FPT

FORMULARI DE BAIXA
FORMULARIO DE BAJA


Per tal que la baixa es faci efectiva heu d'omplir els camps següents (tots els camps són obligatoris):
Para que la baja se haga efectiva, tenéis que rellenar los campos siguientes (todos los campos son obligatorios):

Nom
Nombre

Cognoms
Apellidos

E-mail

Vull donar-me de baixa de
Quiero darme de baja de

SMS

E-mailings

Correu postal / Correo postal

FPT

FORMULARI DE MODIFICACIÓ DE DADES
FORMULARIO DE MODIFICACIÓN DE DATOS


Nom
Nombre

Cognoms
Apellidos

Adreça
Dirección

Població
Población

C.P.

Telèfon
Teléfono

Fax

E-mail