà de la presentació de candidatures per acollir trobades al 2025. 
 • 17/01/24 | Comunicació de les candidatures que hagin arribat per formar part del Consell Directiu.

     👉 Consulta aquesta notícia

 • 18/01/24 | Acaba el termini per presentar projectes i també esmenes, dubtes i propostes. Es poden presentar en aquest formulari.
 • 22/01/24 | tanquen les inscripcions per participar a l’AGO!S’envia el retorn de les esmenes i dubtes recollits. 

Cal tenir en compte

⚠️ S’ha d’haver lliurat la documentació de curs.  Aquest és un pas necessari per poder exercir el dret a vot a l’assemblea. 

⚠️Si el Responsable del Centre o Club d’Esplai (assignat al Gesplai) no pot assistir a l’AGO caldrà que ompli el document deDelegació de vot 

Ens veiem en breu. Junts i juntes construïm el Moviment!

Tot a punt per l’AGO 2024 del MCECC

Tot a punt per l’AGO 2024 del MCECC

18.01.24

Ja queda menys per l'Assemblea General Ordinària (AGO) del MCECC!

Dissabte 27 de gener els Centres i Clubs d’Esplai debatrem el futur del Moviment a Girona, coneixerem les tasques desenvolupades durant el 2023 i donarem pas a les propostes del 2024. Així doncs, tots els Centres i Clubs federats al MCECC participarem de l’AGO exercint el dret i deure d’aquesta assemblea.

Seguint amb la previsió del calendari general del Moviment, l’AGO té lloc l’últim cap de setmana del mes de gener. La reunió, en format presencial, se celebra al Col·legi Maristes Girona (avinguda del President Josep Tarradellas i Joan, 5, Girona).

Teniu temps fins al 22 de gener per inscriure-us a l'AGO!!

L’Assemblea és el principal espai participatiu del Moviment i és important comptar amb l’aportació de tothom.

És important analitzar i treballar els documents amb el vostre equip de monitors/es per poder fer esmenes i aportacions que representin l’opinió del conjunt del Centre o Club d’Esplai per construir plegats el Moviment.

📅 Calendari

 • 24/11/23 | El Consell Directiu comunica les places vacants i s'obre el termini de presentació de candidatures. 

👉 Consulta aquesta notícia. 

 • 24/11/23 | S'obre el termini per presentar candidatures per acollir les trobades del MCECC al 2025. 

👉 Consulta aquesta informació. 

 • 22/12/23 | S'enviarà tota la documentació de l'AGO en una tramesa electrònica. Durant el mes de gener,les zones, territoris i Centres i Clubs d’Esplai treballen els documents i demanen els dubtes als membres del Consell Directiu o de l’Equip Tècnic. També estarà obert el formulari d'aportacions per presentar dubtes, esmenes i propostes. 
 • 07/01/24 | data límit de presentació de candidatures per formar part del Consell Directiu. També ho serà de la presentació de candidatures per acollir trobades al 2025. 
 • 17/01/24 | Comunicació de les candidatures que hagin arribat per formar part del Consell Directiu.

     👉 Consulta aquesta notícia

 • 18/01/24 | Acaba el termini per presentar projectes i també esmenes, dubtes i propostes. Es poden presentar en aquest formulari.
 • 22/01/24 | tanquen les inscripcions per participar a l’AGO!S’envia el retorn de les esmenes i dubtes recollits. 

Cal tenir en compte

⚠️ S’ha d’haver lliurat la documentació de curs.  Aquest és un pas necessari per poder exercir el dret a vot a l’assemblea. 

⚠️Si el Responsable del Centre o Club d’Esplai (assignat al Gesplai) no pot assistir a l’AGO caldrà que ompli el document deDelegació de vot 

Ens veiem en breu. Junts i juntes construïm el Moviment!

oferta comunicació
InnovAct
Participa en la VIII Nit dels Animadors de la Fe!

Participa en la VIII Nit dels Animadors de la Fe!

01.12.23

Obren les inscripcions per a la VIII edició de la Nit dels Animadors de la Fe, a Montserrat. Se celebrarà el divendres 23 i dissabte 24 de febrer de 2024.

Després de l'èxit de l'edició anterior, repetim format: ens quedarem a dormir a Montserrat! Dissabte al matí també es faran activitats, i s'acabarà amb un dinar. Es dormirà a l'alberg Abat Garriga.

