Assegurances de voluntariat - Informació general

Assegurança de Voluntariat_Informació General

Els voluntaris i les voluntàries són persones que, lliurement, per responsabilitat social, es comprometen a realitzat una obra d’interès general, ja sigui cívica, educativa, cultural, sanitària, al medi ambient o un servei social.

Catalana Occidente Assegurances - AON

Per aquest treball, la persona voluntària no rep ninguna contraprestació, ni econòmica ni material.

Quan l’acció voluntària es desenvolupa en el marc de l’associació, aquesta ha de recolzar a les persones que accepten col·laborar en el seu projecte. L’entitat ha de motivar-les, formar-les i assegurarles de successos fortuïts que puguin comportar-los conseqüències negatives: accidents, morts o reclamacions per responsabilitat civil.

L’article 10è, apartat 1r de la Ley Española 45/2015 del 14 d’octubre del voluntariat (BOE. Núm 247 de 15/10/2015) reconeix el dret del voluntariat a que l’organització en la que treballa li ofereixi una assegurança de d’accidents i responsabilitat civil. Així doncs, a més de les consideracions humanes a les que ja hem fet referencia, la legislació vigent obliga a contractar una pòlissa d’assegurança a qualsevol organització de voluntariat.

El període de vigència de la pòlissa: de l’1 de febrer al 31 de gener, de cada any. Les adhesions tenen vigencia a partir de la data de contractació fins el final de l’anualitat.

Què ofereix aquesta assegurança?

L’adhesió, per mitjà d’un formulari senzill, a una assegurança integrada per dues pòlisses contractades per la Fundació Pere Tarrés: una d’accicdents i una altra de responsabilitat civil.

Aquesta entitat fa més de vint anys que facilitat assegurances anualment a gairebé 112.000 nens, nenes i joves en activitats de temps lliure i des de fa nou anys a gairebé 54.000 voluntaris.

L’assegurança cobreix:

 • Indemnització per mort per accident fins a 8.150 €
 • Indemnització per invalidesa permanent fins a 16.300 €
 • Assistència sanitària per accidents 1.000 €
 • Responsabilitat civil fins a un límit de 2.000.000 € per sinistre i 3.000.000 € per anualitat de l’assegurança per al conjunt de voluntaris adherits a la pòlissa. La cobertura máxima per danys corporals i sinistre per víctima individual és de 180.000 €. Aquests són també els límits per respondre les fiances civils que s’obliga a depositar en tot sinistre.

L’assistència mèdica en una suposada malaltia està garantitzada pel sistema públic i universal de la Seguretat Social.

Què cal fer en cas d'accident o sinistre?

 • Oferir assistència inmediata als accidentats.
 • Presentar una fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o mútua al centre mèdic on sigui atès l’accidentat. També es pot facilitar posteriorment i per telèfon el número d’afiliació a la Seguretat Social al centre sanitari.

NOTA IMPORTANT: si heu presentat la targeta de la Seguretat Social o n’heu facilitat el número, no heu d’entregar la declaración d’accident al centre sanitari encara que aquest us el sol·liciti.

Per tenir dret a l’ús de l’assegurança de voluntariat, l’entitat ha d’haver donat d’alta obligatòriament a tots els voluntaris i voluntàries.

Quan, per qualsevol circumstància excepcional s’hagi d’utilitzat la pòlissa de l’assegurança, haureu de:

 • Emplenar la declaración d’accident.
 • El metge haurà d’omplir la part que té reservada i signar-la.
 • Enviar a AON Risk Services, corredoria d’assegurances, una còpia de la declaración d’accident.

Incidències que es poden produir

Que un centre sanitari no admeti cap tipus d’assegurança i vulgui cobrar l’atenció mèdica; en aquest cas el metge omplirà la declaración d’accident i us l’haureu de quedar. De tot el que pagueu haureu de sol·licitar factura. Posteriorment, l’original de la declaración d’accident, ben cumplimentada, l’enviareu juntament a les factures a AON Risk Services, corredoria d’assegurances, indicant qui ha realitzat el pagament. No oblideu posar el nom de la vostra associació i el número d’adhesió a l’assegurança del voluntariat de la Fundació Pere Tarrés.

Si considereu greu l’accident que s’ha produït o creieu que pot tenir conseqüències de qualsevol ordre, convé que el metge ompli la declaración d’accident encara que l’atenció quedi coberta per la Seguretat Social. En aquest cas, haureu d’envia rtambé una còpia de la declaración a AON Risk Services, corredoria d’assegurances, per si poden derivar, en el futur, reclamacions o conseqüències (invalidesa parcial, total o mort de l’accidentat).

