Inscripcions i descomptes Inscripcions i descomptes Normativa Normativa Projecte educatiu Projecte educatiu Activitats Activitats Programació setmanal Programació setmanal Casal de Nadal Casal de Nadal

Tria el més proper

TRIA PER EDATS

Quin casal vols?

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal
PARLEM ?
link

Normativa

1. Inscripcions, preu i forma de pagament

 • Les inscripcions a les activitats de vacances de la Fundació Pere Tarrés s’efectuen a través dels mitjans previstos per l’entitat (via telefònica, presencial a la seu del C. Numància, a l’entitat promotora o bé via telemàtica mitjançant la pàgina web).
 • Les places s’assignen per rigorós ordre d’inscripció, un cop introduïdes al nostre sistema d’inscripcions, fins a completar les disponibles. La Fundació Pere Tarrés es reserva el dret d'ampliar o disminuir el nombre de places d’una activitat o suspendre-la.
 • La inscripció només es farà efectiva amb el lliurament de tota la documentació, degudament emplenada, i un cop s’hagi realitzat el pagament íntegre del preu de l’activitat. Les famílies han de rebre per part de la Fundació Pere Tarrés el resguard d’inscripció on s’indicarà en quin estat es troba la inscripció i quina documentació ha estat lliurada.
 • Cal efectuar el pagament segons l’opció indicada i en els terminis establerts en el moment de fer la inscripció.
 • La Fundació Pere Tarrés està exempta del cobrament de l’Impost del Valor Afegit (IVA) segons la resolució de la Delegació d’Hisenda de Barcelona de 29 de Juliol de 1988. Exempció basada en l’article 14, apartat 1, del reglament de l’IVA. En data d’avui l’esmentada exempció correspon a l’article 20.3 de la llei 37/92.

2. Anul·lació de l’activitat, no presentació o abandonament de l’activitat

En el cas que un participant decideixi no participar en una activitat, haurà de comunicar-ho, per escrit, a la Fundació Pere Tarrés per tal que procedeixi a l’anul·lació de la inscripció.

El participant tindrà dret a la devolució de l’import satisfet segons aquestes indicacions:

 • Si l’anul·lació es produeix 21 dies abans de l’inici de l’activitat es retornarà el 90% de l’import.
 • Si l’anul·lació es produeix entre 21 i 10 dies abans de l’inici l’import a retornar serà del 60%.
 • En cas que l’anul·lació es produeixi en un termini inferior a 10 dies abans de l’inici de l’activitat no es retornarà cap import.
 • En cas que sigui la Fundació Pere Tarrés qui anul·li l’activitat es retornarà el 100% de l’import satisfet.
 • En cas de malaltia del participant o altres causes de força major, el retorn serà, com a màxim, del 90% de l’import d’inscripció. Serà necessari lliurar a la Fundació Pere Tarrés el document acreditatiu que justifiqui la causa de la baixa de l’activitat.

Si la modificació o anul·lació només afecta a una o més setmanes i no a tota l’activitat, el participant tindrà dret a la devolució aquestes condicions:

 • Si la modificació es produeix abans de 7 dies de l’inici de l’activitat es podrà efectuar el canvi sense cap cost per part del participant.
 • En cas d’anul·lació abans de 7 dies de l’inici de l’activitat es retornarà segons condicions generals d’anul·lació un 60% o 90% depenent de les dates en les que es produeixi.
 • Si la modificació o anul·lació es notifica en un termini inferior a 7 dies abans de l’inici de la setmana de Casal, no es retornarà cap import.
 • En cas de malaltia del participant o altres causes de força major, sempre que es produeixi en un termini inferior a 7 dies abans de l’inici de la setmana de Casal, només es retornarà l’import corresponent al càtering que serà de 20€ la setmana.
  En tots els casos, la Fundació Pere Tarrés disposarà de 3 mesos, a partir de la data de l’anul·lació, per realitzar el retorn dels diners corresponents. L’import a retornar es calcularà sempre aplicant les bases d’aquesta normativa.

En cas de no presentació del participant a l’activitat, sense previ avís, no es retornarà l’import d’inscripció satisfet.