Aquesta edició serà dedicada a treballar al voltant de la Natura. L’objectiu de la jornada és conèixer quines són les realitats dels centres, les necessitats, els reptes i les dificultats alhora de treballar la fe i deixar-se acompanyar. Així com donar-los eines per realitzar la tasca d’animació de la fe, tot en el marc de la interacció entra naturalesa i transcendent.  

Preu 

La col·laboració econòmica per inscriure’s a la trobada és de 10 euros, i inclou la nit a l'alberg i l'esmorzar de dissabte al matí. En cas de voler-vos quedar a dinar el dissabte, el preu total és de 12 euros 

Com em puc apuntar?

Per inscriure'ns, cal entrar a aquesta pàgina.El termini d’inscripció finalitzarà el diumenge 18 de febrer o fins que s’acabin les places.

Bases de la línia d'ajuts per millorar els locals

Bases de la línia d'ajuts per millorar els locals

01.12.23

La Generalitat de Catalunya publica les bases que regiran la convocatòria de subvencions per a projectes d’inversió en locals destinats al desenvolupament d’activitats d’educació en el lleure per entitats sense afany de lucre.

⚠️ Consulteu les bases de la convocatòria per obtenir tota la informació detallada. A continuació us en fem un resum.

⚠️  Està oberta la convocatòria des del dia 12 de desembre fins el dia 28 de desembre a les 15:00h.

Així, es vol ajudar als Centres d’Esplai a poder finançar petites millores en els locals de l’activitat. Per tant, el local on es vulgui fer la inversió han de ser destinats al desenvolupament d’activitats en el lleure de l’esplai.

Aquesta és una subvenció de durada pluriennal, és a dir, el període d’execució de l’acció que es subvencioni anirà des de l’inici del 2024 fins al 30 de juny de l’any següent, el 2025.

S’atorgarà la subvenció en concurrència competitiva, és a dir, l’òrgan valorarà els diferents projectes atenent als criteris que indiquem a sota per atorgar la subvenció fins a l’exhauriment del pressupost.

Quantia

 • Es subvencionarà com a màxim el 85% del projecte presentat.
 • Import mínim subvencionable que es pot sol·licitar, 2.500 euros.
 • Import màxim subvencionable per sol·licitar 4.000 euros.

Què es subvencionarà?

 • Despeses que responguin inequívocament al projecte executat. Hauran de conservar evidències de la correcta execució.
 • La inversió ha de fer-se a Catalunya.
 • Ha d’haver quedat pagada abans d’acabar el període d’execució.
 • En tot cas podran ser subvencionables:
  • Honoraris del personal facultatiu per a estudis, i altres professionals contractats per a la redacció de projectes tècnics vinculats a la inversió.
  • Despeses en llicències d’obres, taxes i visats col·legials necessaris per fer la inversió.
  • Despeses per executar les obres i instal·lacions.

Requisits

 • L'entitat o alguna de les seves seccions juvenils ha d'estar en funcionament i estar desenvolupant, en el local objecte de la inversió, la seva activitat d'educació en el lleure en el moment de la publicació de la convocatòria.
 • Ser la propietària del local, tenir-ne la cessió d'ús o contracte d'arrendament, o altre títol jurídic que n'habiliti l'ús per un termini mínim de cinc anys a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.
 • Aportar l'autorització de la persona propietària del local per poder dur a terme les actuacions en cas que el local sigui de lloguer o en règim de cessió.
 • Estar legalment constituïda i estar inscrita en el Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials dins l'àmbit d'actuació Esplai o Escoltisme.
 • L'entitat inscrita en el Cens de la Direcció General de Joventut ha d'haver notificat dues activitats anuals d'educació en el lleure, com a mínim en tres anys diferents, dins del període 2018-2022, d'acord amb el que estableix el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
 • Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i de les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social; no haver sigut sancionada en resolució ferma o haver rebut altres sancions administratives, donar compliment a la llei de Protecció Integral a Infància i Adolescència contra la violència i exigir als professionals i educadors del centre el Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual.
 • En el cas d'associacions, haver elaborat els comptes anuals i fer-los accessibles al públic d'acord amb l'article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 • Utilitzar llenguatge no sexista, respectar la diversitat, evitar qualsevol discriminació i informar si s’obtenen altres ajuts públics privats per a la mateix activitat que es vol subvencionar

Tipus d'inversió

 • Millorar seguretat del local.
 • Millorar salubritat del local.
 • Millorar accessibilitat del local.

