Assegurances de lleure - Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents

Assegurances de lleure: guia pràctica per fer-les servir amb el millor rendiment

La complexitat del vocabulari, les puntualitzacions legals o les mancances de coneixement entre l'equip allunyen, sovint, les assegurances de la comprensió per part dels monitors i en converteixen la gestió en una tasca feixuga. Responsabilitat civil, franquícies, pòlisses... Busquem respostes.

Proposta 1: Conèixer què diu la llei

El manteniment d'una pòlissa d'assegurança per a les activitats de lleure és, a banda d'un segell de qualitat, una obligació. Així ho recull el Decret 267/2016, del 5 de juliol (publicat al DOGC nº 7517- 07.07.2016), sobre la regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys (el mateix decret que defineix les característiques de l'equip d'educadors o la necessitat de notificar l'activitat). Més concretament, s'hi refereix l'article 5, que diu així:

"Per poder realitzar qualsevol de les activitats regulades per aquest Decret, l'entitat organitzadora o promotora haurà de contractar una assegurança d'accidents personals que cobreixi, a més de les despeses de curació, un capital mínim de 5.000€ en cas de mort (si es tracta d'un menor de 14 anys es destinaran a cobrir despeses de sepeli) i un capital mínim de 6.500€ per invalidesa per accident".

Tot i que pugui semblar complicat, val a dir que aquests requeriments són els que inclouen les assegurances que contractem les entitats de lleure.

Per tant, podem dir que per a qualsevol activitat que realitzem (no només sortides o activitats de vacances), caldrà que infants i monitors estiguin inclosos en una assegurança amb vigència.

Proposta 2: Quin és el vocabulari bàsic?

Fem un repàs de la terminologia elemental que ens podem trobar quan parlem d'assegurances.

 • Pòlissa d'assegurança: document contractual que recull les obligacions i els drets de les parts contractants (Assegurat i Entitat Asseguradora), així com les condicions de l'assegurança (prestacions, sumes, franquícies i el cost de la pòlissa, anomenat prima en l'argot assegurador).
 • Ampliació/renovació de pòlissa: en casos de pòlisses anuals, són les operacions que duem a terme amb la companyia asseguradora —o amb qui ens gestioni l'assegurança— per tal de renovar el servei o de fer una ampliació del nombre de persones assegurades.
 • Cobertura: es tracta de la contingència sobre la qual s'estableix l'assegurança pel que fa als riscos que es garanteixen (mort, invalidesa, assistència sanitària , responsabilitat civil, etc.)
 • Companyia asseguradora: són les entitats que assumeixen els riscos pactats a la pòlissa, a canvi del cobrament de la prima (cost de l' assegurança).
 • Franquícia: és la quantitat de diners que la companyia d'assegurances ens dedueix de la indemnització a favor de l'assegurat o perjudicat, en cada sinistre que es declari.
 • Indemnització: és la quantitat de diners que rebem per accident segons està estipulat a l'assegurança.
 • Declaració d'accident: és un document proporcionat per la companyia d'assegurances que cal omplir en cas d'un accident que volem que sigui cobert per la pòlissa. Té un apartat per a omplir per l'afectat o el seu responsable i un altre pel metge.
 • Responsabilitat civil: es refereix literalment als danys que com a conseqüència d'un error, inobservança o omissió, causem a un tercer.
 • En l'àmbit de les assegurances és un terme tan utilitzat com ambigu. Se sol aplicar a dues situacions:
  1. Quan danyem persones, béns o propietats que no pertanyen a la nostra entitat (per exemple, trenquem el vidre d'un cotxe o fem malbé un camp de conreu).
  2.Quan un participant de la nostra activitat resulta danyat fent ús d'instal·lacions pròpies de l'entitat.
 • Accident: fet fortuït, sobtat, inevitable, extern i aliè a la voluntat del assegurat, que li causi lesions físiques. No estan garantits els accidents i perjudicis derivats/ocasionats per la pràctica d'esports de risc, baralles, embriaguesa, malalties i ús d'aeronaus com a tripulants.
 • Tipus d'assegurança: són assegurances nominals. Els assegurats estan inclosos en una llista amb nom i cognoms. Qualsevol participant de l'activitat que no figuri a la llista és com si no estigués assegurat.
  Segons el tipus d'activitat:
  1. De lleure: per tal de complir els requeriments del Decret 267/2016, del 5 de juliol (publicat al DOGC nº 7517- 07.07.2016), aquest tipus d'assegurança s'adapta a les necessitats del lleure. Són les que fan servir els centres d'esplai i inclouen una cobertura per responsabilitat civil i accidents.
  2. Altres: n'hi ha de molts tipus, però val la pena destacar la de voluntariat, que pot crear confusió. Tot i que s'utilitzi per cobrir activitats diverses de voluntaris (camps de treball, cooperació...), no cobrirà la participació d'infants.
  Segons la durada:
  1. Anual: tenen una durada d'un any i sovint finalitzen al novembre. Són les utilitzades per cobrir un curs d'esplai.
  2. Temporal: cobreixen activitats concretes de durada inferior a un any entre unes dates especificades. Poden ser unes colònies d'estiu, una sortida de cap de setmana...

