Troba el teu curs

Millora de l'acció social mitjançant la transformació digital


Codi Curs
14242

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
03/10/2022

Data Fi
15/11/2022

Hores teòriques
220 h

Hores pràctiques
0 h

0€

100% subvencionat. Modalitat aula virtual amb sessions puntuals presencials en horari de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres

Codi Curs: 14242

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 03/10/2022

Data Fi: 15/11/2022

Hores teòriques: 220 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 0€

Descripció

Innovar, supervisar i desenvolupar planificacions estratègiques i programes d'intervenció socials destinats a la intervenció socioeducativa, sociosamitària, inserció laboral i dinamització comunitària mitjançant les noves tecnologies; liderant el procés de transformació digital dels projectes i organitzacions socials; així com, reforçar les competències comunicatives en l'era digital i incorporar bones pràctiques basades en criteris ètics de l'ús de les TIC al servei de l'acció social

Què aprendràs?

MÒDUL 1 – TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN L'ACCIÓ SOCIAL (30h)
• Evolució de les noves tecnologies en el món i a l'acció social: perspectiva socioeconòmica de la bretxa digital.
• Implicacions de la transformació digital en el tercer sector: beneficis i riscos. Transformació digital de les organitzacions socials. Coordinació d'equips interns i coordinació interprofessional. Acompanyament i cura de les persones
• Anàlisi d'innovació digital aplicada a l'acció social, en l'atenció de los col·lectius vulnerables. Competències digitals del professional de l'acció social. Potencialitats i barreres davant l’ús de la tecnologia (tecnofobia). Ètica, valor i pensament crític quant a l'ús de les tecnologies a l'acció social.
• Diversitat a l'apropament dels recursos tecnològics: Teoria crítica, posthumanisme i transhumanisme. Ètica aplicada a l'entorn digital social. Presa de decisions a l'elecció de la tecnologia (codi obert, iniciatives compartides i protecció de dades)
• Habilitats comunicatives en l'era digital per reforçar el vincle amb les persones. Identificació de mitjans de comunicació virtual per a l'atenció sociosanitària i socioeducativa, Gestió de les emocions en la comunicació digital (verbal, escrita, "tuitejades").
• Aplicació de l'entrevista personal en línia com a eina de seguiment i acompanyament socioeducatiu. Pla de Treball i seguiment tutorial amb nens i famílies. Atenció a les urgències i situacions ad hoc. Relació d'ajuda i atenció a les situacions de vulnerabilitat. Atenció als nens, adolescents i joves. Atenció des dels Serveis Socials. Atenció mitjançant videoconferències.
• Aplicació d'estratègies comunicatives per enfortir el vincle amb les persones mitjançant les tecnologies. Comunicació efectiva i les seves barreres.

MÒDUL 2 – DIGITALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE PROJECTES SOCIALS (50h)
• Introducció a la gestió moderna de projectes: el projecte, l'organització, el project manager, els cicles de vida i enfocs de gestió.
• Definició i inici del projecte: alineament estratègic del projecte, anàlisi SWOT/TOMA, factors crítics d'èxit, escenaris i alternatives, Project Charter, i elements de planificació amb software
• Planificació del projecte: comunicació i Stakeholders, rols i responsabilitats, execució, seguiment, control i tancament del projecte amb eines digitals
• Execució, seguiment i control: gestió integrada del canvi. avaluació de l'impacte social: eines i recursos, tancament i avaluació del projecte
• Identificació de recursos tecnològics per a la gestió de projectes en l'acció social: Software de gestió de projectes i intel·ligència artificial.
• Digitalització de la feina en equip: definició d'objectius, processos i tasques, classificació de rols i responsabilitats, coordinació interprofessional mitjançant les TIC, lideratge en l'era digital, supervisió i coordinació d'equips virtuals, eines i recursos
• Supervisió i coordinació d'equips virtuals: lideratge en l'era digital, coordinació interprofessional mitjançant les TIC, proximitat i complicitat en les eines de desenvolupament, feedback & feedforward, factors claus a l'inici i final d'un projecte o procés d'eines per a l'avaluació, definició i seguiment de KPI 's. SMART vs VIM SMAR
• Gestió de dades a l'era digital per a l'acció social: recollida de dades i diagnòstic: eines per a la detecció de necessitats socials, emmagatzematge de les dades: recursos i processos, anàlisi de la informació: de les dades a la informació i al coneixement