Tramitació: què cal presentar?

La tramitació haurà de fer-se electrònicament a nom de l’entitat sol·licitant.

 • Memòria del projecte on aparegui:
  • Descripció detallada amb els plànols acotats amb mides del local relatives al seu estat actual i la proposta d’intervenció i informació necessària
  • La seva finalitat
  • La solució tècnica aportada i els recursos humans tècnics i tecnològics necessaris
  • Un apartat sobre l’impacte de gènere i d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit de la seva actuació
  • Calendari d’execució.
 • Pressupost complet i detallat del projecte on figurin totes les despeses i ingressos previstos.
 • Fotografies de l’estat anterior a l’inici de les obres.
 • Documentació que acredita la titularitat sobre l'immoble objecte de l'obra o inversió, o títol jurídic que n'habiliti l'ús i autorització de la persona propietària per poder dur a terme les actuacions en cas que el local sigui en règim de lloguer o de cessió.
  • El MCECC facilitarà un document de model de cessió d'espai a aquells centres que el necessitin. Demaneu ajuda al vostre promotor/a o envieu un correu a: secretaria.mcecc@peretarres-org
 • Declaració responsable que es trobarà en el moment de presentar la sol·licitud.

Criteris

 • Antiguitat del local objecte de la inversió.   
 • Titularitat del local objecte de la inversió
 • Viabilitat tècnica del projecte. Es valorarà la coherència entre objectius i resultats.   
 • Impacte social i econòmic de l'activitat i el servei
 • Nombre d'infants que han participat en les activitats d'educació en el lleure desenvolupades per l'entitat durant el curs 2022/2023
 • Per poder atorgar la subvenció, cal que l'actuació obtingui un mínim de 50 punts sobre 100, que és la puntuació màxima establerta, i que s'hagi obtingut com a mínim 10 punts en l'apartat c) de la base 18.1 relativa a la viabilitat tècnica del projecte.
 • La superació d'aquest requisit no dona per si mateixa cap dret a obtenir l'atorgament de la subvenció. Dependrà de la disponibilitat de pressupost.

Presenta candidatura per acollir les trobades 2025!

Presenta candidatura per acollir les trobades 2025!

21.11.23

L’elecció de les localitzacions de les Trobades del Moviment es realitza seguint criteris d’equilibri territorial per tal d’implicar de forma anual, diferents Zones i Territoris on el MCECC hi té presència.

En aquest sentit, el Consell Directiu es planteja continuar avançant en aquesta línia amb un nou mecanisme de participació que permeti la presentació de candidatures per tal d’acollir les trobades del Moviment i així implicar de forma més activa els Centres i Clubs d’Esplai i els seus equips de monitors/es, tot facilitant també la sostenibilitat i viabilitat de les trobades. 

Termini

D’aquesta manera, en aquests moments, s’obre el termini de presentació de candidatures per part dels Centres i Clubs d’Esplai per les trobades del 2025. El procés restarà obert fins al pròxim 7 de gener.  

Procediment

Aquells esplais interessats a presentar una candidatura, caldrà que emplenin el següent document i el facin arribar a secretaria.mcecc@peretarres.org amb còpia al seu promotor/a i membres del Consell Directiu de referència dins del termini establert.  

Un cop finalitzat el període de presentació de candidatures, el Consell Directiu en farà un filtratge previ que seguirà uns criteris determinats: 

 • La no repetició d’una població o territori si recentment s’ha celebrat una trobada en aquell espai. 
 • Viabilitat econòmica de la trobada. 
 • Facilitats pel que fa a l'existència i connexió amb transport públic. 
 • Altres criteris que es cregui convenient tenir en consideració pel Consell Directiu atenent les circumstàncies del moment.  

Després d’avaluar les diferents propostes, el Consell Directiu comunicarà als representants de les diferents candidatures si la seva prosperarà i es portarà a l’Assemblea o si, per contra, donades les pertinents explicacions, l’òrgan polític del Moviment s’ha vist obligat a denegar-la.  