Proposta 3: Què cobreixen i què no?

Les assegurances de lleure solen oferir cobertura tant per accident com per responsabilitat civil, complint els requisits exigits pel Decret 267/2016, del 5 de juliol (publicat al DOGC nº 7517- 07.07.2016). Pel que fa als accidents, es cobreixen tant les possibles despeses ocasionades per ús de centres mèdics o serveis privats com les indemnitzacions per invalidesa o mort accidental. De la mateixa manera, el paper del responsable del grup o l'activitat és molt important per determinar si n'hi ha hagut o no. En són excloses:

 • Activitats especials o de risc: esports de risc, d'aigua, escalada... En aquests casos, cal una assegurança especial.
 • Qualsevol activitat que es consideri d'exposició innecessària a un risc.

Pel que fa a les cobertures per responsabilitat civil, tenen en compte el límit d'indemnització que s'estableix a la pòlissa (sol estar a prop d'1.500.000 €). De la mateixa manera, algunes activitats en són excloses, com ara les produïdes per:

 • Estat etílic
 • Responsabilitat de vehicles de motor
 • Obligacions contractuals (d'una casa de colònies, per exemple)
 • Accions sobre el medi ambient
 • Qualsevol dany ocasionat de forma voluntària o dolosa.

Proposta 4: I ara, què fem?

En cas d'accident lleu, si la persona accidentada no té cobertura de la Seguretat Social o d'alguna mútua, ens hem de dirigir a un centre privat i caldrà:

 • Demanar i omplir el document de declaració d'accident, incloent el número d'adhesió a la pòlissa i el nom de l'entitat.
 • Fer arribar, posteriorment, una còpia de la declaració d'accident i una fotocòpia del butlletí d'adhesió a la pòlissa a la companyia asseguradora. Per aquest servei (fer servir la declaració d'accident), la companyia ens deduirà de la quantitat que ens hagi d'abonar una quantitat estipulada a la pòlissa ( franquícia).
 • En cas que el centre mèdic no accepti l'assegurança i ens faci pagar, caldrà demanar factures de totes les despeses i fer-les arribar a la companyia asseguradora, juntament amb una còpia de la declaració d'accident i una fotocòpia del butlletí d'adhesió a la pòlissa.

Mai no hem de deixar el full de declaració d'accident al centre mèdic ni enviar-ne l'original. Si la persona té cobertura de la mútua o bé ens dirigim a un centre de la Seguretat Social, no caldrà fer servir l'assegurança. En aquest cas, només caldrà presentar la targeta de la Seguretat Social o de la mútua, o bé facilitar-ne el número posteriorment.

En cas d'accident greu i que, de cara al futur, podria ocasionar conseqüències imprevisibles:

 • El metge ha d'omplir un informe mèdic, malgrat que estiguem assistint a un centre de la Seguretat Social o tinguem coberta l'assistència.
 • Ens hem de posar en contacte amb la companyia immediatament.

En cas de responsabilitat civil, el més important és que ens posem en contacte com més aviat millor, amb la companyia, abans que rebem la reclamació per danys.

Tingueu en compte que:

 • Cal portar sempre una còpia del document d'adhesió a la pòlissa d'assegurances i tenir a punt el número d'adhesió.
 • Si fem una activitat oberta al barri o al municipi, l'assegurança anual no cobreix la participació d'infants o joves que no estiguin donats d'alta en la pòlissa anual. En tot cas caldria fer una assegurança temporal pels nous assistents.
 • Mai no s'ha d'acceptar la responsabilitat de cap reclamació que ens puguin fer. Això és molt important, ja que la companyia asseguradora podria no acceptar les conseqüències al·legant indefensió.

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal