Qualitat
Sistema qualitat Transparència Enquestes/inserció laboral Rànquings Acreditacions UtQ

Sistema de qualitat

El Manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat – SGIQ defineix la política de qualitat del centre i la concreció d’aquesta en els diversos processos de gestió. Va ser presentat a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per a la seva avaluació en la convocatòria AUDIT 2010 i va ser valorat positivament el 27 de maig de 2011. Posteriorment va ser adaptat a la Norma ISO—9001-2008, que es va auditar el maig de 2014 amb un resultat satisfactori. A finals de 2014 la Facultat va passar pel procés d'acreditació, en el cas de les titulacions, i per la certificació del sistema, fruit d'una prova pilot, per part d'AQU, essent el primer centre universitari de Catalunya que assoleix l'acreditació de totes les seves titulacions oificials i la certificació del sistema de qualitat.

Podeu tenir accés a:

Dins del seguiment, revisió i millora del sistema, s'inclouen diversos instruments, uns dels quals són les enquestes de satisfacció dels diferents agents.

Pel que fa a la satisfacció dels nostres estudiants amb l'activitat docent la mitjana de la Facultat va ser del 83,75% (curs 16/17).

D'ençà del Procés d'Acreditació, els Informes de Seguiment de les Titulacions han quedat substituïts per l'Informe de Seguiment de Centre: Informe de Seguiment de Centre 17/18.

A més, per garantir la sostenibilitat i la responsabilitat de la nostra entitat, es realitza un seguiment constant del pressupost. S’apliquen polítiques i procediments sistemàtics de control de la gestió econòmica pel que fa a l’avaluació i l’autorització en la contractació de proveïdors, la realització de compres, la facturació i el pagament, seguint uns criteris de sostenibilitat econòmica, qualitat i ètica.

Cada any ens sotmetem a una auditoria de comptes a través de BDO. La Fundación Lealtad certifica l’informe de transparència i bones pràctiques a la Fundació Pere Tarrés, que es pot consultar a www.fundacionlealtad.org.