Les candidatures acceptades hauran de realitzar una breu presentació davant l’Assemblea defensant la seva candidatura seguint els criteris que s’indicaran des del Consell Directiu. 

L’elecció definitiva, en aquesta edició, recaurà, però, en el Consell Directiu després d’un debat intern on es ponderin els diferents elements presentats davant l’Assemblea.  

Tot i això, a mitjà termini el Consell Directiu té la voluntat que tot el procés decisori acabi recaient plenament en l’AGO i els seus integrants a través de mecanismes que permetin combinar una decisió sobirana i el compliment d’uns estàndards tècnics de mínims de les candidatures que assegurin la viabilitat d’aquestes.

Requisits

A continuació, s’exposen els criteris mínims amb els quals haurà de comptar cada candidatura per poder ser acceptada en primera instància per la valoració inicial del Consell Directiu. 

 • Comptar com a mínim amb un Centre o Club d’Esplai del MCECC al municipi. 
 • Que el Centre o Club d’Esplai pugui aportar un mínim de 5 monitors/es o exmonitors/es a la comissió organitzadora.  
 • Que el municipi disposi de:  
 • Un o més centres educatius, prioritàriament de titularitat municipal, concertada o privada.   
 • Un o més pavellons coberts o espais anàlegs on pernoctar (o per utilitzar en cas de pluja). 
 • Un espai gran limitat o de fàcil limitació dels accessos. 
 • Facilitat de transport: 
 • Proximitat amb el transport públic. 
 • Zona d’aparcament per autocars. 

També es valorarà: 

 • L’existència d’entitats de cultura popular al municipi i el seu vincle amb l’esplai. 
 • La xarxa o vincles del Centre o Club d’Esplai amb altres agents territorials. En aquest punt també es tindrà en compte si la Zona o el Territori i els seus Centres i Clubs d’Esplai tenen una predisposició favorable per la candidatura i si volen participar-hi activament.  
 • La disponibilitat de proveïdors locals segons criteris de sostenibilitat pels àpats o per altres necessitats.  
 • El contacte previ amb l’Ajuntament i la predisposició d’aquest envers la trobada. 

Finalment, cal destacar que una candidatura pot ser presentada i defensada de forma conjunta per més d’un Centre o Club d’Esplai en el cas de municipis on el Moviment disposa de més d’un centre federat.  

 • Per qualsevol dubte o consulta podeu escriure a secretaria.mcecc@peretarres.org o bé adreçar-vos al vostre promotor/a i/o membre del Consell Directiu de referència.    

Junts i juntes construïm el Moviment!

#SomMoviment, som @EsplaisMCECC!

Coneixem la nova promotora de Lleida, Urgell i Solsona

Coneixem la nova promotora de Lleida, Urgell i Solsona

15.12.23

La Gemma Terré, qui ha estat acompanyant els Centres d'Esplai del Moviment dels territoris Lleida, Urgell i Solsona durant els darrers anys, emprèn una nova etapa professional. Li agraïm la dedicació i la tasca desenvolupada durant tot aquest temps!

Ara, l'Àngela Utrilla Sánchez s'incorpora a l'Equip Tècnic del Moviment com a promotora d'aquests territoris. És diplomada en Educació Social per la Universitat de Lleida. Actualment forma part del Centre d’Esplai La Costereta de Bell-lloc d'Urgell.

Junts i juntes construïm el Moviment!

#SomMoviment, som @EsplaisMCECC!

recurs
Fem Camí

Agenda

dissabte, 25 de maig

Jornada de Monitors i Monitores

dimecres, 29 de maig

Termini de Sol·licitud de Beques per activitats d'estiu

dissabte, 01 de juny 09:00h

Consell de Responsables Territorials (CRT)

diumenge, 02 de juny 11:00h

Z09 - Trobada Territorial de monitors i monitores

Vallirana

dimarts, 04 de juny 20:00h

Z03 - Reunió territorial

A determinar

dimarts, 04 de juny 20:30h

Z12 - Reunió Territorial

Centre de Colònies i Esplai Xiribec

twitter facebook instagram spotify telegram youtube

El MCECC el formen:

Fundació Pere Tarrés Fundació Verge Blanca Fundació Santa Maria de Siurana Fundació Cruera FEMN Fundació Esplai Girona
Consulta qui contribueix a l'acció del Moviment