MÒDUL 3 – INNOVACIÓ A LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA I LA INSERCIÓ LABORAL (55h)
• Identificació de les plataformes virtuals d'aprenentatge en l'àmbit socioeducatiu. Integració de les tecnologies en els processos educatius: aprenentatge en xarxa. Sistemes de gestió de continguts per a l'aprenentatge (LCMS), Machine learning, Entorns gestionats d'aprenentatge (MLE). Sistemes de gestió d'aprenentatge (LMS). Gestió oberta dels recursos d'aprenentatge.
• Classificació d'eines virtuals d'aprenentatge virtual segons diverses categories d'ús. Eines de comunicació i relacióo: recursos web, microblogging, mons virtuals, realitat augmentada, xarxes socials. Eines de creació comuna de continguts: wikis, mapes mentals, qüestionaris i formularis, suites de creació de continguts en línia. Eines per a la publicació de continguts: presentacions multimèdia, mitjans socials, geolocalització. Agregació i autogestió: marcadors socials, gestors documentals i bibliogràfics. Eines d'anotació: lectors de feeds, agregadors web, ofimàtica en el núvol, note-taking i to-do-lists. Classificació d'eines virtuals d'aprenentatge virtual segons diverses categories d'ús. Eines de cocreació (padlet, fluxos de treball)
• Recursos, metodologies i tècniques digitals d'intervenció socioeducativa: eEducation aplicada a la Intervenció socioeducativa, gamificació digital, game studies aplicats a l'àmbit socioeducatiu, serious games com a recurs lúdic-educatiu, story telling i flipped classroom
• Identificació dels models d'acció socioeducativa digital inclusius i integrals en situacions de vulnerabilitat: detecció de situacions de risc i orientar en la seva gestió a distància, didàctica i acompanyament de reforç escolar en els recursos socioeducatius, identificació de les pautes educatives per a l'acompanyament amb les famílies en situacions d’aïllament i vulnerabilitat.
• Utilització de les noves tecnologies en l'orientació vocacional: tecnologies de la informació i la comunicació en l'orientació vocacional., eines per a l'alfabetització digital en relació amb l'ocupació, experiències innovadores sobre l'ús de les TIC en orientació vocacional.
• Planificació d'un projecte de cerca de treball a la xarxa: canals de recerca de feina a través d'Internet, networking online, planificació d'estratègies de recerca de feina mitjançant les TIC.
• Identificació de recursos digitals per a la candidatura: presentació virtual (videocurrículum) i portafolis digitals

MÒDUL 4 – SUPERVISIÓ DE PROGRAMES D'INTERVENCIÓ SOCIOSANITÀRIA I DINAMITZACIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA MITJANÇANT LES TECNOLOGIES (45h)
• Ordenació dels serveis assistencials telemàtics per a la intervenció sociosanitària: recursos digitals per a l'assistència telemàtica de persones dependentes, beneficis i limitacions de la implementació de les noves tecnologies en els serveis assistencials
• Identificació de tecnologies innovadores en els Serveis d’atenció Domiciliaria: robòtica, domòtica i wearables per millorar la comoditat i la seguretat de les persones malaltes en el domicili, apps per a persones dependents i els seus cuidadors/es, impressions 3D en el camp de l'atenció sociosanitària, i tecnologia sanitària al servei de l'atenció domiciliaria.
• Coordinació interprofessional per a l'atenció centrada la persona mitjançant les noves tecnologies: eSalut i telemedicina: optimització de la comunicació amb els serveis sociosanitaris, deontologia derivada de la implementació de les TIC en l'atenció sociosanitària, protecció de dades i confidencialitat.
• Desenvolupament de plans estratègics per a la inclusió dels col·lectius vulnerables en la participació comunitària: tecnologia més accessible: recursos opensource per a la inclusió social, e-Participació i relacions col·laboratives i e-Gobernabilitat
• Supervisió i coordinació de projectes de comunitats virtuals col·laboratives amb diferents col·lectius i propòsits de participació social: comunitats virtuals col·laboratives per a la dinamització social i comunitària, recursos i tasques per al desenvolupament de projectes de comunitats virtuals i eines de supervisió i avaluació.
• Anàlisis en l'àmbit internacional de les tecnologies aplicades per millorar la dinamització social i comunitària: projectes internacionals d'àmbit públic i privat i bones pràctiques i estàndards de qualitat.
• Identificació d'eines i recursos digitals per a la dinamització comunitària: app sociocomunitàries i (Localitzadors) satèl·lits i drons: ús de diagnòstics comunitaris

MÒDUL 5 – TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES ORGANITZACIONS DEL TERCER SECTOR (40h)
• Aplicació d'un procés de transformació i innovació digital de les organitzacions: lideratge 4.0 i agilisme.
• Formulació d'un projecte de digitalització de la gestió d'entitats Socials: software per la gestió de persones, de gestió econòmica i comercial: CRM, RP i quadres de comandament i software de gestió interna i comunicació
• Anàlisis de la legalitat de la transformació digital. Bases legals i legislació aplicada a la transformació digital
• Elaboració d'un protocol de seguretat i protecció de dades: detecció de riscos en ciberseguretat, protegeix dispositius i continguts digitals

Metodologia

Aquesta formació es basa en el desenvolupament de competències, amb metodologies que promouen la seva adquisició i avaluació constant. Els Mòduls es treballaran a partir d'unes hores teòriques i sessions pràctiques.

Es recomana l'aprenentatge col.laboratiu, que potencia l'aprenentatge grupal, el treball conjunt per generar empoderament i desenvolupament, impulsant l'aprenentatge socialitzat i no només l'individual. La vivència del grup, el treball pràctic, l'aplicació i la valoració conjunta són fonamentals per aconseguir els objectius.
Part d'una avaluació i autoavaluació de les pròpies competències digitals, per conduir el desenvolupament de les mateixes durant tot el programa.

Titulacions

Titulacions

professorat

ANA SESÉ TAUBMANN

PEDRO ÁLVAREZ PRADO

ADRIA CUENCA LARA

CAROLINA CAÑELLAS BASTUS

Requisits


Complir com a mínim algun dels següents requisits:
- Títol de Grau universitari o equivalent en ciències socials o de l'educació,
preferentment en Educació Social i Treball Social.
- Títol de Postgrau (Màster) o equivalent en ciències socials o de l'educació,
preferentment en Educació Social i Treball Social.
- Altres acreditacions/titulacions: títol de Grau o equivalent d'altres
àrees.

Es requereix experiència en l'àmbit de l'acció social de més de 3 anys
quan la titulació universitària no sigui de l'àrea de les ciències socials o de l'educació

Millora de l'acció social mitjançant la transformació digital

0€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15