Pla de contingència específic per a emergències associades a la Covid-19

La Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, tai i com ha fet fins ara, durant el curs 21-22 seguirà d'acord amb les directrius del Pla Sectorial d'Universitats del Govern de Catalunya. Com sempre, la prioritat de la institució és la seguretat de tot l'alumnat, del personal docent i investigador, i de tot el personal administratiu i de serveis. 

A més a mes des del desembre del 2020 la Facultat ofereix el Serveis de Servei de Seguiment i Suport psicosocial.  

Aquest servei que té per objectiu donar-los suport en moments de dificultat puntuals. Principalment, està pensat per ajudar en situacions com malalties greus, Covid-19 o processos de dol o pèrdua. 

El servei està pensat per a tots aquells estudiants de graus i màsters que estan vivint una situació complicada i, tot i haver-ho consultat al tutor/a del pràcticum, les circumstàncies superen les seves responsabilitats. L’alumnat hi pot accedir per iniciativa pròpia o a partir de l’orientació dels tutors/es del pràcticum. 

Pla de contingència contra la Covid-19

Es tracta d’un espai d’escolta i d’orientació —no és un servei d’atenció terapèutica— que serà atès pel professor Pere Joan Giralt i, si fos necessari, es faria la derivació a altres serveis especialitzats. L’estudiant hi podrà accedir i demanar una entrevista per exposar la seva situació, tot i que també pot ser que la persona encarregada de les tasques d’escolta i assessorament es posi directament en contacte amb l’alumne, en casos positius de Covid-19 o per suggeriment d’un tutor/a. 

Es pot accedir per iniciativa pròpia de l’estudiant o per orientació dels tutors/es de pràcticum o directors/es de titulació . Durant aquest període el servei serà atès pel Pere Joan Giralt (pjgiralt@peretarres.url.edu).

Programes de postgrau i màster

Pel que fa als programes de postgrau i màster, la formació es realitzarà de manera presencial a les aules de la Facultat, que permeten la participació de tots els estudiants de cada programa amb les disposicions de distanciament entre estudiants exigides per la normativa sanitària.

Programes de grau

En relació amb els programes de grau, la mesura més estricta està relacionada amb els espais de les aules, ja que els grups són més nombrosos i cal respectar les distàncies de seguretat entre persones. Per tal de respectar la normativa, es preveu que els estudiants de grau puguin assistir presencialment a la Facultat, evitant la presència de tots els estudiants de grau el mateix dia, que es regula en funció del curs (1r, 2n, 3r, 4t) i del torn (matí o tarda).

Per aquest motiu s'han establert les mesures següents, que tindran vigència durant el primer semestre del curs:

 1. A la majoria de les assignatures, la docència es durà a terme combinant la presencialitat i la virtualitat (docència mixta).

 2. Per tal d'assegurar que l'estudiant té sessions presencials, s'ha previst una assistència a la Facultat de dos dies a la setmana per a tots els cursos (excepte 4t, que ja de manera ordinària hi assisteix un dia a la setmana):

  • 1r curs - matí: dilluns i dimecres.
  • 2n curs - matí: dimarts i dimecres.
  • 3r curs - matí: dilluns i dijous.
  • 4t curs: divendres.
  • La docència en torn de tarda de 1r, 2n i 3er curs serà presencial de dilluns a dijous i no es preveuen sessions virtuals, excepte a les assignatures optatives corresponents.

 3. En les assignatures procedimentals (Gestió de situacions de crisi, Habilitats socials i Tècniques d’entrevista) es mantenen els grups reduïts i s'assegurarà una sessió presencial setmanal per a cadascun dels grups.

 4. Els pràcticums es desenvoluparan amb normalitat.

Les classes presencials tenen com a finalitat presentar els aspectes teòrics bàsics de les assignatures, però se centren especialment en l'ús i l’aplicabilitat d'aquest coneixement, així com en la resolució de dubtes.

Formació on-line

Metodologia online

La Facultat combinarà les sessions presencials habituals amb un sistema de suport que recolza en un campus virtual on s’organitza la vida de tota la comunitat educativa. Cada titulació compta amb unes aules virtuals específiques on l'estudiant troba tots els recursos necessaris per assegurar el seu procés d'aprenentatge:

 • L’aula compta amb un conjunt d'eines didàctiques que s'afegeixen a les habituals del campus virtual, com són els espais de treball online sincrònics i asincrònics on el grup d'estudiants rep el suport i l'orientació del docent/tutor.
 • Cada aula virtual disposa de tot un conjunt de materials, sigui en forma de textos, guies de lectura, materials audiovisuals i vídeos explicatius elaborats pels docents o d'accés lliure relatius als temes clau del temari de l'assignatura.
 • Els estudiants disposen d'una exhaustiva Guia d'aprenentatge amb la presentació de l’assignatura, les competències que s’hi volen desenvolupar, els continguts de treball i el sistema d'avaluació.
 • Compten també amb les pautes d'avaluació contínua, amb una minuciosa presentació i calendarització de les activitats que constitueixen el conjunt de l'avaluació contínua de cada assignatura.

Juntament amb l’orientació tutorial, es potencia des del primer moment el treball cooperatiu entre estudiants amb l'ús d'estratègies formatives com pot ser l'anàlisi de casos, la resolució de problemes o les simulacions de situacions reals que han de gestionar-se en equips de treball interdisciplinaris, utilitzant els recursos generals explícitament per a la metodologia online i potenciant la identificació i utilització dels recursos disponibles en l’àmbit virtual.

Així, el sistema virtual ajuda a reforçar el sistema d'avaluació contínua incrementant el suport i la retroalimentació del procés educatiu de l'estudiant mitjançant les eines virtuals. Es diversifica també la tipologia d'activitats per al treball autònom de l'estudiant, de manera que pugui tenir coneixement de la seva progressió.

Formació específica per als docents

Per a la implementació d’aquest sistema de docènica la Facultat ha portat a terme una formació específica per a tot el professorat de la Facultat, en què s'ha aprofundit en l'ús de recursos i estratègies docents online. Aquesta formació complementa i aprofundeix les competències digitals que s'han anat desenvolupant durant el període de confinament.

Més informació