En cas d’abandonament d’un participant durant el desenvolupament de l’activitat no es retornarà cap import d’inscripció i les despeses derivades de l’abandonament aniran a càrrec del participant.

3. Anul·lació i modificació d’activitats per part de la Fundació Pere Tarrés

 • La Fundació Pere Tarrés es reserva el dret d’anul·lar alguna de les seves activitats, així com el de modificar algun dels aspectes previstos en elles i en la seva programació.
 • Qualsevol anul·lació o alteració significativa de l’activitat o de la seva programació, que es dugui a terme abans de l’inici de l’activitat, serà comunicada al participant i aquest tindrà el dret de poder anul·lar la inscripció.

4. Normes durant el desenvolupament de l’activitat

 • Els participants de l’activitat hauran de respectar les normes de convivència establertes per part de l’equip de monitors i monitores relatives a horaris, les normes de conducta, la convivència i respecte vers l’equip de monitors/es i la resta de participants.
 • Els participants de l’activitat hauran de respectar les normatives i condicions d’ús de les instal·lacions en què es desenvoluparan les activitats.
 • Queda totalment prohibida la possessió i consum de tabac, begudes alcohòliques i altres substàncies drogoaddictives.
 • Per normativa interna de funcionament i per garantir l’adequat desenvolupament de l’activitat, no es permet que els participants duguin diners, telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, videoconsoles, aparells de reproducció de música, etc. La Fundació Pere Tarrés no es farà responsable, en cap cas, de la pèrdua o incidències provocades en aquests efectes personals.
 • Igualment, per normativa interna de funcionament i per garantir l’adequat desenvolupament de l’activitat, no es permeten visites per part dels familiars o tutors dels participants durant el desenvolupament de l’activitat.
 • Qualsevol incompliment de les normatives establertes, pot derivar en l’expulsió del participant. Aquesta decisió serà comunicada als familiars o tutors legals del participant, i aquests hauran d’assumir les despeses i accions derivades del seu retorn.

5. Documentació i informació per al desenvolupament de l’activitat

 • Per al bon desenvolupament de l’activitat, és necessari que els participants lliurin a la Fundació Pere Tarrés tota la documentació sol·licitada en el moment de fer la inscripció. Cal fer arribar aquesta documentació a la Fundació Pere Tarrés amb un termini màxim d’una setmana prèvia a l’inici de l’activitat.
 • La documentació sol·licitada respon al que estableix el Decret 137/2000, de 10 de Juny, que regula les Activitats d’Educació en el Lleure per a infants i Joves menors de 18 anys.
 • En la documentació d’inscripció cal fer constar, per part del participant, qualsevol dada significativa i d’interès, especialment les que fan referència a la salut: necessitat de dietes especials, possibles trastorns, etc.

6. Assegurances i assistència mèdica

 • Tots els participants disposaran d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil, tal i com preveu la normativa vigent. Aquesta està inclosa en el preu de l’activitat.
 • En cas que els participants hagin de prendre medicaments, només s’administraran aquells que estiguin autoritzats i en la dosi indicada (mitjançant l’imprès d’autorització corresponent) per les famílies o tutors del participant o aquells que en siguin responsables, o receptats per un facultatiu mèdic. Caldrà lliurar els medicaments a administrar als responsables de l’activitat prèviament a l’inici de la mateixa. La custòdia dels medicaments anirà a càrrec dels responsables de l’activitat. La Fundació Pere Tarrés no es fa responsable dels efectes que pugui sofrir un participant per causes d’automedicació.
 • La Fundació Pere Tarrés vetllarà per l’assistència mèdica dels participants en cas de malaltia o accident. En cas de ser necessari, i amb la finalitat de satisfer aquesta assistència, s’efectuarà el transport d’un participant mitjançant el vehicle que es consideri adient.

7. Interpretació i aspectes no previstos

La Fundació Pere Tarrés es reserva la interpretació d’aquesta normativa i condicions de participació. Així mateix, es reserva el dret a resoldre, de la forma que estimi oportuna, aquells aspectes no previstos en la mateix.