Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull  

E-Campus fora de servei temporalment

E-campus Entra

Ha oblidat la contrasenya i/o usuari?

 
   Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés    Blog professorat facultat
Inici | Cerca el teu curs | Castellano | Contacte | Sol·licitud d'informació | | Intranet | Fundació Pere Tarrés | Biblioteca

Convalidacions i reconeixements

 

Pots sol·licitar un estudi acadèmic del teu expedient anterior, en cas d'haver cursat algun pla d'estudis anterior a la titulació que vols cursar, o bé estudis universitaris oficials, totalment o parcialment, que condueixim a l'obtenció d'una titulació acadèmica. És un tràmit previ, resultant de l'anàlisi de l'expedient de la teva primera carrera i de la comparació d'aquest amb el pla d'estudis de la formació que desitges cursar.

El reconeixement de crèdits consisteix en l'acceptació per part de la facultat dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns estudis oficials de la mateixa Facultat o d'una altra, són computats en estudis diferents per tal d'obtenir un títol oficial. La resolució d’aquest estudi que emet la Comissió de transferències o reconeixements de la Facultat s’aplicarà a l’expedient acadèmic del sol·licitant.

En el moment d'efectuar la sol·licitud de Transferència / Reconeixement de crèdits és imprescindible presentar la documentació següent, al Servei d’Atenció als Estudiants:

  • Formulari de sol·licitud d’estudi d’expedient.
  • Certificat acadèmic oficial: Sol·licitud de documentació. NOTA: La documentació sol·licitada i preparada es guardarà durant els tres mesos posteriors a la data d’avís per la seva recollida.
  • Fotocòpia dels programes d’aquelles assignatures, cursades i superades, susceptibles de transferència o reconeixement, degudament segellats pel centre corresponent.
  • Fotocòpia del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent.
    Aquest estudi d’expedient es realitzarà previ abonament de la taxa acadèmica de 40 €. Per qualsevol consulta adreça't al telèfon 93 415 25 51 o a Secretaria.Facultat@peretarres.org.

 

Preguntes més freqüents

 

1.- Què és el reconeixement de crèdits?

2.- Quina diferència hi ha entre adaptació i reconeixement?

3.- Quins tipus de reconeixements hi ha?

4.- Quina documentació he de presentar per a demanar els reconeixements?

5.- De quines assignatures o activitats acadèmiques puc sol·licitar el reconeixement de crèdits?

6.- Com i quan he de demanar el reconeixement de crèdits?

7.- He de pagar els crèdits de les assignatures reconegudes?

 

1. Què és el reconeixement de crèdits?

Un reconeixement fa referència a l’acció de comparar les competències adquirides en una assignatura superada en una titulació universitària amb una assignatura del pla d’estudis de la titulació que es vol cursar. Quan la coincidència entre aquestes és elevada (80%) es procedeix a reconèixer l’assignatura de destí la qual tindrà la qualificació numèrica obtinguda en els estudis prèviament cursats. 

Les assignatures reconegudes no les has de cursar.

 

2. Quina diferència hi ha entre adaptació i reconeixement?

El reconeixement de crèdits es realitza entre assignatures de diferents titulacions i l'adaptació es realitza quan es trasllada l'expedient d'una universitat o quan canvia el pla d'estudis, sempre dintre de la mateixa titulació. En l’adaptació es manté la qualificació quantitativa i qualitativa del pla vell.3. Quins tipus de reconeixements hi ha? 

  • Reconeixements automàtics: En el cas de ser un/a estudiant provinent del CFGS-Animació sociocultural o CFGS-Integració social es reconeixen algunes assignatures del pla d’estudis del Grau en Educació social i del Grau en Treball social. En el cas de ser un/a antic/ga estudiant de la Facultat d’Educació social i Treball social Pere Tarrés que has cursat estudis de primer cicle (diplomatura, grau) es realitza la comparació entre el pla d’estudis cursat i el de destí i s’apliquen el reconeixements oportuns.
  • Reconeixements no automàtics: En el cas de ser un/a estudiant provinent d’estudis universitaris iniciats o finalitzats que vols accedir a alguna titulació oficial hauràs de sol·licitar un estudi d’expedient. També existeix el reconeixement d’experiència professional sempre i quan aquesta estigui vinculada als estudis que desitges cursar i puguis justificar-la documentalment.

 

4. Quina documentació he de presentar per a demanar els reconeixements? 

Si accedeixes per primera vegada a la Facultat has d’emplenar el document IQ-FACU-015 i adjuntar la fotocòpia del DNI/NIE, el certificat acadèmic oficial dels estudis cursats amb les qualificacions obtingudes, els programes de les assignatures segellats pel centre de procedència i certificats d’experiència professional (si és el cas).

Si ets antic/ga alumne/a has d’emplenar el document IQ-FACU-015 i adjuntar la documentació de la formació universitària realitzada en altres universitats (si és el cas) i certificats d’experiència professional (si és el cas).

Una vegada realitzat l’estudi se’t comunicarà la resolució per correu electrònic.

Has de presentar / enviar per correu ordinari aquesta documentació al Servei d’Atenció als Estudiants de la Facultat (c/ Santaló 37, Barcelona 08021).

 

5. De quines assignatures o activitats acadèmiques puc sol·licitar el reconeixement de crèdits?

Qualsevol assignatura cursada en un altra titulació (troncal, obligatòria, optativa) pot ser reconeguda. La nota que es trasllada al teu expedient és l’ obtinguda en l’assignatura d’origen cursada.
També et poden reconèixer crèdits després d'haver realitzat alguna activitat de caràcter universitari (curs, seminari, jornades, escola d’estiu de la universitat...). En aquest cas els crèdits reconeguts tindran la qualificació d'apte i no comptabilitzarà a efectes de ponderació de l'expedient.

 

6. Com i quan he de demanar el reconeixement de crèdits?

Per al reconeixement de crèdits cal que presentis una sol·licitud d’estudi d’expedient en el Servei d’Atenció als Estudiants de la Facultat (c/ Santaló 37, Barcelona 08021) amb la màxima antelació respecte el moment de realitzar la matrícula.

La resolució de l’estudi d’expedient se t’aplica a l’expedient acadèmic quan ha estat aprovada per la Comissió de reconeixements de la Universitat Ramon Llull.

 

7. He de pagar els crèdits de les assignatures reconegudes? 

Sí. El reconeixement de crèdits té una taxa associada que varia en funció de si ets antic/ga alumne/a de la Facultat o no, o de si es tracta de reconeixement de formació universitària cursada a la Facultat o d’experiència professional (consultar taxes).

 © Fundació Pere Tarrés | Avís legal | Mapa de la web | Accessibilitat | Contacte