Responsabilitat Civil. Quan es produeixi algún dany a terceres persones o a propietats que no pertamuom a la vostra associació, haureu de posar-vos en contacte amb AON Risk Services, corredora d’assegurances, per tal que us indiquin els tràmits concrets que haureu de realizar, abans que es produeixi cap altre tipus de reclamació. És imprescindible advertir a la compañía aseguradora a través d’AON Risk Services, corredora d’assegurances, per evitar problemas davant qualsevol eventualitat.

Extracte de cobertures, assegurança d’accidents i responsabilitat civil per a voluntaris

1. Accidents

1.1. Objecte de l’assegurança

La pòlissa cobreix:

La pòlissa cobreix els voluntaris i voluntàries membres d’entitats que apareguin a la llista que s’entrega en el moment de formalitzar l’adhesió a la pòlissa col·lectiva contractada per la Fundació Pere Tarrés.

La pòlissa cobreix als voluntaris de fins a 79 anys d’edat. A partir d’aquesta edat i fins els 85 es podrà ampliar sense límit d’edat, en aquest últim cas la cobertura serà únicament de la mort per accident.

La pòlissa cobreix els accidents que puguin produir-se mentre els assegurats realitzin activitats organitzades per l’entitat adherida, inclòs el risc in itinere, sempre i quan l’entitat organitzadora de l’activitat esté al corrent de pagament de la prima. L’àmbit territorial de cobertura de la pòlissa d’accidents és tot el món. La pòlissa té les exclusions habituals; guerres, malalties, embriaguesa, suïcidi o temptativa, baralles, apostes, l’exposició voluntària a perills inútils; l’ús d’aeronaus i els esports considerats d’alt risc.

1.2. Garanties i capitals assegurats: fins els 79 anys d’edat

Mort per accident: 8.150 €

Invalidesa permanent per accident: 16.300 €

Assistència sanitària per accident:

 • Centres lliure elecció: 1.000 €
 • Centres designats per la companyia: il·limitada (Dins de les condicions especials d'aquesta pòlissa queda modificat el límit assegurat fixat en l'apartat 10.4. de la Cobertura de Assistencial Sanitària per accident, i les prestacions efectuades per professionals o proveïdors sanitaris no concertats per l'assegurador es garantissin fins a 1.000 € per sinistre. A efectes d'aquesta cobertura no obstant això, l'assegurat s'obliga a comunicar el sinistre en el termini establert a l'apartat 15.1, i acceptar la derivació a un centre mèdic recomanat per l'assegurador un cop superada l'assistència mèdica d'urgència, sempre que aquesta derivació sigui possible a l'àrea geogràfica de l'ocurrència del sinistre.

1.3. Garanties i capitals assegurats: des dels 79 fins als 85 anys d’edat

 • Mort per accident: 3.000 €
 • Invalidesa permanent per accident: 6.000 €
 • Assistència sanitària per accident: 600 €

1.4. Garanties i capitals assegurats: a partir dels 85 anys d’edat (consultar prèviament)

 • Mort per accident: 3.000 €

Les Associacions / Entitats que s’adhereixin a l’ Assegurança deuran de portar un control sobre el Col·lectiu total de persones Assegurades, de tal manera que la proporció de persones de mes de 85 anys no superi el percentatge del 4% sobre el total, cas de que es superi la xifra indicada, deuran de posar-ho en coneixement explícit de la Fundació Pere Tarrés per estudiar cas a cas la excepció sobre la norma.

2. Responsabilitat civil

2.1. Objecte de l’assegurança

La pòlissa garantitza la responsabilitat civil general imputable als voluntaris i a l’entitat, derivats de danys corporals i materials causats a tercers. Cobreix la integritat patrimonial del voluntari i de l’entitat a la que pertany i garanteix les indemnitzacions pecuniàries exigides pels danys causats.

Garanteix també la responsabilitat civil per dnays corporals que puguin patir els propis voluntaris en les activitats organitzades o promogudes per l’entitat que fomenta les accions voluntàries. Queda coberta la prestació de fiances civils, així com la defensa i la prestació de fiances per cobrir la responsabilitat criminal. L’àmbit de cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil és tot el món excepte EEUU, Canadà i Mèxic. La pòlissa té les exclusions habituals: els danys orcasionats per embriaguesa, per vehicles a motor o per obligacions contractuals, danys produïts al medi ambient, etc.

2.2. Garanties i capitals assegurats

La Companyia cobreix la responsabilitat civil fins un límit màxim de 2.000.000 € per sinistre i 3.000.000 € per anualitat d’assegurança pel conjunt dels voluntaris adherits a la pòlissa. La cobertura màxima per danys corporals i sinistre per víctima individual és de 180.000 €. Aquests són també els límits per respondre les fiances civils que s’obliga a dispositar en tot sinistre.

Centres mèdics recomenats

Consulta aquest link

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal