Serveis als estudiants

Servei d'Atenció als Estudiants i Secretaria Acadèmica

Quin és el nostre horari del Servei d’Atenció als Estudiants?

IMPORTANT

Ateses les indicacions de les autoritats sanitàries per l’afectació del COVID-19, l'atenció al públic es farà telemàticament a partir del 16 de març de 2020. Per això, demanem que us adreceu a infofacultat@peretarres.org  per a informació sobre titulacions, o a secretaria.facultat@peretarres.org per a informació sobre preinscripció, matrícula, tramitació de títols, instàncies o certificats, entre altres. Per a qualsevol altre dubte, podeu adreçar-vos a al telèfon 934152551

El nostre horari d’atenció és el següent:

De novembre a maig:

 • dilluns i dimecres de 9.30 h a 18 h
 • dimarts i dijous de 9.30 h a 15 h
 • divendres de 9.30 h a 18 h (de 12 h a 13.30 h tancat)

De juny a octubre: 

 • dilluns a divendres de 9.30 h a 18 h (divendres de 12 h a 13.30 h tancat)

 

Com puc demanar el títol?

Pots sol·licitar el títol, bé presencialment al Servei d’atenció als estudiants o per  correu postal.

La documentació que necessites per demanar un títol és:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
  • Títol original i fotocòpia compulsada que et va donar accés a l’estudi: PAU, CFGS, majors de 25 anys, grau, diplomatura, llicenciatura, etc.
  • Resguard del pagament de la taxa actual: 266 euros. En el document de sol·licitud trobaràs el núm. de compte. També pots fer l’abonament de la taxa, en efectiu o targeta al Servei d’Atenció als estudiants.
  • Sol·licitud omplerta. N’hi ha dos models diferents segons l’estudi.
   • Si vols demanar títol de grau o màster oficial. En aquest enllaç pots descarregar-te la sol·licitud.
   • Si vols demanar el títol de màster propi, diploma d’especialització, expert universitari o postgrau. En aquest enllaç pots descarregar-te la sol·licitud.

 

Quan tindré el resguard del títol?

Si el tràmit de sol·licitud de títol s’ha fet personalment a secretaria, el resguard del títol te’l donem en el mateix moment. Si el tràmit s’ha fet per correu postal, el resguard s’enviarà a l’adreça que ens indiquis.

És important saber que el resguard del títol és un document que te la mateixa validesa que aquest.

 

Quan tindré el títol original?

La recepció del títol original és aproximadament de 2 anys. Quan ens arribi t’avisarem per correu electrònic. És important, doncs, que ens avisis de qualsevol canvi en la teva adreça electrònica, bé per telèfon 93-415 25 51 o per correu electrònic: secretaria.facultat@peretarres.org.

 

Com puc recollir el títol?

Si el títol és de grau o màster universitari

La recollida l’ha de fer personalment l’alumne a les nostres oficines del Servei d’Atenció als Estudiants de la Facultat.

En cas que no puguis venir personalment, tens les següents opcions:

   • Podrà venir a recollir-ho una tercera persona amb poders notarials.
   • Si resideixes fora de Catalunya, et podem enviar el títol a través de la Delegació o Subdelegació de Govern de la teva província de residència.

Si el títol és màster propi, formació de postgrau, diploma o expert universitari

La recollida l’ha de fer personalment l’alumne a les nostres oficines del Servei d’Atenció als Estudiants de la Facultat.

En cas que no puguis venir personalment, tens les següents opcions:

   • Podrà fer-ho una tercera persona amb autorització per escrit presentant una fotocòpia del DNI de l’interessat/da.
   • Per les persones residents fora de la província de Barcelona és possible fer aquest tràmit per correu postal. En aquest cas, cal enviar el resguard del títol i fotocòpia del DNI de l’interessat al Servei d’Atenció als Estudiants de la Facultat (carrer Santaló 37, 08021 de Barcelona) i demanar expressament fer el tràmit per aquesta via indicant-nos l’adreça de destí.

 

Com puc demanar un certificat acadèmic, programes d’assignatures i/o plans d’estudis?

Si necessites documentació acadèmica com ara un certificat, programes de les assignatures que hagis cursat amb nosaltres o pla d’estudis, l’has de demanar mitjançant l’imprès de sol·licitud, que el trobaràs en aquest enllaç.

 

Quin preu té la sol·licitud d’un certificat acadèmic, programes d’assignatures i/o plans d’estudis?

Les taxes d’aquests documents les trobaràs:

 

Com puc demanar un estudi d’expedient?

Si tens una titulació universitària d’una altra universitat o d’un pla anterior (diplomatura) i vols estudiar amb nosaltres, pots demanar un estudi del teu expedient acadèmic per saber quines assignatures es podran reconèixer.

La sol·licitud d’estudi d’expedient, la documentació necessària i més informació, la trobaràs en aquest enllaç.

Quin cost te?

La taxa d’un estudi d’expedient és de 49 €.

Quan tindré una resposta a l’estudi d’expedient?

La resposta la rebràs per correu electrònic, en uns 20 dies aproximadament.

 

Com puc compulsar documentació acadèmica? (títols i certificats acadèmics)

La compulsa és l’acte de legalitzar la còpia o fotocòpia d’un document oficial certificant la seva coincidència amb l’original i s’ha de fer presencialment al Servei d’Atenció als Estudiants.

Quin cost te?

La taxa de la compulsa és de 5 € per document.

 

On puc trobar la normativa de la Facultat?

La normativa està recollida en la Guia de l’estudiant i la trobaràs en aquest enllaç.

 

Com puc accedir a un estudi de grau?

Aquí tens les vies d’accés que et donaran dret a poder estudiar un grau amb nosaltres.

   • COU o batxillerat LOGSE + PAU (totes les opcions).
   • Cicles formatius de grau superior (CFGS), FP de 2n grau (FPII), Mòduls professionals de 3r grau (MP3).
   • Haver superat la prova d’accés per a més grans de 25 anys.
   • Haver superat la prova d’accés per a més grans de 45 anys, sense titulació acadèmica o experiència laboral.
   • Acreditar experiència laboral o professional per a més grans de 40 anys.
   • Estar en possessió d’una titulació universitària: diplomats, llicenciats, graduats i assimilats.
   • Estudis universitaris iniciats.

Per accedir als estudis de grau procedents de sistemes educatius estrangers:

   • En el cas dels sistemes educatius estrangers provinents d’estats membres de la Unió Europea, de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) o provinents de països amb conveni de bilateralitat, es pot accedir al grau amb la credencial (acreditació) de la UNED (UNEDasiss).
   • En els cas dels sistemes educatius estrangers fora de la Unió Europea (de l’EEES) i que no hi hagi conveni amb l’estat espanyol, cal l’homologació del títol de batxillerat o equivalent del Ministeri d’Educació de l’estat espanyol. En cas de no tenir l’homologació d’aquests estudis, s’haurà de presentar el resguard que acrediti que l’homologació dels estudis de via d’accés està en tràmit. El tràmit de l’homologació s’ha de fer mitjançant el Departament d’Ensenyament de Catalunya o a través del Ministeri d’Educació.

Pots ampliar informació en aquest enllaç

 

Com puc pagar una matrícula de grau?

El pagament de la matricula es pot realitzar en:

   • Únic rebut: 100% del cost de la matrícula.
   • Fraccionat en 4 pagaments: 20% en el moment de formalització de la matrícula, aquest pagament es pot fer per ingrés bancari o en qualsevol oficina de CaixaBank. La resta de pagaments son per domiciliació bancària en les dates següents: 30% al setembre, 30% al novembre i 20% al març.

 

Com puc accedir a un estudi de màster universitari?

Les vies d’accés que et donaran dret a poder estudiar un màster universitari amb nosaltres son:

   • Diplomatura
   • Llicenciatura o assimilat
   • Grau

Pots ampliar informació en aquest enllaç.

 

Com puc pagar una matrícula de màster universitari?

El pagament de la matrícula es pot realitzar en: 

   • Únic rebut: 100% del cost de la matrícula
   • Fraccionat en 4 pagaments: 20% en el moment de formalització de la matrícula, aquest pagament es pot fer per ingrés bancari o en qualsevol oficina de CaixaBank. La resta de pagaments son per domiciliació bancària en les dates següents: 30% al desembre, 30% al febrer i 20% a l’abril.

 

Com puc accedir a un estudi de màster propi, diploma d’especialització o títol d’expert universitari?

Les vies d’accés que et donaran dret a poder estudiar un estudi propi amb nosaltres son:

   • Diplomatura
   • Llicenciatura o assimilat
   • Grau

Es reserva el 20% de les places disponibles per a aquells participants que no estiguin en possessió de cap títol universitari oficial que dona accés a la formació.  Sempre que superin els criteris d’avaluació estipulats, gaudiran d’un Diploma d’Extensió Universitària acreditatiu d’assistència (màster i diploma d’especialització)  o un Certificat d’Extensió Universitària  (títol d’expert universitari).  Els tràmits administratius de matriculació seran els mateixos que per a la resta de participants. 

Pots ampliar informació en aquest enllaç.

 

Com puc pagar una matrícula a un estudi de màster propi, diploma d’especialització o títol d’expert universitari?

El pagament de la matrícula es pot realitzar en: 

   • Únic rebut: 100% del cost de la matrícula.
   • Fraccionat en 4 pagaments: 20% en el moment de formalització de la matrícula, aquest pagament es pot fer per ingrés bancari o en qualsevol oficina de CaixaBank. La resta de pagaments son per domiciliació bancària en les dates següents: 30% al desembre, 30% al febrer i 20% a l’abril.

 

Quin preu tenen els tràmits administratius?

Els preus dels tràmits administratius els pots trobar, consultant les taxes d’aquest curs i del proper a:

 

Altres serveis als estudiants?

   • Campus Virtual: En aquest espai podràs consultar les teves notes, el teu expedient, matrícula, notícies, el contingut d’assignatures, accedir al webmail, etc.
   • Biblioteca
   • Borsa de Treball
   • Beques i ajuts
   • Administració i custòdia dels expedient acadèmics.
   • Inscripcions i matrícula d’estudis oficials, propis i seminaris.

 

Com pots contactar amb nosaltres?

Ens trobaràs al c. Santaló, 37, 08021 Barcelona
Tel.: 93 415 25 51
E-mail: secretaria.facultat@peretarres.org